Concernhuisvesting en facilitair

Ontwikkelingen

In 2020 wordt een eerste stap gezet in de doorontwikkeling van de concernhuisvesting. De uitwerking van ‘slagkracht in de wijk’ geeft een extra dimensie aan de huisvesting voor de toekomst. Wijkgestuurd en opgavegericht werken vraagt om nog meer flexibiliteit. Hiermee is in de doorontwikkeling concernhuisvesting en de begroting nog geen rekening gehouden.

Vanuit de eerdere verwachting dat de organisatie zou krimpen kende Concernhuisvesting een dalend budget. Dat is met de huidige inzet van middelen gecorrigeerd. Daarmee is de huidige huisvestingsomvang geborgd. Ook de toekomstige groei of krimp is via het meebeweegmodel geborgd vanaf 2020. Daarmee zetten we gedegen stappen naar flexibele, op het primair proces aangesloten huisvesting. Voor de doorontwikkeling van het huisvestingsconcept, om de huisvesting beter te laten aansluiten bij de huidige manier van werken en de noodzaak vanuit het primair proces zullen ook de eerste stappen worden genomen.

Het nieuwe huisvestingsconcept gaat uit van een thuisbasis per team/medewerker en per locatie aanlandplekken voor flexibel gebruik. Om dit mogelijk te maken moet het aantal werkplekken worden uitgebreid. De dekking hiervoor wordt o.a. gezocht in het moderniseren van de facilitaire dienstverlening. De mate en snelheid waarmee dit lukt, bepaalt het aantal werkplekken dat kan worden gerealiseerd en daarmee ook wanneer het nieuwe huisvestingsconcept kan worden gerealiseerd.

Het financiële model (meebeweegsystematiek) waarmee vanaf 2020 ontwikkeling van de organisatie tot uitdrukking komt in het budget van CHV, vraagt om flexibiliteit in de huisvesting, die ook aansluit bij de noodzaak voor het primair proces. Concernhuisvesting doet dat kostenbewust, duurzaam, circulair en met inzet van garantiebanen.

In 2019 is in lijn met de motie “Zeker van een baan bij de gemeente Rotterdam” wordt de inhuur van beveiligers verlaagd, en worden hiervoor medewerkers in dienstverband aangenomen.

 

Kosten (x 1.000)

image

Eerder was de begroting voor het jaar 2020 lager dan de jaarschijf 2019. Voor huisvesting waren in de voorjaarsnota al meerjarig middelen ter beschikking gesteld (voor 2020 € 5,5 mln en € 1,2 mln als gevolg van trend en andere technische wijzigingen). Bij de Begroting 2020 is het budget verder verhoogd als gevolg van de meebeweegsystematiek (meebewegen met business), incidentele meevallers en het verschuiven van de Servicedesk naar Concernhuisvesting.