Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een mooie, diverse en uitnodigende openbare ruimte met een goed gespreid en toegankelijk recreatief aanbod houdt de stad gezond, leefbaar en aantrekkelijk in de verdichtende omgeving. Onze kenmerkende rivieren, parken, singels, plantsoenen, groen en recreatiegebieden hebben iedere Rotterdammer iets te bieden. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Vanuit het taakveld dragen we bij aan de uitwerking van het programma Rotterdams Weerwoord.

Wat willen we bereiken

Een aantrekkelijke, veilige, duurzame en prettig leefbare stad voor iedereen

Een onderhoudbare stad die veilig en beschikbaar is voor gebruik

Meer Rotterdammers in beweging: spelen, sporten, ontmoeten en recreëren

Rotterdam ontwikkelt zich door als een klimaat adaptieve deltastad

Samenwerking met betrokken bewoners versterken in het groen en gedeeld eigenaarschap stimuleren

Wat gaan we daar voor doen

Een aantrekkelijke, veilige, duurzame en prettig leefbare stad voor iedereen

Een onderhoudbare stad die veilig en beschikbaar is voor gebruik

Meer Rotterdammers in beweging: spelen, sporten, ontmoeten en recreëren

Rotterdam ontwikkelt zich door als een klimaat adaptieve deltastad

Samenwerking met betrokken bewoners versterken in het groen en gedeeld eigenaarschap stimuleren

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Openbaar groen en (openlucht) recreatie - BeheerRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves7683113131313

Bijdragen rijk en medeoverheden 209 31 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 475 0 13 13 13 13
Overige baten 84 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves34.88541.72643.44544.99443.52943.839

Apparaatslasten 28.406 5.370 5.468 5.441 5.412 5.413
Inhuur 71 9 10 10 10 10
Overige apparaatslasten 1.020 228 8 5 -12 -11
Personeel 27.315 5.132 5.450 5.427 5.414 5.414
Interne resultaat -27.354 7.746 8.966 8.966 8.966 8.966
Interne resultaat -27.354 7.746 8.966 8.966 8.966 8.966
Programmalasten 33.833 28.610 29.012 30.588 29.152 29.460
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 32.458 26.501 26.347 27.397 25.440 25.250
Kapitaallasten 972 1.584 2.156 2.682 3.202 3.701
Overige programmalasten 404 526 509 509 509 509
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -34.118 -41.696 -43.432 -44.981 -43.516 -43.826
Saldo voor reserveringen -34.118 -41.696 -43.432 -44.981 -43.516 -43.826
Reserves715-1.0715741.8227171

Onttrekking reserves 715 1.379 574 1.822 71 71
Toevoeging reserves 0 2.450 0 0 0 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -33.403 -42.767 -42.858 -43.159 -43.445 -43.755

Omschrijving taakveld

Tot dit Rotterdamse taakveld behoren:

  • natuurbescherming, onderhoud van bos, heide en overige natuurgebieden
  • aanleg en onderhoud van openbaar groen inclusief het plaatsen en onderhouden van kunstwerken in de openbare ruimte
  • aanleg en onderhoud van openbaar water: vijvers en kleine watergangen, waaronder het schoonhouden van sloten, onderhouden van taluds en beschoeiing
  • aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen