Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het programma Van Werk Naar Werk (VWNW) heeft als doel de juiste mensen op de juiste plek te hebben binnen de gemeente, om huidige en toekomstige organisatiedoelstellingen te bereiken

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Gemeentelijke medewerkers kunnen via het programma Van Werk Naar Werk (VWNW) begeleiding krijgen naar werk binnen of buiten de gemeente. 

De afgelopen jaren is het accent verschoven van gedwongen naar vrijwillige mobiliteit. Er wordt gestreefd naar een optimale inzet van medewerkers. Hiermee wordt de flexibiliteit van medewerkers vergroot.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOILRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves265154335335335335

Bijdragen rijk en medeoverheden 15 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 250 154 335 335 335 335
Lasten exclusief reserves9.4837.1166.6485.2844.4424.942

Apparaatslasten 8.592 6.738 6.291 4.856 4.014 4.514
Inhuur 497 118 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 48 11 11 11 11 11
Personeel 8.048 6.608 6.279 4.845 4.003 4.503
Interne resultaat 392 0 0 0 0 0
Interne resultaat 392 0 0 0 0 0
Programmalasten 499 378 357 428 428 428
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 499 378 357 428 428 428
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -9.218 -6.962 -6.313 -4.949 -4.107 -4.607
Saldo voor reserveringen -9.218 -6.962 -6.313 -4.949 -4.107 -4.607
Reserves4.7148.9841.38284188

Onttrekking reserves 8.217 2.213 1.382 841 8 8
Toevoeging reserves 4.519 1.423 0 0 0 0
Vrijval Reserves 1.016 8.194 0 0 0 0
Saldo -4.504 2.022 -4.931 -4.108 -4.099 -4.599

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskader

Omschrijving taakveld

Gemeentelijke medewerkers kunnen via het programma Van Werk Naar Werk (VWNW) begeleiding krijgen naar werk binnen of buiten de gemeente.