Cultureel erfgoed - Archeologie

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het duurzaam behoud van het bodemarchief en het vertellen van het ‘’archeologisch verhaal van de stad’’

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Veiligstellen archeologisch erfgoed

Duurzaam behoud van bodemarchief

Het vertellen van het archeologisch verhaal van de stad

Wat gaan we daar voor doen

Veiligstellen archeologisch erfgoed

Duurzaam behoud van bodemarchief

Het vertellen van het archeologisch verhaal van de stad

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Cultureel erfgoed - ArcheologieRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves326199206206206206

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 331 199 206 206 206 206
Overige baten -5 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves1.8371.2881.3471.3421.3361.336

Apparaatslasten 0 1.028 1.109 1.104 1.099 1.099
Inhuur 0 2 2 2 2 2
Overige apparaatslasten 0 51 9 8 5 5
Personeel 0 975 1.099 1.094 1.092 1.092
Interne resultaat 1.746 -7 35 15 15 15
Interne resultaat 1.746 -7 35 15 15 15
Programmalasten 92 267 203 223 223 223
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 92 267 203 223 223 223
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -1.511 -1.089 -1.141 -1.135 -1.130 -1.130
Saldo voor reserveringen -1.511 -1.089 -1.141 -1.135 -1.130 -1.130
Saldo -1.511 -1.089 -1.141 -1.135 -1.130 -1.130

Omschrijving taakveld

Het conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed. Daarnaast is archeologie een wettelijke toetsingsonderdeel van het besluitvormingsproces bij ruimtelijke projecten. Het draagt bij aan een soepel verlopend bouwproces, waarbij verdichting (ook in de ondergrond) steeds vaker aan de orde is.