Maatschappelijke ondersteuning

We streven naar een stad in balans

We geven ruimte aan zelfredzame Rotterdammers

Rotterdammers leveren naar vermogen een bijdrage aan de samenleving

We staan klaar voor hen die extra (financiële) ondersteuning nodig hebben

(Nieuwe) Rotterdammers doen mee naar vermogen

We streven er naar dat jongeren veiliger, gezonder en kansrijker opgroeien

TAAKVELD 1

Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen

Het actief bestrijden van laaggeletterdheid door het aanbieden van kwalitatief goede en toegankelijke trajecten

TAAKVELD 2

Samenkracht en burgerparticipatie

Nieuw Rotterdams Welzijn: Rotterdammers zijn zelfredzaam en weten goed hun eigen talenten en die van hun sociale omgeving te benutten

Integratie en Samenleven: In Rotterdam vinden we het belangrijk dat alle mensen meedoen en dat we samen met alle Rotterdammers werken aan een ontspannen samenleving, met de Nederlandse waarden waaronder vrijheid en gelijkwaardigheid als fundament en beheersing en kennis van de Nederlandse taal als fundament

Statushouders: Een vernieuwde aanpak voor Rotterdamse statushouders, die zich richt op alle basiscomponenten om te komen tot succesvolle participatie in de samenleving: woning, scholing, zorg en toeleiding naar werk

Minderjarige Rotterdammers: kinderen en jongeren groeien kansrijker, veiliger en gezonder op

TAAKVELD 3

Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding

Daling van het aantal huishoudens dat langdurig in armoede leeft

Kinderen die in armoede leven, krijgen meer mogelijkheden om mee te doen met sport, cultuur, uitjes of andere activiteiten

TAAKVELD 4

Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk

Iedereen doet mee naar vermogen: Rotterdammers leveren een tegenprestatie naar vermogen, die ze zelf mogen invullen in de vorm van mantelzorg, vrijwilligerswerk, taalcursus, beweegtraining of eerst werken aan persoonlijke problematiek

Jongerenloket: het begeleiden van jongeren naar werk en/of onderwijs

Jongerenloket: Rotterdamse jongeren (27-) gaan pas van school als zij een baan hebben

Jongerenloket: Wij helpen jonge statushouders (27-) aan werk of helpen hen om zich daarop voor te bereiden of begeleiden hen naar school

TAAKVELD 5

Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening

Vergroten van de financiële zelfredzaamheid van Rotterdammers

Omschrijving programma

Dit programma richt zich op veel verschillende vormen van maatschappelijke ondersteuning.

De gemeente streeft naar balans in de stad, waarin mensen samenleven, samenwerken en meedoen naar vermogen en waarin iedereen de Nederlandse taal voldoende spreekt en verstaat. Rotterdammers erkennen en respecteren de verschillen tussen mensen; gelijkwaardigheid en vrijheid zijn belangrijk waarden. Wij gaan voor méér kansengelijkheid, minder risico om in armoede terecht te komen en meer kansen voor Rotterdammers om uit armoede te komen.

Zelfredzame Rotterdammers krijgen de ruimte om hun talenten en de sociale omgeving te benutten. Daar waar extra (financiële) ondersteuning nodig is, staat de gemeente klaar. Een samenleving waarin men omziet naar elkaar. Daarom ondersteunt de gemeente dat inwoners informele zorg en ondersteuning, waaronder mantelzorg, verlenen. Specifieke aandacht is er voor jongeren en ouderen. We streven er naar dat jongeren veiliger, gezonder en kansrijker opgroeien. Voor ouderen wordt de integrale inzet vorm gegeven in het Masterplan ouderen.

We gaan uit van de kracht van Rotterdammers, ook als zij niet zelfredzaam zijn. Rotterdammers weten zich gezien. Het streven is dat iedereen zijn talent ontwikkelt, leert en/of werkt, of op een andere manier maatschappelijk participeert als leren of werken niet kan. Rotterdammers leveren daarom een tegenprestatie naar vermogen. We zetten in op kansen voor kinderen en jongeren, door begeleiding naar werk en/of onderwijs en door financiële ondersteuning voor sport, cultuur en uitjes, als ouders daar zelf niet voldoende middelen voor hebben. Stevige inzet vindt ook plaats op het verminderen van het aantal huishoudens in armoede en op het vergroten van financiële zelfredzaamheid van Rotterdammers.

 

We vinden het belangrijk dat Rotterdammers mee kunnen doen. We zetten daarom actief in op het bestrijden van laaggeletterdheid door het aanbieden van kwalitatief goede en toegankelijke trajecten. We werken aan een ontspannen samenleving, met Nederlandse waarden als basis.

Voor nieuwe Rotterdammers zetten we in op de basiscomponenten om te komen tot succesvolle participatie in de samenleving.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Maatschappelijke OndersteuningRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves15.59718.7439.2169.2019.2019.201

Bijdragen rijk en medeoverheden 9.191 11.717 1.818 1.803 1.803 1.803
Financieringsbaten 226 235 565 565 565 565
Overige opbrengsten derden 6.180 6.790 6.833 6.833 6.833 6.833
Overige baten 1 1 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves183.779197.253196.361196.523191.490166.461

Apparaatslasten 49.673 44.240 41.954 41.606 41.227 37.467
Inhuur 9.091 6.809 3.679 3.679 3.693 1.393
Overige apparaatslasten 977 1.073 987 1.005 994 1.484
Personeel 39.605 36.357 37.288 36.922 36.541 34.590
Interne resultaat 2.050 1.868 1.298 1.298 1.298 1.258
Interne resultaat 2.050 1.868 1.298 1.298 1.298 1.258
Programmalasten 132.056 151.145 153.109 153.618 148.964 127.735
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 53.956 60.703 63.317 64.391 61.249 51.552
Kapitaallasten 572 252 0 0 0 0
Overige programmalasten 531 85 86 86 86 86
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 33.770 37.175 37.584 37.571 37.571 27.571
Subsidies en inkomensoverdrachten 43.226 52.931 52.122 51.571 50.058 48.526
Saldo voor vpb en reserveringen -168.181 -178.511 -187.145 -187.321 -182.288 -157.259
Saldo voor reserveringen -168.181 -178.511 -187.145 -187.321 -182.288 -157.259
Reserves2.171900-1.300-7002.0000

Onttrekking reserves 2.171 900 2.000 2.000 2.000 0
Toevoeging reserves 0 0 3.300 2.700 0 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -166.010 -177.611 -188.445 -188.021 -180.288 -157.259

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019
Begroting 2020 (inclusief 2e Herziening 2019)   -179.547
Bijstellingen 10-maandsrapportage Categorie  
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds Onderwijs Vroegtijdige Schoolverlaters (VSV) Reserves 0
Mutatie rijksbijdrage LHBTI-emancipatiebeleid Taakmutaties -50
Regio Deal Rotterdam Zuid Taakmutaties 2.000
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen -13
Begroting na wijzigingen   -177.611

Toelichting financiële bijstellingen

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds Onderwijs (VSV)

De bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds Onderwijs VSV is bij de Voorjaarsnota 2019 al vrijgevallen, terwijl de onttrekking nog begroot stond. De onttrekking is hierbij teruggedraaid.

 

Mutatie rijksbijdrage LHBTI-emancipatiebeleid

Regenboogsteden zetten zich in voor de gezamenlijke doelstelling ter verdere bevordering van de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI (Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen, Transgenderpersonen en Intersekse personen). De gemeente ontvangt hiervoor € 50.

 

Regio Deal Rotterdam Zuid

Recent is door het Rijk aangegeven dat de ter beschikking gestelde middelen voor de Regio Deal Rotterdam Zuid niet meer via het Gemeentefonds worden uitbetaald, maar via subsidie op basis van de kaderwet EZK- en LNV. Dit betekent dat deze middelen niet meer op het programma Algemene middelen worden begroot maar op de programma’s waar ook de uitgaven plaatsvinden. De hieraan gekoppelde reservemutaties zijn teruggedraaid: Taakmutatie Gemeentefonds, Regio deal onderwijs, cultuur en werk.

 

Diverse bijstellingen

Dit betreft diverse kleine afwijkingen zowel binnen als buiten het programma.