Een goede integratie van de OV-netwerken in reisketens en systemen/diensten bij voorkeur in makkelijke combinaties met voetgangers en fietsverkeer

Een betere verbinding tussen de OV-netwerken Rotterdam Noord en Zuid en een betere ontsluiting van de rivieroevers

Een goede toegankelijkheid van de OV-netwerken voor ouderen en minder-validen

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Effect indicatoren 201820192020202120222023
Groei OV gebruik Streefwaarde   In ontwikkeling
Realisatie            

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Openbaar vervoerRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves50.75946.19241.0677.0838989

Bijdragen rijk en medeoverheden 52 46.000 40.954 6.971 0 0
Overige opbrengsten derden 45.740 192 112 112 89 89
Overige baten 4.967 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves59.04554.07460.99846.92520.77911.568

Interne resultaat 7.320 2.560 2.621 2.599 2.589 2.589
Interne resultaat 7.320 2.560 2.621 2.599 2.589 2.589
Programmalasten 51.726 51.514 58.376 44.325 18.190 8.980
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 52.030 50.608 57.358 43.597 17.522 8.324
Kapitaallasten 355 422 496 547 537 525
Overige programmalasten -1.154 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 494 484 522 181 131 131
Saldo voor vpb en reserveringen -8.286 -7.883 -19.931 -39.841 -20.689 -11.479
Saldo voor reserveringen -8.286 -7.883 -19.931 -39.841 -20.689 -11.479
Reserves31388112.77332.62113.3024.090

Onttrekking reserves 313 881 12.773 32.621 13.640 4.500
Toevoeging reserves 0 0 0 0 338 410
Saldo -7.973 -7.001 -7.157 -7.221 -7.388 -7.389

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Rotterdam werkt aan verkeer ten dienste van een gezonde, economisch sterke en aantrekkelijke stad. De veranderingen in het totale mobiliteitsnetwerk van Rotterdam staan in het teken van klimaatdoelstellingen, schonere lucht, groei van de stad, ondernemen en meer ruimte voor prettig ontmoeten. Met als doel dat elke bewoner of bezoeker zich in Rotterdam emissieloos, snel, veilig, prettig en betaalbaar kan verplaatsen.

Rotterdam is een stad op twee oevers. De verbindingen daartussen zijn cruciaal. Het vernieuwen en uitbreiden van deze verbindingen, voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en andere mobiliteitsdiensten en het optimaliseren van de verbindingen voor de auto, vormen een speerpunt in deze bestuursperiode.

In de metropoolregio Rotterdam Den Haag is de MRDH de concessieverlener en netwerkbeheerder voor het openbaar vervoer. De gemeente creëert een meerwaarde in het gebruik dat Rotterdammers kunnen maken van het openbaar vervoer. Zo houden we het openbaar vervoer voor ouderen gratis. De gemeente ondersteunt de ontwikkeling van het netwerk voor personenvervoer over water. Beleid en studies naar de ontwikkeling van het openbaar vervoer-netwerk en maatregelen om de toegankelijkheid voor voetgangers en fietsers van OV-opstappunten te verbeteren, zijn ondergebracht in taakveld 2.1 b Verkeer en Vervoer Ontwikkeling.