Verkeer en vervoer - Beheer

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Bewoners, ondernemers en bezoekers beleven de openbare ruimte als veilig en schoon en de Rotterdamse infrastructuur is optimaal beschikbaar. Bewoners zijn tevreden over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Bij (her)inrichting, beheer en onderhoud van de boven- en ondergrondse infrastructuur wordt bijgedragen aan klimaat- en circulaire doelstellingen

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

De ontwikkelingen rond vernieuwde wetgeving en het in beheer nemen van een gerenoveerde Maastunnel vragen extra inzet voor het beheer, onderhoud en toezicht in de Maastunnel.

Wat willen we bereiken

Een beschikbare, bruikbare en comfortabele infrastructuur

Een duurzame (ondergrondse) infrastructuur die veilig is

Een schone buitenruimte

Een veilige buitenruimte

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Een beschikbare, bruikbare en comfortabele infrastructuur

Een duurzame (ondergrondse) infrastructuur die veilig is

Een schone buitenruimte

Een veilige buitenruimte

Prestatie indicatoren 20182019*2020202120222023
Beeldkwaliteit Heel Streefwaarde   90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger
Realisatie N.v.t. 90% niveau B of hoger        
Beeldkwaliteit Schoon Streefwaarde   90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger
  Schoon N.v.t. 90% niveau B of hoger        
Technische kwaliteit verharding Streefwaarde   85% > niveau B
 
85% > niveau B 85% > niveau B
 
85% > niveau B
 
85% > niveau B
  Realisatie

88,4%**

92,6%***

85% > B        

* de realisatie betreft de gemiddelde meetresultaten van derde kwartaal 2018 tot en met tweede kwartaal 2019

** betreft wijkgebonden wegen

*** betreft hoofd- en verzamelwegen

Beeldsystematiek

In 2019 is de gemeente Rotterdam voor het monitoren van de kwaliteit van de openbare ruimte definitief overgestapt van de Rotterdamse productnormering naar de landelijke CROW Beeldsystematiek. Voor Schoon en Heel (wegen en groen) wordt de komende jaren gemeten conform de standaardset beeldmeetlatten en meetmethode uit de landelijke CROW Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte. Daarbij worden seizoensgebonden beeldmeetlatten één keer per jaar gemeten, andere indicatoren 4 keer per jaar. Ook ten aanzien van meetlocaties en gebiedsindeling wordt zoveel mogelijke aangesloten bij deze landelijke standaard. Hierdoor is het mogelijk om naast monitoring voor Rotterdam ook mee te doen aan landelijke benchmarks. Naast deze standaardset beeldmeetlatten wordt er ook een aantal extra beeldmeetlatten voor Rotterdam gemeten.

Prestatie

A+ = Zeer hoog, zo goed als nieuw, alles schoon
A = Hoog, goed onderhouden, nauwelijks vervuiling
B = Basis, voldoende onderhouden, wel wat op aan te merken
C = Laag, sober, achterstand in onderhoud, rommelig straatbeeld, behoorlijke vervuiling
D = Zeer laag, slecht onderhouden, flinke achterstanden

Prestatie-indicator
Als voorbeeld: De prestatie-indicator 90%/B voor Schoon geeft aan dat 90% van de metingen van de beeldmeetlatten behorend bij Schoon gemiddeld een B of hoger moeten scoren voor de hele stad. Deze gemiddelde scores worden, volgens afspraak op CBS-buurtniveau twee keer per gepubliceerd op de gemeentelijk website.

Monitoring
Het is met deze methodiek mogelijk om, bij voldoende metingen, ook op beeldmeetlatniveau of gebiedstype te monitoren en te analyseren. Er wordt een ambitiedocument voor de monitoring voor Rotterdam opgesteld zodat benodigde inzet en onderhoud hierop kan worden afgestemd.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - BeheerRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves12.95712.6148.4148.9149.4149.564

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.047 912 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 10.947 10.070 7.849 8.349 8.849 8.999
Overige baten 963 1.633 565 565 565 565
Lasten exclusief reserves121.261135.136132.210140.301145.043142.567

Apparaatslasten 59.497 76.677 75.784 75.380 74.903 74.919
Inhuur 1.752 1.926 1.933 1.933 1.933 1.933
Overige apparaatslasten 1.519 3.151 -661 -722 -997 -982
Personeel 56.227 71.600 74.512 74.170 73.968 73.968
Interne resultaat -768 -5.281 -12.356 -12.356 -12.356 -12.356
Interne resultaat -768 -5.281 -12.356 -12.356 -12.356 -12.356
Programmalasten 62.531 63.740 68.782 77.277 82.495 80.004
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 46.944 49.236 54.335 52.701 56.639 51.969
Kapitaallasten 13.290 12.851 14.336 24.464 25.744 27.923
Overige programmalasten 1.098 695 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 316 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 883 957 112 112 112 112
Saldo voor vpb en reserveringen -108.304 -122.521 -123.796 -131.387 -135.628 -133.003
Saldo voor reserveringen -108.304 -122.521 -123.796 -131.387 -135.628 -133.003
Reserves-3.614-2.9453484.0334.5215.581

Onttrekking reserves 4.386 4.554 6.930 4.033 4.521 5.581
Toevoeging reserves 8.000 7.518 6.582 0 0 0
Vrijval Reserves 0 19 0 0 0 0
Saldo -111.917 -125.466 -123.448 -127.354 -131.108 -127.422

Omschrijving taakveld

Bij (her)inrichting, beheer en onderhoud van de boven- en ondergrondse infrastructuur, wordt bijgedragen aan klimaat- en circuliere doelstellingen:

  • een beschikbare, bruikbare en comfortabele infrastructuur
  • een duurzame (ondergrondse) infrastructuur die veilig is
  • een schone buitenruimte
  • een veilige buitenruimte

Dit doen we door:

  • aanleg, reconstructie en onderhoud van verharde openbare ruimte: wegen, pleinen, fietspaden, voetpaden en overige verhardingen
  • civiel technische kunstwerken: inspectie, beheer en onderhoud (bruggen, tunnels spoorwegovergangen en dergelijke) waaronder begrepen infrastructuur ten behoeve van luchthavens
  • verlichting wegen: aanleg, beheer en onderhoud
  • gladheidbestrijding: sneeuwruimen en strooien
  • straatreiniging: schoonmaken en (toezien op) schoonhouden van de openbare ruimte van veeg-en zwerfafval