Bestuur en dienstverlening

Responsief en betrouwbaar openbaar bestuur

Doeltreffende en doelmatige organisatie van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers

Rotterdam wil een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst

TAAKVELD 1

Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Een transparante en democratische volksvertegenwoordiging die kaders stelt, controleert, goed wordt ondersteund door de griffie en wordt gevoed door bevindingen van de rekenkamer en de ombudsman

TAAKVELD 2

Bestuur - College

Doeltreffende en doelmatige uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en taken die voortvloeien uit wetten en regelingen van het Rijk en de provincie en tijdige en hoogwaardige verantwoording over de uitvoering. De gemeenteraad stelt als hoogste bestuursorgaan kaders vast die door het college van B en W worden uitgevoerd. Hierover legt het college verantwoording af, zodat de raad de naleving van de kaders kan controleren

TAAKVELD 3

Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie

Het vergroten van de betrokkenheid van bewoners, ondernemers en organisaties bij gemeentelijke beleidsbepaling en –uitvoering

TAAKVELD 4

Burgerzaken

We leveren passende dienstverlening voor alle Rotterdammers. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers: mensgericht, regel arm, duidelijk en snel en zeker

De BRP geeft een accuraat beeld van de personen die in Rotterdam wonen. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het beheer van de basisregistratie personen (BRP)

Organiseren van rechtmatige, efficiënte en toegankelijke verkiezingen en referenda. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het organiseren van verkiezingen en referenda

TAAKVELD 5

Musea - Stadsarchief

Verwerving, beheer en beschikbaarstelling van archieven en collecties via digitale en fysieke kanalen

Toezicht op informatiebeheer gemeenten en deelnemende partijen

Bevorderen historisch besef in én over de stad

Omschrijving programma

Binnen het bestuurlijke stelsel vervullen de gemeenteraad, het college van B en W, de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités hun rol. De rekenkamer en ombudsman leveren een bijdrage aan de verbetering van het openbaar bestuur door kritisch mee te kijken op het door de gemeentelijke organisatie gevoerde beleid respectievelijk aanspreekbaar te zijn bij klachten over de gemeentelijke organisatie.

Onder dit programma valt daarnaast het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers, het beheer van de basisregistratie personen (BRP), het organiseren van verkiezingen en referenda en het Stadsarchief.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Bestuur en dienstverleningRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves17.51411.96610.06810.06710.06510.063

Bijdragen rijk en medeoverheden 381 248 160 160 160 160
Dividenden 1.000 1.000 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 14.690 9.994 9.190 9.190 9.190 9.190
Overige baten 1.443 724 718 717 716 714
Lasten exclusief reserves75.18677.17372.34271.54671.34470.687

Apparaatslasten 46.126 47.702 48.376 48.188 47.930 47.930
Inhuur 2.497 1.290 1.030 1.030 1.030 1.030
Overige apparaatslasten 2.475 2.011 2.077 2.077 2.059 2.059
Personeel 41.154 44.401 45.270 45.081 44.841 44.841
Interne resultaat -277 -2.006 -2.124 -2.224 -2.224 -2.184
Interne resultaat -277 -2.006 -2.124 -2.224 -2.224 -2.184
Programmalasten 29.336 31.476 26.090 25.582 25.638 24.941
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 19.963 18.263 14.586 14.205 14.277 13.621
Kapitaallasten 671 104 213 190 178 139
Overige programmalasten 2.590 2.860 1.609 1.608 1.607 1.605
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 6.113 10.249 9.681 9.578 9.577 9.577
Saldo voor vpb en reserveringen -57.671 -65.207 -62.275 -61.479 -61.279 -60.624
Saldo voor reserveringen -57.671 -65.207 -62.275 -61.479 -61.279 -60.624
Reserves4831.915-1.174-1.439-1.439-1.439

Onttrekking reserves 2.524 3.374 285 20 20 20
Toevoeging reserves 2.160 1.459 1.459 1.459 1.459 1.459
Vrijval Reserves 119 0 0 0 0 0
Saldo -57.189 -63.292 -63.449 -62.918 -62.718 -62.063

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019
Begroting 2020 (inclusief 2e Herziening 2019)   -62.645
Bijstellingen 10-maandsrapportage Categorie  
Detachering Ro!Entree Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0
Dotatie Pensioenvoorziening Raad Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -600
Rijksbijdrage experiment centrale stemopneming Taakmutaties -40
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen -7
Begroting na wijzigingen   -63.292

Toelichting financiële bijstellingen

Detachering Ro!Entree

Voor het detacheren van een medewerker van de Gemeente Rotterdam bij Ro!Entree wordt een vergoeding ontvangen € 100. De lasten en de baten zijn bijgesteld.

 

Dotatie Pensioenvoorziening Raad

De voorziening pensioenen (oud) raadsleden is niet toereikend. Dit wordt veroorzaakt door een lagere rekenrente, hiervoor is aanvullend budget toegevoegd.

 

Rijksbijdrage experiment centrale stemopneming

De gemeente Rotterdam heeft voor deelname aan het experiment centrale stemopneming in 2019 een bijdrage van € 40 ontvangen uit het Gemeentefonds.

 

Diverse bijstellingen

Dit betreft diverse bijstellingen.