Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Economie

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Effectieve dienstverlening aan het midden- en kleinbedrijf (MKB) en ondernemers op strategisch niveau en wijk- en bedrijfsniveau

Het verminderen van regeldruk voor ondernemers

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

De  doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Bij het MKB is zichtbaar en merkbaar dat de transformatie naar de nieuwe economie gemaakt wordt

Vermindering regeldruk

Meer ruimte voor kleine ondernemers

Wat gaan we daar voor doen

Bij het MKB is zichtbaar en merkbaar dat de transformatie naar de nieuwe economie gemaakt wordt

Vermindering regeldruk

Meer ruimte voor kleine ondernemers

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- EconomieRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves000000

Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves3.6992.9353.3253.3093.3023.302

Interne resultaat 2.923 2.047 2.035 2.019 2.012 2.012
Interne resultaat 2.923 2.047 2.035 2.019 2.012 2.012
Programmalasten 777 887 1.290 1.290 1.290 1.290
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 344 575 977 978 978 978
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 432 312 312 312 312 312
Saldo voor vpb en reserveringen -3.699 -2.935 -3.325 -3.309 -3.302 -3.302
Saldo voor reserveringen -3.699 -2.935 -3.325 -3.309 -3.302 -3.302
Reserves0850000

Onttrekking reserves 0 85 0 0 0 0
Saldo -3.699 -2.850 -3.325 -3.309 -3.302 -3.302

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

De gemeente zorgt voor accountmanagement, de inzet van bedrijfscontactfunctionarissen en de inzet van een ondernemersbalie. Op deze manier ondersteunt de gemeente individuele ondernemers, kleine en grote bedrijven met als doel het functioneren van de Rotterdamse economie te bevorderen en de omslag van de economie naar een nieuwe economie te versnellen.