Belastingen overig

Dit taakveld bevat de roerend zaakbelasting (RZB) op het eigendom en het gebruik van roerende zaken en de precario- en reclamebelasting

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

In de voorjaarsnota is bepaald dat de reclamebelasting in het havengebied weer wordt ingevoerd.


 

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Belastingen overigRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves37.64232.43033.79033.19419.69419.694

Bijdragen rijk en medeoverheden 27 0 0 0 0 0
Belastingen 161 120 122 122 122 122
Overige opbrengsten derden 34.842 32.310 33.668 33.072 19.572 19.572
Overige baten 2.611 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves11.704-333-2.439-2.280-2.535-2.199

Apparaatslasten 12.546 6.169 6.274 6.234 6.217 6.217
Inhuur 1.615 347 197 197 197 197
Overige apparaatslasten 272 198 215 215 215 215
Personeel 10.658 5.624 5.862 5.822 5.805 5.805
Interne resultaat -6.314 -12.039 -12.250 -11.860 -11.860 -11.860
Interne resultaat -6.314 -12.039 -12.250 -11.860 -11.860 -11.860
Programmalasten 5.472 5.537 3.537 3.346 3.109 3.445
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.831 1.842 1.470 1.749 1.786 2.147
Kapitaallasten 1.924 2.106 1.079 608 334 309
Overige programmalasten 1.717 1.588 989 989 989 989
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 25.938 32.763 36.229 35.474 22.229 21.893
Saldo voor reserveringen 25.938 32.763 36.229 35.474 22.229 21.893
Saldo 25.938 32.763 36.229 35.474 22.229 21.893

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de roerend zaakbelasting (RZB) op het eigendom en het gebruik van roerende zaken en de precario- en reclamebelasting. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van roerende zaken, de heffing en inning van de belastingsoorten en het afhandelen van bezwaar en beroep.

Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoorten verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.