Vanuit de focus op meer ruimte voor fietsers en voetgangers en minder parkeren op straat, willen wij automobilisten stimuleren te kiezen voor Park+Ride-voorzieningen of een openbare parkeergarage aan de rand van het centrum. Tegelijkertijd willen wij ruimte bieden voor het comfortabel en veilig plaatsen van fietsen in fietsenstallingen en maatwerk in fietsparkeren voor bewoners in de wijken waar dat nodig is

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Begin 2019 is het proces rondom plaatsing van fietstrommels vereenvoudigd, waardoor fietstrommels sneller geplaatst kunnen worden. Het uitgangspunt is 80 extra fietstrommels per jaar.

In maart 2019 is een nieuwe reserveringsmodule voor gemeentelijke parkeergarages opgeleverd. Via deze module is het mogelijk vooraf een plaats te reserveren in de gemeentelijke parkeergarages in het centrum. 

In het derde kwartaal 2019 is de aanbesteding voor plaatsing van oplaadpunten in gemeentelijke parkeergarages afgerond. De gunning en contractvorming heeft plaatsgevonden. Het uitgangspunt is 250 extra oplaadpunten per jaar.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

City-Lounge

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

City-Lounge

Effect indicatoren 201820192020202120222023
Gemiddelde bezetting van de parkeergarages Streefwaarde 30% 32% 34% 36% 38% 40%
Realisatie 30%          
Prestatie indicatoren 201820192020202120222023
Aantal elektrische laadpunten Streefwaarde 80 100 350 600 850 1100
Realisatie 80          
Aantal fietstrommels Streefwaarde 845 900 980 1060 1140 1220
Realisatie 845          

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten ParkerenRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves15.14614.88714.23714.23714.23714.237

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 14.096 14.887 14.237 14.237 14.237 14.237
Overige baten 1.050 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves31.42733.47936.84436.71736.70136.706

Apparaatslasten 4.022 4.701 4.451 4.428 4.405 4.406
Inhuur 165 111 77 77 77 77
Overige apparaatslasten 284 201 7 4 -9 -8
Personeel 3.573 4.389 4.366 4.347 4.337 4.337
Interne resultaat 17.806 17.341 17.961 16.155 16.188 15.912
Interne resultaat 17.806 17.341 17.961 16.155 16.188 15.912
Programmalasten 9.600 11.438 14.432 16.133 16.107 16.388
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 8.364 10.448 13.127 14.324 13.907 14.027
Kapitaallasten 264 120 422 927 1.318 1.479
Overige programmalasten 971 869 882 882 882 882
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -16.282 -18.592 -22.607 -22.480 -22.464 -22.469
Saldo voor reserveringen -16.282 -18.592 -22.607 -22.480 -22.464 -22.469
Reserves75300000

Onttrekking reserves 75 30 0 0 0 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -16.207 -18.562 -22.607 -22.480 -22.464 -22.469

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Auto- en fietsparkeervoorzieningen dragen bij aan een bereikbare stad met beheer van de openbare ruimte als stuwende kracht voor een aantrekkelijke buitenruimte en duurzaamheid, minder parkeerdruk en een betere bezetting parkeergarages. Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen:

  • parkeerbeleid: parkeerzone, ontheffingen en vergunningen
  • inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen
  • baten en lasten die betrekking hebben op parkeervoorzieningen (exclusief de opbrengst van parkeerbelasting zie taakveld Parkeerbelasting)
  • parkeermeters
  • fietsenstalling

 

Tot dit taakveld behoort niet:

  • parkeerbelasting inclusief lasten heffing en invordering. Valt onder taakveld Parkeerbelasting
  • parkeerpolitie (toezichthouders, BOA's). Dit valt onder taakveld Openbare orde en veiligheid
  • aanleg, beheer en onderhoud van parkeerhavens als onderdeel van wegen horen thuis onder taakveld Verkeer en vervoer