Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het bevorderen van naleving van wet- en regelgeving, het vergroten van het veiligheidsgevoel op straat en het verhogen van de kwaliteit van de buitenruimte

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Nieuwe ambities - Programma In de bak

Wij hebben nieuwe ambities geformuleerd om de stad schoon te houden en schoner te krijgen. Deze ambities zijn opgenomen in het programma ‘In de bak’. Hierin staan ook de inspanningen van de handhavers om deze ambities te realiseren.

 

Programma

Het 'Programma In de bak - Naastplaatsingen 2019-2022' is opgezet, omdat afval naast de containers een enorme ergernis is voor vele Rotterdammers. Het programma gaat het probleem bij de kern aanpakken. De norm dat vuil in en niet naast de container hoort, moet voor iedere Rotterdammer duidelijk zijn. Er wordt onderzocht welke factoren aanleiding geven tot naastplaatsingen. Er wordt onder andere ingezet op gedragsbeïnvloeding, toezicht en handhaving, voorlichting, slim en tijdig legen van containers. Daarbij leveren we maatwerk.

 

Flying squads

Op 9 april 2019 zijn we begonnen met de inzet van Flying Squads bij de handhaving. Dit is een intensieve samenwerking tussen cameratoezicht, de gemeentelijke meldkamer en handhavers. Deze samenwerking is gestart in twee straten waarin handhavers meldingen van naastplaatsingen krijgen en direct in actie kunnen komen. Met  deze samenwerking werken we slimmer en vergroten we zo de pakkans. De eerste resultaten van de flying squads laten een fors hoger aantal boetes zien. Daarom zetten wij deze aanpak onverminderd voort. In de loop van 2019 en in 2020 verfijnen wij deze werkwijze verder en implementeren wij deze in andere hotspotstraten in andere gebieden waar veel overlast is van naastplaatsingen en waar reeds gemeentelijke camera’s aanwezig zijn. Inmiddels wordt de werkwijze in Zuid en in West ingezet.

 

Vulgraadmeting

Om naastplaatsingen te voorkomen, zetten we ook in op vulgraadmeting bij de afvalcontainers. Hierdoor krijgen Rotterdammers minder vaak met volle containers te maken.

 

Handhavers gebruiken bodycams

Op 15 november 2018 is een pilot gestart met het gebruik van bodycams door handhavers. Deze pilot loopt een jaar, verdeeld in tranches over meerdere gebieden. Tussen de 50 en 80 handhavers zullen bodycams gaan gebruiken. In het vierde kwartaal van 2019 zijn de resultaten van de pilot gereed. De resultaten zullen uitwijzen wat het effect van de bodycams is op het veiligheidsgevoel van handhavers en Rotterdammers. Op basis van de resultaten van deze pilot wordt besloten of en hoe de bodycams in 2020 te gebruiken.

 

Aanpak straatintimidatie

De strafbaarstelling en handhaving op straatintimidatie in 2018 is dit voorjaar geëvalueerd en gedeeld met de raad. De handhaving zetten wij onverminderd door, waarbij we ook cameratoezicht inzetten om de pakkans te vergroten. Najaar 2019 vindt het hoger beroep plaats op de eerste boetes die door de rechtbank zijn opgelegd. Naar aanleiding van de uitspraak op het hoger beroep beslist het Openbaar Ministerie over mogelijke vervolging van verdachten van straatintimidatie en de consequenties voor de handhaving in 2020.

 

Toepassing van meer bevoegdheden door handhavers

De gemeente Rotterdam is betrokken bij een initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid om pilots op te zetten voor de toepassing van meer bevoegdheden door handhavers. Wij onderzoeken de mogelijkheid om in Rotterdam in 2020 zo’n pilot uit te voeren.

 

Handhavers en politie versterken de samenwerking

Dit jaar zijn handhavers en de politie gestart met het project ‘Versterking samenwerking’. Dit project moet bestaande samenwerking tussen handhavers en politie versterken en ook leiden tot nieuwe en effectievere vormen van samenwerking. Dit project is gestart met een
benchmark. Hierbij zijn handhavers en politieagenten op operationeel niveau bevraagd op de onderlinge samenwerkingsverbanden, wat zij daarin positief vinden en waar ruimte voor verbetering ligt. Uit deze bevraging blijkt dat versterking van de samenwerking zich vooral moet richten op betere informatieuitwisseling, meer duidelijkheid over inzet bij evenementen en demonstraties en afgestemde inzet op overlast door dak- en thuislozen. Deze punten werken wij in 2020 verder uit.

 

Handhaving op honden

De tweede helft van 2019 is een tussenstand van het Hondenbeleid 2016-2021 gemaakt. Hierin hebben wij met name aandacht voor de
aanpak van hondenpoep. In 2020 wordt de aanpak agressieve honden geactualiseerd. Met deze actualisatie sluiten wij ook aan op de landelijke ontwikkelingen. Rotterdam heeft als een van de weinige gemeenten een meldpunt agressieve honden. In 2020 continueren wij dit meldpunt. De minister van LNV wenst dat iedere gemeente zo’n meldpunt krijgt. Daarom is er veel belangstelling voor de ervaringen in Rotterdam.

 

Ondermijning

Handhavers spelen een steeds grotere rol bij de aanpak van ondermijning. Handhavers werken hierbij samen met Directie Veiligheid,
stadsmariniers, politie en Openbaar Ministerie. Handhavers vormen vooral extra ogen en oren voor deze ketenpartners. In 2020 continueren en versterken wij de inzet van handhavers bij de aanpak van ondermijning. Wij willen de rol van de handhavers versterken door vooral te investeren in awareness-trainingen en informatieuitwisseling. Handhavers spelen al een actieve rol bij de aanpak van ondermijning in de Spaanse Polder, in de haven en op de Beijerlandselaan.

Wat willen we bereiken

Rotterdam is de afgelopen jaren veiliger geworden, deze trend willen we doorzetten zodat op langere termijn alleen nog maar veilige wijken zijn in Rotterdam.

Handhavers zijn goed getraind en uitgerust met voldoende bevoegdheden en de juiste middelen, zoals bodycams, zodat zij hun werk veilig, effectief en efficiënt kunnen doen.

Wat gaan we daar voor doen

Rotterdam is de afgelopen jaren veiliger geworden, deze trend willen we doorzetten zo dat op langere termijn alleen nog maar veilige wijken zijn in Rotterdam

Handhavers zijn goed getraind en uitgerust met voldoende bevoegdheden en de juiste middelen, zoals bodycams, zodat zij hun werk veilig en efficiënt kunnen doen

Algemeen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezichtRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves1.7022.0401.4241.4241.4241.424

Bijdragen rijk en medeoverheden 75 170 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 1.626 1.869 1.424 1.424 1.424 1.424
Overige baten 1 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves34.32242.39641.90441.94341.66240.871

Apparaatslasten 32.126 38.504 38.739 38.498 38.217 38.226
Inhuur 948 2.255 330 330 330 330
Overige apparaatslasten 893 1.722 -652 -688 -848 -839
Personeel 30.284 34.527 39.061 38.856 38.735 38.735
Interne resultaat -757 -404 -654 -654 -654 -654
Interne resultaat -757 -404 -654 -654 -654 -654
Programmalasten 2.953 4.296 3.819 4.098 4.099 3.299
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.466 3.751 3.285 3.668 3.961 3.161
Kapitaallasten 419 407 397 293 0 0
Overige programmalasten 60 138 138 138 138 138
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 8 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -32.620 -40.356 -40.481 -40.519 -40.239 -39.448
Saldo voor reserveringen -32.620 -40.356 -40.481 -40.519 -40.239 -39.448
Saldo -32.620 -40.356 -40.481 -40.519 -40.239 -39.448

Omschrijving taakveld

Het taakveld Toezicht en Handhaving draagt bij aan de veiligheid en leefbaarheid in wijken. Vanwege de verdichting van de stad, groeit de druk op de buitenruimte en neemt het belang van het bevorderen van naleving van wet- en regelgeving toe.

 

Dit Rotterdamse taakveld is onderdeel van het programma Openbare orde en veiligheid en betreft de gemeentelijke taken op het gebied van:

  • toezicht en handhaving openbare orde, BOA's
  • veilige woon- en leefomgeving

 

De verdichting van de stad zorgt onder andere voor meer (woon)overlast, meer (bedrijfs)afval, vollere parken en meer verkeer en drukte in de stad. Hierdoor zal de druk op Handhaving en Toezicht toenemen.