Dit taakveld betreft de activiteiten van de gemeente voor de treasury-functie en het beheer van deelnemingen en van verbonden partijen. Op dit taakveld verantwoordt het college de rentelasten voor aangetrokken gelden, de ontvangsten uit doorbelaste omslagrente, de ontvangsten op verstrekte leningen en garanties, de ontvangen dividenden uit deelnemingen en de kosten voor juridisch advisering

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

In de deelnemingenportefuille loopt momenteel het verkooptraject Eneco. De gemeenteraad wordt hierover periodiek geïnformeerd. Vooruitlopend op de verkoop van Eneco wordt de leningenportefeuille meer flexibel gemaakt. Dit gebeurt door aflossingen op bestaande leningen te herfinancieren met leningen met looptijden van 1 tot 2 jaar. Hierdoor vervallen er meer aflossingen in de komende jaren waar de inzet van een eventuele verkoopopbrengst van Eneco voor ingezet kan worden.

Bij het opstellen van deze begroting kent het omvangrijke en complexe dossier Warmtebedrijf een grote onzekerheid. De raad heeft het college gevraagd dit najaar een aantal scenario’s voor het vervolgproces voor te leggen. Daarmee ontstaat, naast vertragingskosten in de uitvoering, in 2019 een risico op extra vertragingskosten. Dit verhoogde risico door vertragingskosten wordt voorzien in de kredietrisicoreserve, die daartoe toereikend is. Voor de jaren 2020 en verder wordt in de begroting voor nu geen verdere verhoging van dit risico meegenomen. Een goede inschatting hiervan is pas te maken na besluitvorming over het vervolg, zoals dit najaar voorzien. De nog onbekende gevolgen van dit besluit worden verwerkt bij Voorjaarsnota 2020.

De Jaarstukken 2018 van de verschillende deelnemingen zijn recentelijk vastgesteld. Dit heeft geleid tot in totaal hogere dividendopbrengsten in 2019 over boekjaar 2018 dan begroot. Deze hogere opbrengsten zijn grotendeels verwerkt in de Voorjaarsnota 2019. In de paragraaf verbonden partijen is nadere informatie opgenomen over de ontwikkelingen, risico's en financiën van de verschillende deelnemingen.

Het renteomslagstelsel is geregeld in de gemeentelijke regelgeving. Dit stelsel houdt in dat de vermogenskosten aan de gemeentelijke producten worden doorberekend op basis van de boekwaarde van de onderliggende investeringen. De rente die hiervoor wordt gehanteerd, is de omslagrente. Deze rente wordt jaarlijks vastgesteld op basis van richtlijnen van de commissie BBV. Voor 2019 is deze omslagrente vastgesteld op 2,25%; voor 2020 wordt de omslagrente verlaagd naar 2,0%. Bij de Voorjaarsnota 2019 zijn deze rente-effecten centraal verwerkt op dit taakveld. Bij de Begroting 2020 wordt dit verder uitgewerkt bij de desbetreffende taakvelden.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten TreasuryRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves117.155153.487114.462116.516115.459114.695

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Dividenden 109.139 144.494 108.785 111.387 110.901 110.739
Financieringsbaten 9.373 9.666 6.373 5.829 5.262 4.663
Overige opbrengsten derden 33 51 23 18 12 7
Overige baten -1.389 -724 -718 -717 -716 -714
Lasten exclusief reserves7.422-15.497-6.2865.8138.74012.231

Apparaatslasten 0 0 0 0 0 0
Inhuur 0 0 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 0 0 0 0 0 0
Personeel 0 0 0 0 0 0
Interne resultaat 0 0 0 0 0 0
Interne resultaat 0 0 0 0 0 0
Programmalasten 7.422 -15.497 -6.286 5.813 8.740 12.231
Financieringslasten 41.000 38.228 43.232 60.017 63.803 67.281
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.943 2.998 4.666 2.843 2.819 2.795
Kapitaallasten -36.238 -57.532 -54.994 -57.856 -58.692 -58.654
Overige programmalasten 717 810 810 810 810 810
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 109.733 168.984 120.749 110.703 106.719 102.463
Saldo voor reserveringen 109.733 168.984 120.749 110.703 106.719 102.463
Reserves-29.922-52.465-21.000-18.643-17.642-16.764

Onttrekking reserves 1.141 0 0 0 0 0
Toevoeging reserves 31.063 52.465 21.000 18.643 17.642 16.764
Saldo 79.811 116.519 99.749 92.060 89.077 85.699

Omschrijving taakveld

Dit taakveld betreft de activiteiten van de gemeente voor de treasury-functie, het beheer van deelnemingen en van verbonden partijen. Op dit taakveld verantwoordt het college de rentelasten voor aangetrokken gelden, de ontvangsten uit doorbelaste omslagrente, de ontvangsten op verstrekte leningen en garanties, de ontvangen dividenden uit deelnemingen en de kosten voor juridisch advisering.