Overhead - Audits en Control

In opdracht van het college of de concerndirectie voert Concern Auditing audits uit op het gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid van processen, systemen, projecten, programma’s en organisatieonderdelen. Middelen en Control ondersteunt het bestuur en management van de gemeente Rotterdam in het realiseren van organisatiedoelstellingen. De afdeling adviseert vanuit een bedrijfseconomisch perspectief over een verantwoorde inzet van middelen. Hierdoor kan de organisatie sturen, beheersen en beslissen, zodat de organisatie doelen kan realiseren met beschikbare middelen

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Informatievoorziening

Op verzoek van de concerndirectie en het college is in 2019 gestart met het verbeteren van de informatiesystemen. Hiervoor worden het dashboard en de collegemonitor (door)ontwikkeld. Daarnaast wordt verder vorm gegeven aan transparante P&C.

 

Auditprogramma

Jaarlijks wordt een auditprogramma opgesteld. Een aantal onderwerpen zullen vanuit het auditprogramma 2019 gedeeltelijk doorlopen in 2020:

  • energietransitie
  • integraliteit
  • duurzame inzetbaarheid
  • grote/risicovolle projecten: Renovatie Museum Boijmans van Beuningen

 

In 2020 staan de volgende onderzoeken op de planning:

  • informatiebeveiliging
  • doelmatigheid van processen
  • ambtelijke integriteit

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Overhead - Audit & ControlRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves51204204204204204

Bijdragen rijk en medeoverheden 27 204 204 204 204 204
Overige opbrengsten derden 24 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves16.37817.97418.31218.29218.29218.292

Apparaatslasten 15.910 17.244 17.782 17.762 17.762 17.762
Inhuur 549 818 433 277 277 277
Overige apparaatslasten 326 380 333 299 299 299
Personeel 15.035 16.046 17.017 17.186 17.186 17.186
Interne resultaat -118 0 0 0 0 0
Interne resultaat -118 0 0 0 0 0
Programmalasten 586 729 530 530 530 530
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 586 729 530 530 530 530
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -16.327 -17.770 -18.108 -18.088 -18.088 -18.088
Saldo voor reserveringen -16.327 -17.770 -18.108 -18.088 -18.088 -18.088
Reserves26600000

Onttrekking reserves 266 0 0 0 0 0
Saldo -16.061 -17.770 -18.108 -18.088 -18.088 -18.088

Omschrijving taakveld

In opdracht van het college of de concerndirectie voert Concern Auditing audits uit op het gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid van processen, systemen, projecten, programma’s en organisatieonderdelen. Middelen en Control ondersteunt het bestuur en management van de gemeente Rotterdam in het realiseren van organisatiedoelstellingen. De afdeling adviseert vanuit een bedrijfseconomisch perspectief over een verantwoorde inzet van middelen. Hierdoor kan de organisatie sturen, beheersen en beslissen, zodat de organisatie doelen kan realiseren met beschikbare middelen.