Opbouw website

Het onderdeel Hoofdlijnen bevat onder andere de financiële hoofdlijnen van de 10-maandsrapportage en een overzicht van de financiële bijstellingen (Samenvatting bijstellingen). In het onderdeel Paragrafen is informatie te vinden over de ontwikkeling van de arbeidskosten (paragraaf Bedrijfsvoering) en de nieuwe en geactualiseerde investeringskredieten (paragraaf Investeringen). In het onderdeel Financiën vindt u een overzicht van de baten en lasten en mutaties op de reserves en voorzieningen.

De begrotingswijzigingen worden uitsluitend op programmaniveau toegelicht. Onder alle programma’s is een overzicht opgenomen met de bijstellingen (inclusief toelichting) en de nieuwe begrotingsstand voor 2019 na de 10-maandsrapportage. De nieuwe begrotingsstand wordt ook per taakveld gepresenteerd.

Verder wijzen wij erop dat de charts (de grafische weergave van baten en lasten die gepresenteerd worden direct naast de omschrijving van het programma en de omschrijving van de taakvelden) een weergave zijn van het begrotingsjaar 2020 zoals vastgesteld in de Begroting 2020.

Alle bedragen in deze website zijn in 1000-tallen weergegeven, tenzij expliciet anders is aangegeven. Door de weergave in 1000-tallen kan het zijn dat de totalen een (minimale) afwijking tonen.

 

Enkele leestips:

  • Het verloop van de eindsaldi op programma- en taakveldniveau wordt gepresenteerd via de button 'vergelijk saldo' bij het overzicht van baten en lasten.
  • Voor ieder begrotingsproduct wordt uitgegaan van dezelfde structuur. De 'grijs' weergegeven onderdelen zijn niet aangepast ten opzichte van het vorige begrotingsproduct (in dit geval ten opzichte van de Begroting 2020).
  • Bij ieder programma (rechtsboven bij de grafische weergave van de baten en lasten) is de button 'naar overzicht baten en lasten' opgenomen. Via deze button kan rechtstreeks naar de bijstellingen van de 10-maandsrapportage worden gescrold.

Soorten van financiële bijstellingen

In de 10-maandsrapportage worden verschillende categorieën van financiële bijstellingen onderscheiden, namelijk:

  • ramingsbijstellingen; begrotingswijzigingen ten aanzien van bestaand beleid als gevolg van exogene factoren
  • reserves: toevoegingen, onttrekkingen en vrijval van bestemmingsreserves
  • taakmutaties: begrotingswijzigingen als gevolg van wijzigingen in het Gemeentefonds
  • technische mutaties: deze zijn technisch van aard en hebben geen beleidsmatige impact

In de tabellen met bijstellingen worden de effecten op het saldo van baten en lasten van het betreffende taakveld gepresenteerd. Negatieve bedragen (met “-“ teken) hebben een negatief effect op het saldo. Het gaat dan (per saldo) om hogere lasten of lagere baten. Positieve bedragen hebben een positief effect op het saldo. Het gaat dan (per saldo) om lagere lasten of hogere baten.

Bij de bijstellingen op reserves geldt dat deze in de regel als neutraal worden gepresenteerd (dus geen effect op het saldo). Hogere lasten zorgen namelijk voor een hogere onttrekking aan een reserve of andersom. In de reserves ontstaan alleen effecten op het exploitatiesaldo in het geval van vrijval (er staat dan geen hogere last tegenover) of toevoegingen aan reserves (reserveren van middelen voor de toekomst).

Bij taakmutaties zijn de baten vanuit het Gemeentefonds opgenomen bij het programma Algemene Middelen. De lasten zijn (met “-“ teken) te vinden op de verschillende programma's.

Op concernniveau zijn de taakmutaties en technische mutaties saldoneutraal.

Functionaliteiten website

Notitiefunctie

Met deze functionaliteit is het mogelijk om aantekeningen te maken op de webpagina’s. Deze functie is alleen beschikbaar voor raadsleden en fractiemedewerkers.

 

Mijn Boekwerk

Voorheen was het alleen mogelijk om hele webpagina’s toe te voegen aan Mijn boekwerk. Het is vanaf nu ook mogelijk om alleen bepaalde onderdelen van een pagina toe te voegen. Hierdoor kan bijvoorbeeld alleen de onderdelen “Ontwikkelingen en voortgang” of "Financiële bijstellingen" van meerdere taakvelden toevoegen aan Mijn boekwerk en desgewenst omzetten naar een PDF.