Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Daling van het aantal huishoudens dat langdurig in armoede leeft

Kinderen die in armoede leven, krijgen meer mogelijkheden om mee te doen met sport, cultuur, uitjes of andere activiteiten

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

In april 2019 is de nieuwe Rotterdams aanpak van armoede ‘Uit de knoop’ gepresenteerd. Dit plan is onder andere gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, kennis van ervaringsdeskundigen en samenwerkingspartners in de stad. In het plan geven wij onze visie, ambities en acties weer om de armoede aan te pakken.

In 2020 wordt het kwijtscheldingspercentage verhoogd naar 76,5%. Hiermee leidt het hogere tarief voor de afvalstoffenheffing niet tot een lastenverzwaring voor Rotterdammers die voor kwijtschelding in aanmerking komen.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijdingRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves5.7345.8116.0016.0016.0016.001

Bijdragen rijk en medeoverheden 120 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 5.615 5.811 6.001 6.001 6.001 6.001
Lasten exclusief reserves64.04061.78062.44562.36962.36750.275

Apparaatslasten 13.105 6.781 5.574 5.513 5.512 3.850
Inhuur 1.926 1.550 444 444 444 -1.156
Overige apparaatslasten 257 138 141 145 145 144
Personeel 10.921 5.092 4.989 4.924 4.923 4.861
Interne resultaat 2.193 845 975 975 975 935
Interne resultaat 2.193 845 975 975 975 935
Programmalasten 48.743 54.155 55.897 55.881 55.880 45.490
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.957 2.315 1.942 1.940 1.938 1.548
Overige programmalasten 484 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 33.792 37.175 37.584 37.571 37.571 27.571
Subsidies en inkomensoverdrachten 10.508 14.665 16.371 16.371 16.371 16.371
Saldo voor vpb en reserveringen -58.306 -55.969 -56.444 -56.368 -56.365 -44.274
Saldo voor reserveringen -58.306 -55.969 -56.444 -56.368 -56.365 -44.274
Saldo -58.306 -55.969 -56.444 -56.368 -56.365 -44.274

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Het bestrijden van armoede raakt vele domeinen: onderwijs, gezondheid, huisvesting, betaald werk. Inkomensondersteuning op maat voor Rotterdammers met een laag inkomen is een onderdeel van de armoedebestrijding. Dit onderdeel bestaat uit het verlenen van individuele bijzondere bijstand van daadwerkelijk gemaakte kosten, collectieve inkomensondersteuning (het AOW- en Jeugdtegoed en de Individuele Inkomenstoeslag) en kwijtschelding van gemeentelijke lasten (Afvalstoffenheffing). Vanuit het perspectief vergroten participatie is de Rotterdampas onderdeel van dit taakveld.