Meer film-, tv- en mediaproducties afkomstig van Rotterdamse makers en die Rotterdam, het verhaal van de stad en haar bewoners tonen

Het ontwikkelen van een toekomstbestendige mediasector die zich graag in Rotterdam vestigt, zich voor lange tijd aan de stad committeert en hier ook graag investeert

Zorgen voor optimale toegankelijkheid van kennis, informatie, taal en cultuur door middel van ICT en een breed scala aan media, zoals boeken, video en audio

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Rotterdamse Cultuurvisie

In het voorjaar van 2019 heeft de gemeente de Rotterdamse Cultuurvisie vastgesteld. In dit document geeft de gemeente de speerpunten aan voor het cultuurbeleid op langere termijn. Centraal in het beleid staan inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit. Rotterdam staat voor een culturele sector waarin voor iedere Rotterdammer zonder onderscheid een plek is, als bezoeker, als personeel of als maker. Nieuw aanbod en nieuwe genres krijgen de ruimte. Intensieve samenwerking en wederzijdse verbondenheid zijn kernbegrippen. De thema’s voor het cultuurbeleid voor de langere termijn zijn leidend in de beleidsnota’s, -kaders en -regelingen op het gebied van cultuur in de komende jaren, zoals het beleidskader voor de Bibliotheek, het architectuurbeleid, het Cultuurplan en de regelingen voor projectsubsidies. 

In 2019 heeft het college ook de Film- en Mediavisie Rotterdam vastgesteld. De visie zet in op het versterken van het Rotterdamse film- en mediaklimaat en in het bijzonder op de toename van film-en mediaproducties van hoge kwaliteit. Met het oog op een samenhangend stelsel van ondersteuningsinstrumenten is een centraal aanspreekpunt ingericht voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van het film- en mediabeleid, het Rotterdam Film and Media Office (RFMO). Het RFMO voert onder meer de vernieuwde Film- en Mediaregeling uit, de opvolger van de subsidies voor lokale mediaproducties en voor bewegendbeeldprojecten.

De uitgangspunten voor het meerjarig beleidsplan 2021-2024 van de Bibliotheek Rotterdam zijn in ontwikkeling en worden naar verwachting nog in 2019 in de gemeenteraad vastgesteld.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten MediaRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves69700000

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 697 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves20.09821.33321.19121.18921.18721.139

Apparaatslasten 0 507 534 531 530 482
Inhuur 0 21 22 22 22 22
Overige apparaatslasten 0 16 16 16 16 32
Personeel 0 470 496 494 492 428
Interne resultaat 0 8 0 0 0 0
Interne resultaat 0 8 0 0 0 0
Programmalasten 20.098 20.818 20.657 20.657 20.657 20.657
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 0 466 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 20.098 20.352 20.657 20.657 20.657 20.657
Saldo voor vpb en reserveringen -19.401 -21.333 -21.191 -21.189 -21.187 -21.139
Saldo voor reserveringen -19.401 -21.333 -21.191 -21.189 -21.187 -21.139
Saldo -19.401 -21.333 -21.191 -21.189 -21.187 -21.139

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Het gemeentebestuur werkt aan een stad met een sterk cultureel klimaat. Cultuur draagt bij aan de brede ontwikkeling van de samenleving. Ook maakt cultuur de stad aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven en is cultuur van groot belang voor de economische positie van de stad in binnen- en buitenland.

Het gemeentebestuur wil omwille van een sterk cultureel klimaat optimale omstandigheden creëren voor de productie van cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Dit omvat vele werkterreinen, van culturele evenementen tot musea, en van de creatieve industrie en media tot beeldende kunst en podiumkunst.

De gemeente ontwikkelt beleid om de doelen op het gebied van cultuur te bereiken. Dan gaat het om bijvoorbeeld het vierjaarlijkse Cultuurplan, het bibliotheekbeleid, (gemeentelijk) collectiebeleid, integraal mediabeleid, architectuurbeleid, beleid op het gebied van creatieve industrie en vrijetijdsbeleid.

 

Tot het taakveld Media behoren:

  • de Bibliotheek Rotterdam
  • de lokale omroep en mediaregeling
  • film-, tv- en mediaproducties, inclusief bijbehorende (culturele) infrastructuur
  • de lokale pers en informatievoorziening, voor zover behorend tot de gemeentelijke bevoegdheid