Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting

Dit taakveld bevat de logiesbelasting en de daarbij behorende uitvoeringskosten voor onder andere de heffing, inning en het afhandelen van bezwaar en beroep

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

De verwachte opbrengsten uit de logiesbelasting zijn, ten opzichte van de meerjarenbegroting, aanzienlijk hoger. Rotterdam wordt steeds populairder en dit zien we al enkele jaren in een forse stijging van het aantal overnachtingen (waarover logiesbelasting betaald wordt). Daarnaast registreren ook steeds meer Airbnb-aanbieders de verhuurde overnachtingen, wat ook een positieve invloed heeft op de geraamde opbrengsten uit de logiesbelasting.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Economische promotie - Opbrengsten LogiesbelastingRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves6.60210.85511.98813.74614.75314.753

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Belastingen 6.602 10.855 11.988 13.746 14.753 14.753
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves0306311309308308

Apparaatslasten 0 305 311 309 308 308
Inhuur 0 17 10 10 10 10
Overige apparaatslasten 0 10 11 11 11 11
Personeel 0 278 290 288 287 287
Interne resultaat 0 0 0 0 0 0
Interne resultaat 0 0 0 0 0 0
Programmalasten 0 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 6.602 10.549 11.677 13.436 14.445 14.445
Saldo voor reserveringen 6.602 10.549 11.677 13.436 14.445 14.445
Saldo 6.602 10.549 11.677 13.436 14.445 14.445

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de logiesbelasting en de daarbij behorende uitvoeringskosten voor onder andere de heffing, inning en het afhandelen van bezwaar en beroep. Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.