Rotterdam versterkt haar propositie als aantrekkelijke stad voor bedrijven

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder 'Wat willen we bereiken' en 'Wat gaan we daarvoor doen' zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of de inspanningen.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Economische promotieRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves44200000

Bijdragen rijk en medeoverheden 430 0 0 0 0 0
Financieringsbaten 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 12 0 0 0 0 0
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves12.21711.58912.62712.61212.60512.105

Interne resultaat 1.853 1.410 1.428 1.402 1.334 1.334
Interne resultaat 1.853 1.410 1.428 1.402 1.334 1.334
Programmalasten 10.364 10.179 11.199 11.210 11.270 10.770
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.498 1.643 2.937 2.953 3.016 3.016
Kapitaallasten 128 118 105 105 105 105
Overige programmalasten 1 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 8.738 8.418 8.158 8.153 8.150 7.650
Saldo voor vpb en reserveringen -11.775 -11.589 -12.627 -12.613 -12.605 -12.105
Saldo voor reserveringen -11.775 -11.589 -12.627 -12.613 -12.605 -12.105
Reserves-698-4620000

Onttrekking reserves 490 0 0 0 0 0
Toevoeging reserves 1.188 462 0 0 0 0
Saldo -12.473 -12.051 -12.627 -12.613 -12.605 -12.105

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Ten behoeve van de marketing, economische innovatie, accountmanagement (grootbedrijf), netwerkondersteuning en (internationale) acquisitie van bedrijven en instellingen is de gemeente opdrachtgever van diverse instellingen die deze taken uitvoeren.