Economische zaken

Een transitie naar een nieuwe economie voor Rotterdam: digitaal, circulair en duurzaam

Rotterdam wordt het centrum van maritieme technologie en dienstverlening Europa

Het Rotterdamse midden- en kleinbedrijf (MKB) wordt klaargemaakt voor de nieuwe economie

Digitalisering krijgt een prominente plek in de aanpak

TAAKVELD 1

Economische ontwikkeling

Een transitie naar een nieuwe economie voor Rotterdam: digitaal, circulair en draaiend op duurzaam opgewekte energie

Transformatie van haven en stad naar een nieuwe duurzame/emissieloze, op diensten georiënteerde, zichzelf steeds innoverende Maritieme hoofdstad van Europa. Rotterdam wordt het centrum van maritieme technologie en dienstverlening Europa

Vernieuwing, verbreding en veerkrachtverhoging van de Rotterdamse stedelijke economie. Het Rotterdamse MKB klaar maken voor de nieuwe economie is uitgangspunt

TAAKVELD 2

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie

Effectieve dienstverlening aan het Midden- en kleinbedrijf (MKB) en ondernemers op strategisch niveau en wijk- en bedrijfsniveau

Regeldruk vermindering ondernemers

TAAKVELD 3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten

Het realiseren van voor bezoekers en marktvergunninghouders aantrekkelijke Rotterdamse warenmarkten

TAAKVELD 4

Economische promotie

Rotterdam versterkt haar propositie als aantrekkelijke stad voor bedrijven

Omschrijving Economische Zaken

Wie fijn wil wonen en werken is gebaat bij een stad die zich aanpast aan de nieuwe ontwikkelingen in de economie. Een stad die ook ruimte blijft bieden voor voldoende plekken om te werken en ondernemen, zodat Rotterdam een inclusieve woon-werkstad blijft. Want elke Rotterdammer verdient een kans om zich door werk te ontwikkelen. De gemeente staat voor de transitie naar die nieuwe economie: digitaal, circulair, draaiend op duurzame energie en optimaal gebruik makend van de unieke positie van Rotterdam. De Roadmap Next Economy (RNE) wordt daarbij als leidraad genomen.

De activiteiten die daartoe ondernomen worden zijn in hoofdlijnen:

  • samenwerken met bedrijven, instellingen en ondernemers om diverse doelstellingen op economisch gebied te bereiken

  • dienstverlening aan het MKB op strategisch niveau en wijk- en bedrijfsniveau

  • identificatie en versterking van de investeringsbereidheid van en aan ondernemers

  • stimulering van innovatie en vernieuwing door het versterken van het innovatie ecosysteem in stad en regio

  • aanspreekpunt voor bedrijven en instellingen in de stad en voor de besturen van de ondernemersverenigingen

  • bijdragen aan een aantrekkelijk ondernemersklimaat door het verminderen van regeldruk

  • borgen van voldoende ruimte om te werken door het vaststellen van kaders en uitvoeringsprogramma’s

  • fungeren als opdrachtgever voor Rotterdam Partners zodat er op een gerichte manier uitvoering gegeven kan worden aan het internationaal vermarkten van de stad met als doel het aantrekken van internationale bezoekers, bedrijven en congressen

  • samen met de andere 22 regio gemeenten werken we aan het vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

  • via Innovation Quarter (IQ), de regionale ontwikkelingsmaatschappij, wordt ingezet op regionale internationale acquisitie, business development en ondersteuning en financiering van innovatieve ondernemers en plannen in onze regio

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid  Bron
Functiemenging % Streefwaarde N.v.t. LISA
Realisatie 54,6% (2018)
Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar Streefwaarde N.v.t. LISA
Realisatie 124,9 (2018)
Meer informatie over de BBV-indicatoren is te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Economische ZakenRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves2.9582.0242.7272.7272.7272.727

Bijdragen rijk en medeoverheden 830 0 0 0 0 0
Financieringsbaten 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 2.128 2.024 2.727 2.727 2.727 2.727
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves29.14128.17234.17327.61427.70124.402

Apparaatslasten 6.197 7.060 7.519 7.450 7.414 7.414
Inhuur 10 202 300 248 221 221
Overige apparaatslasten 119 162 89 88 83 83
Personeel 6.068 6.696 7.130 7.114 7.110 7.110
Interne resultaat 2.262 2.159 2.126 2.109 2.045 2.045
Interne resultaat 2.262 2.159 2.126 2.109 2.045 2.045
Programmalasten 20.682 18.953 24.528 18.055 18.242 14.942
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 9.755 8.312 15.497 9.130 9.320 6.520
Kapitaallasten 128 118 105 105 105 105
Overige programmalasten 13 45 85 85 85 85
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 10.786 10.478 8.841 8.736 8.732 8.232
Saldo voor vpb en reserveringen -26.183 -26.148 -31.446 -24.886 -24.974 -21.674
Saldo voor reserveringen -26.183 -26.148 -31.446 -24.886 -24.974 -21.674
Reserves3062.2366.910000

Onttrekking reserves 1.494 2.698 6.910 0 0 0
Toevoeging reserves 1.188 462 0 0 0 0
Saldo -25.877 -23.912 -24.536 -24.886 -24.974 -21.674

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019
Begroting 2020 (inclusief 2e Herziening 2019)   -23.921
Bijstellingen 10-maandsrapportage Categorie  
Bestemmingsreserve Energietransitie Reserves 0
Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg Reserves 0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (Center of Expertise) Reserves 0
Bestemmingsreserve Taakmutatie Gemeentefonds Reserves 0
Bestemmingsreserve Werklocaties Reserves 0
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 9
Begroting na wijzigingen   -23.912

Toelichting financiële bijstellingen

Bestemmingsreserve Energietransitie

Voor de Energietransitie (ETB) is in 2019 € 2,6 mln toegewezen aan het programma Economie. Hiervan schuift € 1 mln voor een leningaanvraag voor Waste to Chemicals (WTC) door naar 2020, omdat de aanvraag voor de lening nog niet is ingediend bij de Gemeente. Daarnaast lopen diverse projecten voor een bedrag van € 0,6 mln over de jaargrens heen. Dit resulteert in een verlaging van programmakosten en onttrekking aan reserves van € 1,6 mln.

 

Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg

In samenspraak met de gebiedscommissie is vanuit de Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg (BIR) een bedrag beschikbaar gesteld van € 40 om het cameraplan Pothof te realiseren.

 

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (Center of Expertise)

De subsidie aan Van Gelder wordt niet in 3 jaar maar in 2 jaar uitgekeerd, vanwege de versnelling en totstandkoming en/of prestatie, waardoor de laatste € 100 wordt bevoorschot in 2019 en de subsidie wordt vastgesteld in 2020. Zowel de lasten, als de onttrekking aan de reserve zullen nu plaatsvinden in 2019.

 

Bestemmingsreserve Taakmutatie Gemeentefonds

In lijn met een door de EU goedgekeurde verlenging van de cofinanciering van een EU project voor Scale Up, is de looptijd met 2 jaar verlengd tot en met 2021. In 2019 wordt € 300 minder onttrokken en doorgeschoven naar 2020 (€ 150) en 2021 (€ 150). De bedragen voor 2020 en 2021 zullen in de Voorjaarsnota 2020 worden doorgevoerd in de begroting.

 

Bestemmingsreserve Werklocaties

In totaal bedraagt de bestemmingsreserve voor Boulevard Zuid vanuit de bestemmingsreserve Werklocaties € 126. Dit bedrag is bestemd voor het verwijderen van luifels en repareren van gevels. De aanbesteding vindt in oktober 2019 plaats. De prestatie zal in 2020 plaatsvinden. Daardoor vinden zowel de kosten als de onttrekking aan de reserve in 2020 plaats.

 

Diverse bijstellingen

Dit betreft diverse technische bijstellingen.