Cultuur, sport en recreatie

Stimuleren van het culturele en sportieve klimaat en vergroten van de participatie van Rotterdammers op deze terreinen

Werken aan een optimaal vrijetijdsaanbod, een toonaangevend evenementenbeleid en een stevige voedingsbodem voor de creatieve industrie

Bijdragen aan een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en participatie op het gebied van natuur en milieu door het betrekken van Rotterdammers bij duurzaamheid en door het bevorderen van een duurzame en gezonde levensstijl

TAAKVELD 1

Sportbeleid en activering

Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel een leven lang te laten bewegen of sporten met extra aandacht voor een aantal specifieke doelgroepen: kinderen in achterstandssituaties, ouderen en mensen met een beperking

Benutten kracht van sportevenementen en topsport

Vitale sportverenigingen en overige sportaanbieders en sportief ondernemerschap

Gezond opgroeien in je eigen buurt

TAAKVELD 2

Sportaccommodaties

Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen (goed onderhouden, voldoen aan eisen van de tijd, capaciteit op orde)

Opstallen in eigendom van sportverenigingen zijn van voldoende kwalitatief niveau

Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking

Intensiever gebruik van sportvoorzieningen

Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun voorzieningen

TAAKVELD 3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Optimale voorzieningen bieden voor de presentatie van een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek met ruimte voor nieuw talent

Cultuurmakers stimuleren en in staat stellen hun talent te ontwikkelen en zich te professionaliseren, opdat zij mede zorgdragen voor een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek

Bijdragen aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren opdat zij beschikken over de benodigde 21ste-eeuwse vaardigheden om volwaardig te kunnen participeren in de Rotterdamse samenleving

Ervoor zorgen dat Rotterdammers zo min mogelijk belemmeringen ondervinden als zij kunst en cultuur willen ervaren, beoefenen en beleven

De aantrekkelijkheid van Rotterdam voor bewoners, bedrijven en bezoekers verder ontwikkelen zodat de stad ook op langere termijn nationaal en internationaal interessant is als vestigingsplaats en toeristische trekpleister

TAAKVELD 4

Musea - Cultuur

Optimale voorzieningen bieden voor de presentatie van een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek met ruimte voor nieuw talent

Cultuurmakers stimuleren en in staat stellen hun talent te ontwikkelen en zich te professionaliseren, opdat zij mede zorgdragen voor een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek

Bijdragen aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren opdat zij beschikken over de benodigde 21ste-eeuwse vaardigheden om volwaardig te kunnen participeren in de Rotterdamse samenleving

Ervoor zorgen dat Rotterdammers zo min mogelijk belemmeringen ondervinden als zij kunst en cultuur willen ervaren, beoefenen en beleven

De aantrekkelijkheid van Rotterdam voor bewoners, bedrijven en bezoekers verder ontwikkelen zodat de stad ook op langere termijn nationaal en internationaal interessant is als vestigingsplaats en toeristische trekpleister

TAAKVELD 5

Media

Meer film-, tv- en mediaproducties afkomstig van Rotterdamse makers

Meer film-, tv- en mediaproducties die Rotterdam, het verhaal van de stad en haar bewoners tonen

Het ontwikkelen van nieuwe vormen van film-, tv- en mediaproducties

Het ontwikkelen van een toekomstbestendige mediasector die zich graag in Rotterdam vestigt, zich voor lange tijd aan de stad committeert en hier ook graag investeert

Betekenisvolle aandacht voor inclusiviteit en het perspectief van nieuwe generaties

Het ontwikkelen van een evaluatie-instrumentarium waarin de bovenstaande doelen zowel kwalitatief als kwantitatief gewogen kunnen worden, in samenwerking met (inter)nationale partijen, zoals het Nederlands Filmfonds, het IFFR, de NPO, Cinecrowd, etc.

Zorgen voor optimale toegankelijkheid van kennis, informatie, taal en cultuur door middel van ICT en een breed scala aan media, zoals boeken, video en audio

TAAKVELD 6

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME

Het bieden van een laagdrempelig aanbod van voorzieningen, educatie en expertise op gebied van natuur en milieu, waarbij ervaringsgericht leren centraal staat en met focus op de doelgroepen kinderen, jongeren en gezinnen

Groeninitiatieven vanuit de samenleving op het gebied van natuur- en milieueducatie

Vitale speeltuinen, verspreid over de stad welke een rol vervullen in de wijk en veilig spelen voor kinderen mogelijk maken

Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanboden deskundige leiding

Omschrijving programma

Cultuur, Sport en Recreatie dragen bij aan talentontwikkeling, activering en verbinding. Ook dragen cultuur, sport en recreatie bij aan gezondheid, een aantrekkelijk vestigingsklimaat en betrokkenheid van bewoners bij de stad. Cultuur en Sport versterken via sportevenementen en culturele programma’s de nationale en internationale profilering van Rotterdam.

 

Sport

Voor Sport leidt dat tot vier doelstellingen (‘Ambities’ in de Sportnota 2017+), te weten:

 1. de sportvoorzieningen worden versterkt (de stad nodigt uit tot bewegen en sport)
 2. meer Rotterdammers zijn in beweging
 3. bewegen en sport worden ‘breed’ ingezet
 4. benutten kracht van sportevenementen en topsport

 

Groen

Voor Natuur- en Milieueducatie zijn er (beleidskader “NME heeft de toekomst”, november 2013) vier doelstellingen:

 1. herijking en vernieuwing van het basispakket en het borgen van een toekomstbestendige infrastructuur aan NME-voorzieningen
 2. het ontwikkelen van een pluspakket van NME-activiteiten vanuit verschillende partijen (organisaties, bedrijven, bewoners) als aanvulling op het basispakket
 3. meer samenhang en verbindingen realiseren tussen de producten op het gebied van NME en andere beleidsproducten
 4. het werven van meer opdrachtgevers voor NME en de NME-infrastructuur breder benutten

De uitvoerende taken op het gebied van NME en kinderboerderijen zijn met ingang van 1 januari 2019 verzelfstandigd.

 

Cultuur

Cultuur heeft voor de komende jaren de volgende doelstellingen:

 1. het cultuuraanbod sluit aan bij de diversiteit van de bevolking en de dynamiek van de stad; elke Rotterdammer kan in het aanbod iets van zijn gading vinden
 2. de culturele sector profileert zichzelf en de stad met de enorme diversiteit aan kunst en cultuur die de stad rijk is en die in de stad gecreëerd wordt
 3. gevestigde organisaties en in het bijzonder nieuwe makers worden ondersteund en gefaciliteerd in hun ontwikkeling en presentatiemogelijkheden
 4. de culturele sector verbindt zich met andere domeinen in het gemeentelijk beleid en ontwikkelt maatschappelijke toepassingsmogelijkheden

De gemeente zoekt continu naar mogelijkheden om belangen, ambities en initiatieven in de culturele sector met elkaar te verbinden en elkaar te laten versterken, opdat zij bijdragen aan de genoemde doelstellingen.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid  Bron
Niet-sporters (% huishoudens waarin niet 1 X per week wordt gesport, 19-80 jaar) % Streefwaarde   RIVM
  Realisatie 54,1 (2016)
Beschrijving RSO-indicatorEenheid  Bron
Sporters (landelijke richtlijn sportdeelname onderzoek, % inwoners dat > 12 x per jaar sport, 6-80 jaar) % Streefwaarde 2021 67% Afdeling Onderzoek en Business Intelligence gemeente Rotterdam
  Realisatie 2017 66%

Toelichting BBV indicatoren

Het verhogen van de sport- en beweegdeelname onder Rotterdammers is één van de speerpunten van het gemeentelijk beleid op het gebied van sport. De sportparticipatie wordt sinds 1995 elke twee jaar gemeten met het Vrijetijdsonderzoek (VTO). Het vorige college had een doelstelling sportparticipatie van 60 % in 2018 (meting eind 2017). In 2017 kwam de sportparticipatie, gemeten met het Vrijetijds Onderzoek (VTO) volgens de landelijke Richtlijn voor Sportonderzoek (RSO) uit op 66% (op basis van 1.800 respondenten uit een steekproef van 12.000 Rotterdammers).

Het verschil tussen de twee sportparticipatie-cijfers die gemeten worden door enerzijds het RIVM (openbaar cijfer niet-sporters dat gepubliceerd wordt op waarstaatjegemeente.nl, 54,1% in 2016)  en anderzijds ons eigen sportparticipatiecijfer dat gemeten wordt middels de landelijke Richtlijn voor sportdeelname onderzoek door OBI (66% sporters in 2017), wordt verklaard door verschillende onderzoeksmethoden met een verschillende aanpak in het veldwerk, verschillen in vraagstelling (12 x per jaar of 1 x per week), verschillende leeftijdsgroepen die worden onderzocht en verschillende meetjaartallen.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Cultuur, sport en recreatieRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves11.6766.0264.6004.6004.6004.600

Bijdragen rijk en medeoverheden 77 1.540 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 10.687 4.486 4.600 4.600 4.600 4.600
Overige baten 912 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves212.623227.459231.801221.960220.335218.860

Apparaatslasten 13.161 10.051 10.615 10.566 10.533 10.232
Inhuur 539 329 423 423 423 423
Overige apparaatslasten 396 280 291 296 296 394
Personeel 12.227 9.442 9.901 9.847 9.815 9.415
Interne resultaat -4.566 -8.631 -9.446 -9.446 -9.447 -9.402
Interne resultaat -4.566 -8.631 -9.446 -9.446 -9.447 -9.402
Programmalasten 204.027 226.039 230.633 220.840 219.248 218.030
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 56.363 20.579 24.491 14.489 13.874 13.849
Kapitaallasten 1.940 1.273 1.054 1.007 813 719
Overige programmalasten 1.189 1.081 1.102 1.126 1.127 1.127
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 144.536 203.106 203.986 204.218 203.434 202.334
Saldo voor vpb en reserveringen -200.947 -221.433 -227.201 -217.360 -215.735 -214.259
Saldo voor reserveringen -200.947 -221.433 -227.201 -217.360 -215.735 -214.259
Reserves2.9274.357-1.41198953939

Onttrekking reserves 2.677 6.232 1.589 1.489 539 39
Toevoeging reserves 0 1.875 3.000 500 0 0
Vrijval Reserves 250 0 0 0 0 0
Saldo -198.020 -217.076 -228.612 -216.370 -215.196 -214.220

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019
Begroting 2020 (inclusief 2e Herziening 2019)   -217.484
Bijstellingen 10-maandsrapportage Categorie  
Bestemmingsreserve Tijdelijke maatregelen museum Boijmans van Beuningen Reserves 0
Regio Deal Rotterdam Zuid Taakmutatie 500
Rijksbijdrage proeftuinen cultuurprofielen Taakmutaties -76
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen -16
Begroting na wijzigingen   -217.076

Toelichting financiële bijstellingen

Bestemmingsreserve Tijdelijke maatregelen museum Boijmans van Beuningen

In de samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen de gemeente, Museum Boijmans van Beuningen (BVB) en Stichting de Verre Bergen is een gemeentelijke bijdrage van totaal € 9,2 mln overeengekomen voor de realisatie van het Depot (collectiegebouw) BVB. De middelen hiervoor komen uit een daarvoor gecreëerde bestemmingsreserve. Voor het jaar 2019 is hiervoor een bedrag benodigd van € 1,6 mln.

 

Regio Deal Rotterdam Zuid

Recent is door het Rijk aangegeven dat de ter beschikking gestelde middelen voor de Regio Deal Rotterdam Zuid niet meer via het Gemeentefonds worden uitbetaald, maar via subsidie op basis van de kaderwet EZK- en LNV. Dit betekent dat deze middelen niet meer op het programma Algemene middelen worden begroot maar op de programma’s waar ook de uitgaven plaatsvinden. De hieraan gekoppelde reservemutaties zijn teruggedraaid: Taakmutatie Gemeentefonds, Regio deal onderwijs, cultuur en werk.

 

Rijksbijdrage proeftuinen cultuurprofielen

Om culturele vernieuwing in de regio te stimuleren stelt het Rijk in 2019 € 76 beschikbaar in het kader van proeftuinen cultuurprofielen. Rotterdam heeft de proeftuin Campus Coolhaven; een programma waarmee 6 culturele Coolhavense partners (waaronder Maas) ruimte en perspectieven bieden aan creatief talent binnen de podiumkunsten.

 

Diverse bijstellingen

Dit betreft diverse kleine bijstellingen zowel binnen als buiten het programma, waaronder de reserve Evenementenfonds. Bij de 2e herziening is de dekking voor het Eurovisie Songfestival 2020 vanuit de reserve Evenementenfonds ten onrechte onder de baten verantwoord. Bij de 10-maandsrapportage is dit via een technische wijziging gecorrigeerd naar onttrekking reserves.