Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Binnen het taakveld Overige baten en lasten - Beheer Algemene Middelen geeft de gemeente invulling aan een sluitende begroting met een gezond meerjarenperspectief. Dit taakveld bevat de Algemene Reserve, bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam, bestemmingsreserve taakmutaties Gemeentefonds, concernbrede stelposten en de post onvoorzien

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Eén van de uitgangspunten van het door ons gevoerde financieel beleid is dat het weerstandsvermogen minimaal 1,0 bedraagt.
Hiervoor wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Omwille van een sluitend financieel meerjarenbeeld is op dit taakveld bij de Voorjaarsnota 2019 een aantal centrale stelposten opgevoerd, en kasschuiven verwerkt en tot een meerjarenreeks van toevoegingen en onttrekkingen aan de Algemene reserve besloten. In deze begroting wordt een aanvullende kasschuif voorgesteld om de investeringsbijdrage aan het project Hoekse Lijn mogelijk te maken. Bij de Voorjaarsnota 2019 is besloten om financiële ruimte voor een nieuw college te creëren, door alle voorgenomen intensiveringen uit de Begroting 2019 vanaf het jaar 2023 terug te draaien en als centrale stelpost ad € 83 mln te verwerken op dit taakveld.  Voorgesteld wordt deze stelpost volledig te verwerken naar de taakvelden conform de oorspronkelijke verdeling uit de Begroting 2019. De vrijval van de vrijgekomen ruimte op dit taakveld wordt vervolgens toegevoegd aan de Algemene reserve. Deze voorstellen worden nader toegelicht bij "de financiële bijstellingen" op dit taakveld.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Beheer algemene middelenRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves000000

Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves5.7846.5287.154-12.187-12.180-12.180

Programmalasten 5.784 6.528 7.154 -12.187 -12.180 -12.180
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.853 2.616 3.251 -12.187 -12.180 -12.180
Kapitaallasten 28 8 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 3.903 3.903 3.903 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -5.784 -6.528 -7.154 12.187 12.180 12.180
Saldo voor reserveringen -5.784 -6.528 -7.154 12.187 12.180 12.180
Reserves-12.63017.7006.864-32.734-25.839-108.327

Onttrekking reserves 0 8.614 9.863 143 7.290 -333
Toevoeging reserves 113.332 16.500 18.188 49.930 50.430 125.294
Vrijval Reserves 100.702 25.586 15.188 17.053 17.300 17.300
Saldo -18.414 11.172 -290 -20.547 -13.659 -96.147

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Beleidskaders

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de Algemene Reserve, bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam, bestemmingsreserve Taakmutaties gemeentefonds, concernbrede stelposten en de post onvoorzien.

De Algemene reserve behoort tot het weerstandsvermogen, dat middelen omvat die de gemeente vrij kan inzetten om het begrotingsbeeld sluitend te houden en om onvoorziene financiële risico’s af te dekken. Het onderdeel Reserves bevat het meerjarig verloop van deze reserve.

In het coalitieakkoord is als uitgangspunt opgenomen dat er gestuurd wordt op een weerstandsvermogen van minimaal 1,0. Daarbij is het weerstandsvermogen geënt op de financiële risico’s. Verwezen wordt naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het IFR (Investeringsfonds Rotterdam) is een bestemmingsreserve. De gelden in deze reserve zijn bedoeld om in het kader van de meerjarige investeringsplanning concernbrede investeringsprojecten te kunnen dekken.

Het BBV schrijft voor dat de begroting een post onvoorzien bevat, zonder hiervoor een maximale of minimale hoogte voor te schrijven. Rotterdam heeft in 2017 de hoogte van dit bedrag structureel begroot op € 600. Dit komt neer op € 1,00 per inwoner.