Overhead - Concernondersteuning

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het bestuur en de primaire processen worden ondersteund met kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en duurzame interne dienstverlening op het gebied van bestuursondersteuning, financiën, inkoop, HRO, communicatie, juristen, ICT, onderzoek en business intelligence en concernhuisvesting. Gezamenlijk zetten zij zich in voor het verbeteren van de dienstverlening aan de Rotterdammer

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Voor een toelichting op de ontwikkelingen en voortgang wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Overhead - ConcernondersteuningRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves6.1324.4969.9129.7089.6579.657

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.252 681 654 654 654 654
Dividenden 1.861 675 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 3.020 3.140 9.258 9.054 9.003 9.003
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves320.470344.480357.593355.630362.733354.337

Apparaatslasten 207.007 225.736 230.833 228.231 230.812 224.815
Inhuur 26.814 31.290 27.123 26.829 27.290 26.563
Overige apparaatslasten 4.855 5.560 5.391 5.392 5.382 5.372
Personeel 175.338 188.886 198.319 196.010 198.140 192.881
Interne resultaat 22.586 14.327 22.220 20.657 22.088 21.296
Interne resultaat 22.586 14.327 22.220 20.657 22.088 21.296
Programmalasten 90.877 104.417 104.540 106.743 109.832 108.225
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 75.527 83.424 79.081 79.905 85.232 86.849
Kapitaallasten 13.262 18.794 22.373 23.987 22.144 19.091
Overige programmalasten 39 -153 733 318 -77 -247
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 2 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.047 2.353 2.353 2.533 2.533 2.533
Saldo voor vpb en reserveringen -314.337 -339.984 -347.681 -345.922 -353.075 -344.680
Saldo voor reserveringen -314.337 -339.984 -347.681 -345.922 -353.075 -344.680
Reserves6.6834.12561800-28

Onttrekking reserves 7.683 4.013 618 0 0 -28
Toevoeging reserves 1.000 0 0 0 0 0
Vrijval Reserves 0 112 0 0 0 0
Saldo -307.654 -335.859 -347.063 -345.922 -353.075 -344.708

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskader

Beleidsmonitor

Wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.