Begraafplaatsen en crematoria

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium zijn voor iedereen veilig, beschikbaar en toegankelijk. Bezoekers zijn tevreden over de dienstverlening en het resultaat van de wijze waarop de gemeente deze (openbare ruimte) beheert en onderhoudt

De inrichting, beheer en onderhoud van de gemeentelijk begraafplaatsen en crematorium dragen bij aan Rotterdamse klimaat- en circulaire doelstellingen (weerbaarheid)

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. In 2019 is de Taskforce begraven en cremeren gestart.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Begraafplaatsen en crematoriaRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves5.9466.4346.5726.5966.6216.645

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 5.946 6.413 6.526 6.526 6.526 6.526
Overige baten 0 22 46 70 94 118
Lasten exclusief reserves7.1444.9724.7814.7884.7944.820

Apparaatslasten 0 2.339 2.211 2.191 2.170 2.171
Inhuur 0 7 7 7 7 7
Overige apparaatslasten 0 140 -24 -27 -39 -38
Personeel 0 2.193 2.228 2.211 2.202 2.202
Interne resultaat 3.419 -1.056 -1.078 -1.078 -1.078 -1.078
Interne resultaat 3.419 -1.056 -1.078 -1.078 -1.078 -1.078
Programmalasten 3.725 3.689 3.647 3.675 3.702 3.727
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.626 2.670 2.587 2.574 2.612 2.648
Kapitaallasten 690 656 698 738 727 717
Overige programmalasten 387 362 362 362 362 362
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 22 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -1.198 1.462 1.791 1.808 1.826 1.824
Saldo voor reserveringen -1.198 1.462 1.791 1.808 1.826 1.824
Saldo -1.198 1.462 1.791 1.808 1.826 1.824

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging:

  • begraafplaatsen en crematoria
  • lijkschouw (het vaststellen dat de betrokkene is overleden)
  • baten begraafplaatsrechten (via categorie 3.7)
  • baten afkoopsommen grafrechten (via categorie 4.4.8)