De beste basisschool is altijd in de buurt

Evenwichtige spreiding van een kwalitatief goed en gevarieerd onderwijs

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Integraal Huisvestingsplan 2015-2019

Gemeenten hebben zorgplicht ten aanzien van de huisvesting van scholen. Eind 2014 heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan 2015 - 2019 vastgesteld waarin is aangegeven welke projecten (nieuwbouw of renovatie van scholen) we realiseren. Om het volledige investeringsprogramma uit te kunnen voeren, inclusief huidige (kwaliteits)eisen en rekening houdend met de huidige bouwprijzen, is door het college besloten om eenmalig € 114 mln aan extra investeringskrediet beschikbaar te stellen.

 

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2023

Deel1 Analyse en Ambitie is vastgesteld. Dit is een belangrijk vertrekpunt en kader voor de verdere uitwerking van het IHP 2020-2023. Het IHP kent twee centrale ambities die door kijken naar 2035 en waar in de komende jaren een flinke stap in gezet moet worden: evenwichtiger onderwijsaanbod en betere kwaliteit huisvesting. In het IHP zijn de afspraken over het stedelijk aanbodonderwijs opgenomen (primair, voortgezet en speciaal onderwijs).

 

Aanbestedingsstrategie

Gezamenlijk met een afvaardiging van schoolbesturen is er een aanbestedingsstrategie op hoofdlijnen ontwikkeld voor onderwijshuisvesting. Doel van de aanbestedingsstrategie is om de conjuncturele prijsontwikkeling (als gevolg van de huidige overspannen bouwmarkt) tijdens de aanbesteding van onderwijsprojecten te beperken.

 

Herontwerp van het voortgezet onderwijs

De nieuwbouwprojecten die zijn opgenomen in het convenant Voortgezet Onderwijs Rotterdam Zuid worden nu voorbereid. Verwachte oplevering in 2023. In 2020 wordt een plan voor voortgezet onderwijs in Noord opgeleverd.

 

Gymzalen

De gemeente is verantwoordelijk voor het faciliteren van bewegingsonderwijs in goede accommodaties. Een aantal gymzalen verkeert in slechte bouwkundige en functionele staat. Daarnaast neemt het aantal leerlingen in het basisonderwijs toe en zal extra gymcapaciteit in de toekomst nodig zijn. Na het analyseren van de staat van gymzalen en verwacht gebruik is besloten 12 gymzalen te vervangen of te renoveren. Het college heeft besloten om hiervoor eenmalig € 22 mln aan investeringskrediet beschikbaar te stellen.

 

Verordening Voorzieningen Huisvesting

De nieuwe Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2019 is vastgesteld. De gemeente is met schoolbesturen overeengekomen om investeringen in schoolgebouwen en gymzalen voor bewegingsonderwijs op basis van genormeerde bedragen te bekostigen. De verordening is hierop aangepast.

 

Campus Internationaal onderwijs

Gezien de toenemende behoefte aan internationaal onderwijs, vindt een haalbaarheidsonderzoek plaats naar de mogelijkheid een campus internationaal onderwijs te realiseren.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Evenwichtiger onderwijsaanbod

Betere kwaliteit huisvesting

Integraal Huisvestingsplan 2020-2023

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren
Effect indicatoren 201820192020202120222023
Een gedragen herontwerp primair onderwijs voor de hele stad* Streefwaarde   Afgerond        
* De indicator gaat over het opstellen van een herontwerp primair onderwijs. Het opstellen van dit plan zal eenmalig gebeuren en in 2019 afgerond zijn.
Prestatie indicatoren 201820192020202120222023
Aantal gerealiseerde projecten opgenomen in IHP 2015-2018 Streefwaarde 1 4 8 13 18  
Realisatie 3          
NPRZ Onderwijshuisvesting: start nieuwbouw aantal scholen Streefwaarde       2    
Realisatie - -        

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten OnderwijshuisvestingRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves1.192268306306306306

Bijdragen rijk en medeoverheden 8 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 1.184 268 306 306 306 306
Lasten exclusief reserves66.88264.18064.01167.16272.19877.006

Apparaatslasten 1.590 2.155 1.782 1.782 1.782 1.782
Inhuur 62 361 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 36 53 53 53 53 53
Personeel 1.492 1.741 1.729 1.729 1.729 1.729
Interne resultaat 51.537 54.167 54.094 57.053 61.855 66.495
Interne resultaat 51.537 54.167 54.094 57.053 61.855 66.495
Programmalasten 13.756 7.858 8.135 8.327 8.561 8.729
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.445 2.046 3.101 3.266 3.436 3.604
Overige programmalasten -98 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 1.043 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 10.366 5.813 5.034 5.061 5.125 5.125
Saldo voor vpb en reserveringen -65.690 -63.912 -63.705 -66.856 -71.892 -76.700
Saldo voor reserveringen -65.690 -63.912 -63.705 -66.856 -71.892 -76.700
Reserves000000

Onttrekking reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -65.690 -63.912 -63.705 -66.856 -71.892 -76.700

Omschrijving taakveld

De gemeente investeert in toekomstbestendige schoolgebouwen, die bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen. Het accent ligt bij onderwijshuisvesting op het efficiënt en doelmatig gebruik van onderwijsgebouwen en het beschikbaar stellen van voldoende gymcapaciteit. Belangrijk daarbij zijn:

  • een goede spreiding in de stad, zodat kinderen altijd een school in de nabijheid kunnen vinden
  • leegstandsreductie, scholen hebben meer m² tot hun beschikking dan op basis van de genormeerde ruimtebehoefte noodzakelijk is, elke m² extra kost ook extra geld
  • het terugbrengen van het aantal kleine scholen in het primair onderwijs, want het kost veel extra aandacht en geld om de kwaliteit van het onderwijs op kleine scholen te kunnen realiseren
  • verbeteren van het binnenklimaat (fris!) op de scholen. Een goed binnenklimaat zorgt voor betere leerprestaties
  • bij de investeringen wordt extra aandacht aan duurzaamheid besteed. Vanaf 2020 worden alleen (bijna) energieneutrale scholen opgeleverd, conform BENG-norm (energieneutraal houdt in dat energieverbruik van het gebouw kleiner of gelijk is aan wat het gebouw zelf opwekt, door bijvoorbeeld zonnepanelen)
  • de gemeente investeert in toekomstbestendige schoolgebouwen, die bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen