Overhead

De gemeentelijke primaire processen (opgenomen in de andere taakvelden) worden centraal ondersteund. Dit gebeurt door bestuurlijke besluitvorming, financiën, inkoop, verzekeringen, juridische diensten, communicatie, HR, ICT, facilitair, onderzoek, concernhuisvesting, auditing, control en alle leidinggevenden en de daarbij horende ondersteuning. Het doel is een kwalitatief hoogwaardige en zo efficiënt mogelijke organisatie, die samenwerkt met de uitvoering met als doel het verbeteren van de dienstverlening aan de Rotterdammer. Zo draagt het programma bij aan de collegedoelstellingen

TAAKVELD 1

Overhead - Concernondersteuning

Dit taakveld gaat om de ondersteuning van de organisatie op het gebied van bestuursondersteuning, financiën, inkoop, HRO, communicatie, juristen, ICT, onderzoek, business intelligence en concernhuisvesting

TAAKVELD 2

Overhead - Clusterondersteuning

Onder dit taakveld is het management en de directe ondersteuning van de beleidsmatige programma's opgenomen

TAAKVELD 3

Overhead - Audits en Control

Dit taakveld heeft betrekking op de ondersteuning van het bestuur en management ten aanzien van audits en control

TAAKVELD 4

Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL

Dit taakveld heeft betrekking op het begeleiden van medewerkers naar ander werk binnen of buiten de gemeente

TAAKVELD 5

Overige baten en lasten - Verzekering

Onder het taakveld verzekeringen zijn de baten en lasten van het afdekken van risico's opgenomen

TAAKVELD 6

Overhead - Activering Overhead

Dit taakveld geeft aan wat de dekking op overhead is ten aanzien van geactiveerde uren

Omschrijving programma

In de paragraaf bedrijfsvoering beschrijven wij de inhoudelijke doelstellingen, programma’s en projecten.

Met ingang van de Begroting 2020 is er naast de bestaande taakvelden Concernondersteuning, Clusterondersteuning, Audit &Control, Van Werk Naar Werk en Verzekeringen een nieuw taakveld Activering Overhead opgenomen.

Bij investeringsprojecten wordt de overheadcomponent geactiveerd (opgenomen op de balans). Dat is in lijn met de voorschriften voor integrale kostentoerekening. Door kosten voor overhead te activeren ontstaat dekking in de exploitatie en dalen de totale kosten van het programma Overhead. Dit heeft een positief effect op de verplichte BBV indicator Overhead / Totale lasten.

 

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten OverheadRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves12.7898.67913.69613.49213.44113.441

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.801 885 858 858 858 858
Dividenden 1.861 675 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 7.385 6.539 12.838 12.634 12.583 12.583
Overige baten 1.741 580 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves463.347441.388453.521450.058456.086448.232

Apparaatslasten 341.885 334.624 340.827 336.597 338.086 332.929
Inhuur 36.353 32.671 27.703 27.255 27.716 26.988
Overige apparaatslasten 13.616 9.366 7.753 7.694 7.562 7.892
Personeel 291.915 292.587 305.371 301.648 302.808 298.049
Interne resultaat 19.924 -7.381 -732 -2.239 -791 -1.880
Interne resultaat 19.924 -7.381 -732 -2.239 -791 -1.880
Programmalasten 101.538 114.145 113.427 115.700 118.790 117.184
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 82.600 91.528 87.968 88.863 94.191 95.807
Kapitaallasten 13.262 18.794 22.373 23.987 22.144 19.091
Overige programmalasten 3.627 1.470 733 318 -77 -247
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 2 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.047 2.353 2.353 2.533 2.533 2.533
Saldo voor vpb en reserveringen -450.557 -432.709 -439.826 -436.566 -442.645 -434.792
Saldo voor reserveringen -450.557 -432.709 -439.826 -436.566 -442.645 -434.792
Reserves11.66313.1092.0008418-20

Onttrekking reserves 16.165 6.226 2.000 841 8 -20
Toevoeging reserves 5.519 1.423 0 0 0 0
Vrijval Reserves 1.016 8.306 0 0 0 0
Saldo -438.895 -419.600 -437.825 -435.725 -442.637 -434.811

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019
Begroting 2020 (inclusief 2e Herziening 2019)   -417.463
Bijstellingen 10-maandsrapportage Categorie  
Lagere WW-lasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 1.000
Kostendekkende huur Concernhuisvesting Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -3.455
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling
Organisatie
Reserves 0
Correctie budgetoverheveling Overhead Technische wijzigingen 500
Herverdeling AVG budget Technische wijzigingen 446
Mutaties Activering Overhead Technische wijzigingen 31
Mutaties Clusterondersteuning Technische wijzigingen -659
Begroting na wijzigingen   -419.600

Toelichting financiële bijstellingen

Lagere WW-lasten

Door de aantrekkende arbeidsmarkt en effectievere begeleiding is de verwachting dat de begrote WW-lasten voor 2019 lager zullen uitvallen. De begroting wordt daarom neerwaarts bijgesteld.

 

Kostendekkende huur Concernhuisvesting

In 2019 is de kostendekkende huur voor Concernhuisvesting opnieuw door Vastgoed berekend aan de hand van de kaders die daarvoor zijn. Hiervoor zijn de verschillende componenten van de kostendekkende huur geactualiseerd. Vooral de actualisering van de meerjaren onderhoudsplannen (MOP’s) leidt tot een stijging, hierbij wordt uitgegaan van conditieniveau 3: sober en doelmatig. De stijging van de kostendekkende huur levert een knelpunt op van € 3,6 mln in 2019, waarvan € 3,5 mln op het programma Overhead, taakveld Concernondersteuning en € 145 op het programma Stedelijke inrichting en ontwikkeling, taakveld Beheer overige gebouwen en gronden. Deze herberekening heeft een structureel effect, dit wordt meegenomen in de bestuursopdracht Vastgoed.

 

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie

Binnen het programma Overhead worden de loonkosten met € 126 opgehoogd in verband met een dakpanconstructie. Een dakpanconstructie is een instrument om verjonging te bevorderen: een jongere medewerker wordt ingewerkt door iemand die binnenkort met pensioen gaat. Dit leidt tijdelijk tot dubbele kosten die worden gedekt uit de bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie.

 

Correctie budgetoverheveling Overhead

Deze budgetoverheveling van € 500 vanuit programma "Overhead" naar programma "Volksgezondheid en Zorg" betreft een correctie op eerdere overhevelingen van overheadbudgetten naar aanleiding van verzelfstandigingen in 2017.

 

Herverdeling AVG-budget

Om in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de ‘basis op orde’ werkzaamheden tijdig en juist uit te voeren, zijn bij de eerste herziening voor 2019 extra middelen beschikbaar gesteld die binnen het programma Overhead zijn verwerkt. De middelen worden nu herverdeeld naar de programma's waar de inzet gepleegd wordt.

 

Mutaties Activering Overhead

Investeringsprojecten worden geactiveerd inclusief de overheadkosten. Dat is in lijn met de voorschriften voor integrale kostentoerekening. Door het activeren van de overheadkosten ontstaat dekking in de exploitatie. Deze dekking wordt onder dit programma gepresenteerd.

 

Mutaties Clusterondersteuning

Apparaatslasten binnen de clusters worden - op basis van de aard ervan - toegerekend aan het programma overhead of aan het primair proces. Deze bijstelling bestaat uit diverse mutaties binnen de clusters met een effect op de (cluster)overhead. Het gaat in dit geval met name om mutaties binnen de programma's "Verkeer en Vervoer" en "Openbare orde en Veiligheid".