Overhead - Clusterondersteuning

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De clusterondersteuning omvat alle leidinggevenden en hun directe ondersteuning bij de clusters. Op grond van BBV regels presenteren we deze kosten onder het programma Overhead. Hierdoor ontstaat een totaaloverzicht van overhead

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Op het gebied van ontwikkelingen en voortgang zijn bij Clusterondersteuning geen relevante ontwikkelingen te melden.

Met ingang van de Omissieregeling 2019 wordt het taakveld Clusterondersteuning op een nieuwe manier toegerekend. Bij de nieuwe methode worden functies en inhuurcategorieën als overhead of als primair proces aangemerkt. Daarmee is deze methode nauwkeuriger dan de oude waarbij het aandeel clusterondersteuning berekend werd op basis van vooraf vastgestelde percentages. De nieuwe methode heeft geleid tot een structurele verschuiving van ca. € 26 mln van het programma Overhead naar de andere programma's. De nieuwe berekeningswijze is de reden van het grote verschil tussen 2018 en de latere jaren.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Overhead - ClusterondersteuningRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves1.49200000

Bijdragen rijk en medeoverheden 497 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 994 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves110.34184.23985.23185.05884.80985.148

Apparaatslasten 109.693 84.239 85.231 85.058 84.809 85.148
Inhuur 8.486 444 148 148 148 148
Overige apparaatslasten 8.387 3.400 2.003 1.978 1.857 2.196
Personeel 92.820 80.394 83.080 82.932 82.804 82.804
Interne resultaat 635 0 0 0 0 0
Interne resultaat 635 0 0 0 0 0
Programmalasten 12 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 12 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -108.849 -84.239 -85.231 -85.058 -84.809 -85.148
Saldo voor reserveringen -108.849 -84.239 -85.231 -85.058 -84.809 -85.148
Reserves000000

Onttrekking reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -108.849 -84.239 -85.231 -85.058 -84.809 -85.148

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)