Musea - Archief

Verwerving, beheer en beschikbaarstelling van archieven en collecties via digitale en fysieke kanalen

Toezicht op informatiebeheer gemeenten en deelnemende partijen

Bevorderen historisch besef in én over de stad

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Onderwerpen uit onze gedeelde geschiedenis kunnen uiteenlopende emoties oproepen; zogenoemd Beladen Erfgoed. Om het gesprek hierover te bevorderen, zijn er lessen over Beladen Erfgoed verzorgd op drie Rotterdamse scholen. Dit initiatief wordt verder uitgebreid.
Stadsarchief is in samenwerking met de Stichting Droom & Daad, Rotterdam Cruise Port en het Centraal Bureau voor Genealogie het project Passagierslijsten Holland Amerika Lijn gestart. Het doel is om middels crowdsourcing de passagierslijsten te digitaliseren en zo een schat aan informatie toegankelijk te maken voor genealogen en andere onderzoekers. Reeds 20% is gedigitaliseerd. Er werken vrijwilligers vanuit de hele wereld aan mee. De afgelopen maanden heeft het Stadsarchief samen met partijen een nieuwe website gebouwd. Vanaf september is de website live. Er is meer informatie beschikbaar en deze is makkelijker vindbaar voor bezoekers.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren
Effect indicatoren 201820192020202120222023
Bezoek studiezaal* Streefwaarde 8.000 8.000 8.000 7.500 7.000 7.000
Realisatie 6.830          
Bezoek website Streefwaarde 715.000 750.000 785.000 825.000 865.000 905.000
Realisatie 699.369          
Bezoek rotterdam.nl Streefwaarde 15.000 15.750 16.500 17.300 18.000 18.750
Realisatie 15.460          
Bezoek wiewaswie.nl Streefwaarde 168.000 176.000 185.000 194.000 203.000 213.000
Realisatie 171.605          
Bezoek archieven.nl Streefwaarde 196.000 205.000 215.000 225.000 236.000 247.000
Realisatie 176.292          
* Bezoek studiezaal zal afnemen naarmate er meer digitaal zal worden aangeboden. Bezoekcijfers website en de platforms zullen om dezelfde reden én door vernieuwing van de website van het Stadsarchief jaarlijks met naar schatting ca. 5% toenemen.
Prestatie indicatoren 201820192020202120222023
Aantal ontsloten objecten en meters Streefwaarde 3.000 + 250m 3.000 + 250m

3.000 + 250m

3.000 + 250m

3.000 + 250m

3.000 + 250m

Realisatie 15.000 + 744m          
Toegankelijkheid overheidsarchieven Streefwaarde 95% 95% 95% 95% 95% 95%
Realisatie 97%          
Toegankelijkheid particuliere archieven/collecties Streefwaarde 50% 55% 60% 65% 65% 65%
Realisatie 50%          
Digitalisering archieven en collecties (meters)* Streefwaarde 25m 25m        
Realisatie 50m          
Digitalisering archieven en collecties (aantal digitale opnames)* Streefwaarde     25.000 25.000 25.000 25.000
Realisatie            
Bezoekerswaardering** Streefwaarde   7,8   8,0   8,0
Realisatie            
* De digitalisering van archieven en collecties laat zich zuiverder uitdrukken in aantal digitale opnamen dan in meters.
** De bezoekerswaardering wordt tweejaarlijks gemeten. De bezoekers waardeerden het Stadsarchief in 2017 met een 7,4.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Musea - StadsarchiefRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves418474307307307307

Bijdragen rijk en medeoverheden 5 20 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 413 454 307 307 307 307
Lasten exclusief reserves5.1145.3955.3715.2265.2695.214

Apparaatslasten 3.866 4.550 4.473 4.444 4.431 4.431
Inhuur 71 110 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 88 133 162 162 162 162
Personeel 3.708 4.307 4.311 4.282 4.269 4.269
Interne resultaat 26 0 -1 -1 -1 -1
Interne resultaat 26 0 -1 -1 -1 -1
Programmalasten 1.222 846 899 782 838 783
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 619 778 759 664 731 680
Kapitaallasten 633 68 140 118 107 103
Overige programmalasten -30 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -4.696 -4.922 -5.064 -4.919 -4.962 -4.907
Saldo voor reserveringen -4.696 -4.922 -5.064 -4.919 -4.962 -4.907
Saldo -4.696 -4.922 -5.064 -4.919 -4.962 -4.907

Omschrijving taakveld

Rotterdam wil voor zijn inwoners een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst.

Deze doelstellingen zijn alle drie gekoppeld aan de programmadoelstelling: Rotterdam wil voor zijn inwoners een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst.

Het doel van verwerving van particuliere archieven en collecties is om een representatief beeld te kunnen bieden van de geschiedenis van de stad Rotterdam, nu en in de toekomst. De afgelopen decennia is de samenstelling van de bevolking van Rotterdam sterk veranderd. Dit moet zich ook gaan vertalen in de collectie. Dit doet eveneens recht aan de toenemende aandacht voor diversiteit en de herkomst en geschiedenis van migranten in de stad.