Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het cultureel klimaat versterken

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Eurovisie Songfestival: Rotterdam op de kaart

Rotterdam is in 2020 gastheer van het Eurovisie Songfestival, de grootste live TV-show van de wereld. Het biedt ons een prachtige kans om samen met alle Rotterdammers onze stad weer stevig op de internationale kaart te zetten. De komende maanden wordt het bid samen met de stad uitgewerkt in een concreet plan.

 

Rotterdamse Cultuurvisie
In het voorjaar van 2019 heeft de gemeente de Rotterdamse Cultuurvisie vastgesteld. In dit document geeft de gemeente de uitgangspunten aan voor het cultuurbeleid op langere termijn. Centraal in het beleid staan inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit. Rotterdam staat voor een culturele sector waarin voor iedere Rotterdammer zonder onderscheid een plek is, als bezoeker, als personeel of als maker. Nieuw aanbod en nieuwe genres krijgen de ruimte. Intensieve samenwerking en wederzijdse verbondenheid zijn kernbegrippen. De thema’s voor het cultuurbeleid voor de langere termijn zijn leidend in de beleidsnota’s, -kaders en -regelingen op het gebied van cultuur in de komende jaren, zoals het beleidskader voor de Bibliotheek, het architectuurbeleid, het Cultuurplan en de regelingen voor projectsubsidies. 

Inmiddels heeft de gemeenteraad begin juli de nota Stad in transitie, cultuur in verandering; Uitgangspunten voor het cultuurbeleid 2021-2024 vastgesteld. Op basis van deze nota kunnen culturele organisaties tot 1 februari 2020 een aanvraag indienen voor een meerjarige subsidie in de periode 2021-2024.

 

Beleidsintensivering Cultuurcoaches
De gemeente voert sinds 2008 de overeenkomst ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’ van de ministeries van OCW en VWS, enkele landelijke organisaties in onderwijs, sport en cultuur en de VNG uit. Op het terrein van cultuur zijn tot en met 2019 dertien cultuurcoaches actief op het snijvlak van cultuur en onderwijs. Deze cultuurcoaches zijn in dienst van een culturele organisatie en geven les op een of enkele scholen in het primair of voortgezet onderwijs. Doel van de regeling is de samenwerking tussen scholen en cultuur te versterken, te verduurzamen en om kansenongelijkheid te verminderen.

De regeling is met ingang van 2019 uitgebreid tot de ‘Brede Regeling Combinatiefuncties’. Ook heeft het Rijk meer budget beschikbaar gesteld. Voor Rotterdam betekent dit een uitbreiding van het aantal cultuurcoaches met ingang van 2020, van 13 naar 29,5 fte, waardoor meer scholen en instellingen met een cultuurcoach kunnen gaan werken en de inzet kan worden uitgebreid naar mbo en speciaal onderwijs.

 

Programma Stadscultuur
Begin 2019 is op Zuid en in Delfshaven gestart met het programma Stadscultuur. Het programma heeft tot doel in verschillende gebieden in Rotterdam waar cultuurparticipatie relatief laag is, culturele activiteiten te ontwikkelen die aansluiten bij de kenmerken van het gebied en de interesses van de bewoners van het gebied. De drie uitgangspunten worden verder uitgewerkt in de concretiseringen van het beleid in beleidsvisies, -kaders en -regelingen.

 

Regiodeal en proeftuin
In het kader van de Regiodeal voor het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid loopt een cultuurprogramma op Zuid gericht op cultureel talent en de vergroting van het cultuuraanbod in het gebied. De Regiodeal wordt gezamenlijk bekostigd door Rijk en Rotterdam.
In Delfshaven is de proeftuin Campus Coolhaven gestart gericht op de ontwikkeling en doorstroming van cultureel talent naar, in en vanuit de mbo-kunstvakopleidingen voor podiumkunsten. In de proeftuinen werkt een aantal culturele en onderwijsinstellingen samen. Het project wordt bekostigd door Rijk en gemeente gezamenlijk en loopt tot de zomer van 2021.Ook wordt de haalbaarheidsstudie Cultuurcampus uit de Regiodeal gedekt.

Wat willen we bereiken

Het cultureel klimaat versterken

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Het cultureel klimaat versterken

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen

Prestatie indicatoren 201820192020202120222023
In 2022 is dertig procent van de basisscholen een of meer niveaus gestegen in het Rotterdamse Cultuureducatie Model*. Streefwaarde N.v.t. 15% 22% 28% 30%  
Realisatie            
* Bij deze streefgetallen dient aangemerkt te worden dat ze mede afhankelijk zijn van landelijke subsidieregelingen en dat een van deze regelingen per 2021 afloopt. De regeling wordt verlengd maar onzeker is nog hoe die eruit gaat zien. Ook de wijze waarop de dagprogrammering op Zuid wordt ingericht en aangestuurd vanuit de afdeling Onderwijs zal invloed hebben op het behalen van de streefgetallen.
In het Coalitieakkoord 2018-2022 is opgenomen dat de gemeente wil dat alle kinderen cultuureducatie krijgen. Omdat cultuureducatie opgenomen is in de kerndoelen en eindtermen van het onderwijs, heeft de gemeente deze indicator geformuleerd. Deze stijging toont aan dat de kwaliteit van cultuureducatie is gestegen en dat cultuureducatie in toenemende mate duurzaam geborgd is in het Rotterdamse basisonderwijs, een noodzakelijkheid voor goede cultuureducatie voor alle Rotterdamse kinderen.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatieRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves6761.596139139139139

Bijdragen rijk en medeoverheden 19 1.500 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 6 96 139 139 139 139
Overige baten 651 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves107.77483.23791.11179.43178.64177.760

Apparaatslasten 2.996 2.421 2.476 2.468 2.462 2.281
Inhuur 194 78 81 81 81 81
Overige apparaatslasten 93 90 94 97 97 156
Personeel 2.708 2.254 2.301 2.290 2.284 2.044
Interne resultaat -931 -745 -697 -697 -697 -652
Interne resultaat -931 -745 -697 -697 -697 -652
Programmalasten 105.709 81.561 89.331 77.660 76.876 76.132
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 267 5.666 10.840 640 640 496
Kapitaallasten 361 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 272 39 39 39 39 39
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 104.809 75.855 78.452 76.980 76.196 75.596
Saldo voor vpb en reserveringen -107.098 -81.640 -90.971 -79.292 -78.502 -77.621
Saldo voor reserveringen -107.098 -81.640 -90.971 -79.292 -78.502 -77.621
Reserves9112.188-20020000

Onttrekking reserves 661 3.088 800 700 0 0
Toevoeging reserves 0 900 1.000 500 0 0
Vrijval Reserves 250 0 0 0 0 0
Saldo -106.187 -79.453 -91.171 -79.092 -78.502 -77.621

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Het gemeentebestuur werkt aan een stad met een sterk cultureel klimaat. Cultuur is van groot belang voor de economische positie van Rotterdam in binnen- en buitenland, maakt de stad aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven en draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren.

 

Het gemeentebestuur wil, omwille van een sterk cultureel klimaat, optimale omstandigheden creëren voor de productie van kunst en cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Onder kunst en cultuur verstaan we meer dan alleen beeldende kunst, theater, dans, muziek, musea en film. Ook de bibliotheek, culturele evenementen, de creatieve industrie en het beleidsveld Toerisme behoren tot het culturele domein.

 

Om de doelen op het terrein van kunst en cultuur te bereiken, maakt de gemeente beleid, zoals het bibliotheekbeleid, (gemeentelijk) collectiebeleid, architectuurbeleid, toeristisch beleid en het vierjaarlijkse Cultuurplan.