Samenvatting bijstellingen

In dit onderdeel zijn verschillende samenvattende overzichten van de financiële bijstellingen opgenomen. Voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen wordt verwezen naar de programma's.

Financieel kader

Financieel kaderBegroting 2019
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 12.992
Reserves -12.992
Taakmutaties 0
Technische wijzigingen 0
Totaal 0

Bijstellingen 10-maandsrapportage t.o.v. de Begroting 2020

In onderstaande tabel is per programma en taakveld het saldo van de bijstellingen van deze 10-maandsrapportage inzichtelijk gemaakt ten opzichte van de Begroting 2020.

Saldo bijstellingen

Per programma  / taakveldMutatie 2019 (€)Mutatie 2019 (%)
Algemene middelen-52.7933%

Treasury 2.146 2%
OZB woningen -37 0%
OZB niet-woningen -31 0%
Belastingen overig -488 1%
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -38.843 2%
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen -11.091 99%
Vennootschapsbelasting (VpB) -4.445 85%
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting -2 0%
Beheer van de stad-9971%

Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII 0 0%
Verkeer en vervoer - Beheer 155 0%
Cultureel erfgoed - Archeologie 0 0%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer -944 2%
Riolering 0 0%
Afval - Grondstoffen -190 1%
Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer -10 1%
Begraafplaatsen en crematoria -2 0%
Ruimtelijke Ordening - Beheer -2 0%
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel -4 0%
Bestuur en dienstverlening-6471%

Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman -600 5%
Bestuur - College 0 0%
Gebieden en bewonersparticipatie -18 0%
Burgerzaken -19 0%
Musea - Stadsarchief -10 0%
Cultuur, sport en recreatie4080%

Musea - Cultuur 0 0%
Sportbeleid en activering -8 0%
Sportaccommodaties 0 0%
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 416 1%
Media 0 0%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME 0 0%
Economische Zaken90%

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten -1 0%
Economische ontwikkeling 10 0%
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie 0 0%
Economische promotie 0 0%
Maatschappelijke Ondersteuning1.9371%

Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen 0 0%
Samenkracht en burgerparticipatie -15 0%
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding -8 0%
Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk 1.982 13%
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening -23 0%
Onderwijs7.2346%

Onderwijshuisvesting 0 0%
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 7.234 11%
Openbare orde en veiligheid4420%

Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid -217 4%
Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten 0 0%
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht 1.201 3%
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid -541 2%
Overhead-2.1381%

Overhead - Concernondersteuning -2.637 1%
Overhead - Audit & Control 0 0%
Overhead - Clusterondersteuning -660 1%
Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL 1.000 49%
Overige baten en lasten - Verzekeringen 0 0%
Overhead - Activering Overhead 159 1%
Stedelijke inrichting en ontwikkeling39.606264%

Beheer overige gebouwen en gronden 9.121 16%
Cultureel erfgoed - Monumenten 0 0%
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving -24 0%
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling 140 2%
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 10.712 39%
Wonen en bouwen 19.465 39%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap 192 3%
Verkeer en Vervoer7.06118%

Parkeerbelasting 4.940 6%
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 52 0%
Parkeren 2.069 11%
Openbaar vervoer 0 0%
Volksgezondheid en zorg-3.4281%

Wijkteams en Wmo-loketten -3 0%
Maatwerkvoorziening (Wmo) 2 0%
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo 117 0%
Maatwerkdienstverlening 18- 0 0%
Geëscaleerde zorg 18+ -3.228 2%
Geëscaleerde zorg 18- 293 0%
Volksgezondheid -609 2%
Werk en inkomen3.2902%

Inkomensregelingen - Inkomen 25 0%
Begeleide participatie -298 0%
Arbeidsparticipatie - Werk 3.563 7%
Totaal * 0

* Waarvan reserveboekingen: -12.992.

Totaaloverzicht ramingsbijstellingen

In onderstaande tabel zijn de onvermijdelijke ramingsbijstellingen uitgesplitst naar programma. Via de programma bij een bijstelling wordt u doorgeleid naar de programmapagina, waar de toelichting op de bijstelling is opgenomen.

Ramingsbijstellingen onvermijdelijkProgrammaBegroting 2019
Aardgasvrije wijken Stedelijke inrichting en ontwikkeling 1.628
Actualisatie algemeen deel Gemeentefonds Algemene middelen -11.430
Actualisatie BUIG 2019 Werk en inkomen 0
Actualisatie investeringen Algemene middelen 212
Actualisatie investeringen en desinvesteringen grondexploitaties Stedelijke inrichting en ontwikkeling 0
Actualisatie opbrengsten rioolheffing Beheer van de stad 0
Actualisatie rente grondexploitaties Stedelijke inrichting en ontwikkeling 0
Actualisatie rente grondexploitaties Algemene middelen 0
Actualisatie resultaatnemingen grondexploitaties Stedelijke inrichting en ontwikkeling 10.700
Bijdrage aan calamiteiten Groen Beheer van de stad -925
Bijdrage aan calamiteiten Groen Openbare orde en veiligheid 919
Bijdrage aan calamiteiten Groen Verkeer en vervoer 6
Bijstelling dividend deelneming Algemene middelen 353
Bijstelling incidentele opbrengsten erfpacht Stedelijke inrichting en ontwikkeling 10.179
Detachering Ro!Entree Bestuur en dienstverlening 0
Dotatie Pensioenvoorziening raad Bestuur en dienstverlening -600
Financieringsbaten Algemene middelen 1.081
Hogere parkeerbaten Verkeer en vervoer 5.300
Huurlasten Collectiegebouw Stedelijke inrichting en ontwikkeling -1.031
Kostendekkende huur Concernhuisvesting Stedelijke inrichting en ontwikkeling 0
Kostendekkende huur Concernhuisvesting Overhead -3.455
Lagere WW-lasten Overhead 1.000
Onderbesteding 2019 Actieplan Arbeidsmarktregio Rijnmond Werk en inkomen 600
Overige opbrengsten belastingen Algemene middelen -500
Ramingsbijstelling opbrengsten corporaties Stedelijke inrichting en ontwikkeling 0
Versterkingsplan RIEC Openbare orde en veiligheid 0
Verschuiving onderhoud P+R Slinge naar 2020 Stedelijke inrichting en ontwikkeling 0
Verschuiving onderhoud P+R Slinge naar 2020 Verkeer en vervoer 1.000
Verschuiving werkzaamheden City Lounge naar 2020 Verkeer en vervoer 400
Vorming voorziening vennootschapsbelasting Algemene middelen -4.445
Vrijval stelpost omslagrente Algemene middelen 500
Wabo leges credit 2019 Stedelijke inrichting en ontwikkeling 1.500
Totaal   12.992

Totaaloverzicht taakmutaties

In onderstaande tabel zijn de taakmutaties uitgesplitst naar programma. Via de programma bij een bijstelling wordt u doorgeleid naar de programmapagina, waar de toelichting op de bijstelling is opgenomen.

TaakmutatiesProgrammaBegroting 2019
Aardgasvrije wijken Stedelijke inrichting en ontwikkeling -1.628
Actualisatie taakmutaties Gemeentefonds Algemene middelen 7.737
Bijdrage radicalisering vanuit NCTV Openbare orde en veiligheid -762
Bijdrage ruimtelijke adaptatie Beheer van de stad -17
Decentralisatie Uitkering Actieplan Arbeidsmarktregio Rijnmond Werk en inkomen -1.000
Mutatie rijksbijdrage LHBTI-emancipatiebeleid Maatschappelijke ondersteuning -50
Mutatie rijksbijdrage Actieprogramma Dak- en Thuisloze jongeren Volksgezondheid en zorg -93
Mutatie rijksbijdrage ambulantisering Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Volksgezondheid en zorg -2.891
Mutatie rijksbijdrage maatschappelijke opvang en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) Volksgezondheid en zorg -145
Mutatie rijksbijdrage Voogdij 18+ Volksgezondheid en zorg 293
Mutatie rijksbijdrage vrouwenopvang Volksgezondheid en zorg -13
Regio Deal Rotterdam Zuid Stedelijke inrichting en ontwikkeling 18.500
Regio Deal Rotterdam Zuid Algemene middelen -33.250
Regio Deal Rotterdam Zuid Onderwijs 8.250
Regio Deal Rotterdam Zuid Cultuur, sport en recreatie 500
Regio Deal Rotterdam Zuid Werk en inkomen 4.000
Regio Deal Rotterdam Zuid Maatschappelijke ondersteuning 2.000
Rijksbijdrage aanpak lerarentekort Onderwijs -1.000
Rijksbijdrage experiment centrale stemopneming Bestuur en dienstverlening -40
Rijksbijdrage proeftuinen cultuurprofielen Cultuur, sport en recreatie -76
Taakmutatie participatiebudget 2019 Werk en inkomen -315
Totaal   0