OZB woningen

Dit taakveld bevat de onroerend zaakbelasting (OZB) op het eigendom van woningen

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder 'wat willen we bereiken' en 'wat gaan we daarvoor doen" zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of de inspanningen.


 

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten OZB woningenRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves61.44562.57463.51264.01264.01264.012

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Belastingen 61.445 62.574 63.512 64.012 64.012 64.012
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves04.3834.4494.4224.4094.409

Apparaatslasten 0 4.378 4.444 4.416 4.404 4.404
Inhuur 0 257 152 152 152 152
Overige apparaatslasten 0 143 155 155 155 155
Personeel 0 3.978 4.136 4.109 4.096 4.096
Interne resultaat 0 5 5 5 5 5
Interne resultaat 0 5 5 5 5 5
Programmalasten 0 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 61.445 58.191 59.063 59.591 59.603 59.603
Saldo voor reserveringen 61.445 58.191 59.063 59.591 59.603 59.603
Saldo 61.445 58.191 59.063 59.591 59.603 59.603

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de onroerend zaakbelasting (OZB) op het eigendom van woningen. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van woningen, de heffing en inning van de OZB en het afhandelen van bezwaar en beroep. Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.