Jonge Rotterdammers groeien veilig, gezond en kansrijk op

Effectieve en efficiënte Jeugdhulp met aandacht voor wachttijden binnen de gestelde normen

Passende Jeugdhulp voor Rotterdamse jeugdigen en gezinnen dichtbij

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Jonge Rotterdammers groeien veilig, gezond en kansrijk op

Effectieve en efficiënte Jeugdhulp met aandacht voor wachttijden binnen de gestelde normen

Passende Jeugdhulp voor Rotterdamse jeugdigen en gezinnen dichtbij

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Jonge Rotterdammers groeien veilig, gezond en kansrijk op

Effectieve en efficiënte Jeugdhulp met aandacht voor wachttijden binnen de gestelde normen

Passende Jeugdhulp voor Rotterdamse jeugdigen en gezinnen dichtbij

Effect indicatoren 201820192020202120222023
Collegetarget 9: Van 2018 naar 2021 wordt ingezet op een daling van 10% jeugdigen in instellingen Streefwaarde   218 210 203    
Realisatie 225          
Daling aantal jongeren met jeugdbeschermings-maatregel OTS Streefwaarde 1.333 1.305 1.285 1.262 1.248  
Realisatie 1.285          
Daling verblijfsduur jeugdigen in gesloten jeugdzorg (in maanden) Streefwaarde < 8 7 7 6 6  
Realisatie            
Daling aantal delicten gepleegd door R’damse jeugdigen per 1.000 inwoners Streefwaarde 19 18 17 16 15  
Realisatie 5.09          

Toelichting effect indicatoren

Van 2019 naar 2021 wordt ingezet op een daling van 10% jeugdigen in instellingen

Te veel kinderen worden geholpen in een instelling. Door beter en eerder aan te sluiten op de leefsituatie van de jeugdige kunnen meer kinderen in de thuissituatie geholpen worden. Of, wanneer dit niet mogelijk is, in een situatie die de thuissituatie zoveel mogelijk benaderd, zoals een kamertraining of pleegzorg. Dit is beter voor het kind omdat hij daardoor zo gewoon mogelijk opgroeit, in een leefomgeving met ouders/verzorgers, vrienden, onderwijs en verenigingsleven. Ook wordt daardoor voorkomen dat een kind (soms verschillende keren) van de ene naar de andere instelling wordt verhuisd. Dit vraagt om een transformatie van het aanbod van jeugdhulp en is de kern van het plan dat eind september zal worden ingediend bij het ministerie van VWS. Om deze belangrijke omslag bij de jeugdhulp goed te kunnen volgen is de volgende target vastgesteld:
De jeugdhulp moet zoveel mogelijk gaan aansluiten op de leefsituatie van de jeugdigen. Daarom wordt gewerkt aan een verschuiving van jeugdhulp in instellingen naar jeugdhulp in de thuissituatie. Van 2019 naar 2021 wordt ingezet op een daling van 10% jeugdigen (ten opzichte van 2018*) in instellingen, door meer kinderen op te vangen in een thuissituatie.

Toelichting realisatie 2018

De werkelijke nulmeting van 2018 bedraagt 225. In eerste instantie was een schatting (365) gemaakt op basis van cijfers die half 2018 beschikbaar waren. Voor extrapolatie naar eind 2018 zijn verschillende aannames gedaan. Deze aannames zijn gemaakt in een situatie waarover geen ervaringscijfers bekend waren, doordat we te maken hebben met omzetting van de oude inkoopsystematiek naar een nieuwe. De gemaakte aannames bleken onjuist te zijn. Voor de toekomst leidt dit niet tot problemen, omdat de betreffende cijfers over elk peilmoment beschikbaar komen, zonder aannames te doen.

 

Daling aantal jongeren met jeugdbescherming

Het aantal jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel ‘ondertoezichtstelling’ (OTS), afgegeven door een kinderrechter. Het betreft een maatregel die de rechter dwingend oplegt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan ‘onder toezicht gesteld’. Streven is een daling van het aantal jongeren waarvoor een OTS nodig is, waarbij dit streven uiteraard niet ten koste mag gaan van de gezonde en veilige ontwikkeling van jeugdigen.

 

Daling verblijfsduur jeugdigen in gesloten jeugdzorg

Het uitgangspunt “open, tenzij” moet continu toetsbaar zijn. De ambitie van zowel Haaglanden als Rijnmond is dat jeugdigen zo min mogelijk en zo kort mogelijk in een gesloten setting verblijven. Hiervoor zijn nieuwe behandel- en begeleidingsstrategieën nodig.
Voor 2018 en verder wordt toegewerkt naar kleinschalige voorzieningen met een differentiatie in de mate van (mogelijkheden tot) geslotenheid en het inzetten van intensieve ambulante trajecten (al startend voorafgaand aan - of in aansluiting op geslotenheid).

 

Daling aantal delicten gepleegd door R’damse jeugdigen per 1.000 inwoners

Streven is een daling van het aantal delicten dat gepleegd wordt door Rotterdamse jeugdigen. Dit draagt bij aan de doelstelling van het beleidskader Rotterdam Groeit om het aantal jeugdigen dat zich schuldig maakt aan criminaliteit te verminderen.
Streefwaarden volgen nog, hierover vindt nog overleg plaats met oa. Directie Veilig.

Prestatie indicatoren 201820192020202120222023
Terugbrengen wachttijden jeugdbescherming (bij toewijzing casusregie aan jeugdbescherming binnen 5 werkdagen face-to-face contact)** Streefwaarde 50% 75% 90% 95% 95%  
Realisatie 53%          
Doorlooptijden verminderen crisishulp: residentiele plaatsingen terugbrengen naar de vastgestelde norm van gemiddeld 4 weken Streefwaarde 8-10 wkn 5-7 wkn 0-4 wkn 0-4 wkn 0-4 wkn  
Realisatie 8,5 wkn***          
Verminderen totale duur ondertoezichtstelling (OTS) (in maanden) Streefwaarde 27,6 27,4 27,2 27,0 26,8  
Realisatie 20,04          
* Over voorgestelde streefwaarden vindt nog overleg met JBRR plaats; deze kunnen nog wijzigen.
De cijfers zijn gebaseerd op de data van het JBRR. De cijfers van de William Schrikker Stichting & het Leger des Heils zijn hierin niet meegenomen.
** Voor de regio Rotterdam Rijnmond. Realisatie regio zal niet veel afwijken van realisatie Rotterdam. Dit is het cijfer voor alleen jeugdbeschermingszaken dus excl. jeugdreclasseringszaken (incl. JR 44%). Bij JR-zaken is het lastiger binnen 5 werkdagen op te pakken (afhankelijk van bericht politie/rechtbank enz.)
*** De streefwaarde van 8 tot 10 weken residentiele crisisopvang is redelijk behaald. Door sturing om op de dag na de opname samen met de jeugdige het perspectief te bepalen, zijn verbeteringen op de duur van de crisisperiode zichtbaar. Voor 65% van de uitgestroomde jeugdigen heeft de trajectduur tot 4 weken geduurd. Voor 35% heeft het traject 10 weken geduurd, met enkele “uitschieters” naar 13 tot 16 weken. Jeugdigen verblijven langer op een crisisplek door beperkte uitstroommogelijkheden naar vervolg (behandelings-)plekken.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Geëscaleerde zorg 18-Realisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves1.5291.9521.5671.5671.5671.567

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.529 1.952 1.567 1.567 1.567 1.567
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves101.205122.062120.824109.681109.676109.350

Apparaatslasten 0 1.682 2.460 2.452 2.447 2.122
Inhuur 0 158 389 389 389 245
Overige apparaatslasten 0 15 25 25 25 131
Personeel 0 1.509 2.047 2.039 2.034 1.746
Interne resultaat 0 0 0 0 0 0
Interne resultaat 0 0 0 0 0 0
Programmalasten 101.205 120.380 118.364 107.229 107.229 107.229
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 0 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 101.205 120.380 118.364 107.229 107.229 107.229
Saldo voor vpb en reserveringen -99.677 -120.110 -119.257 -108.113 -108.109 -107.783
Saldo voor reserveringen -99.677 -120.110 -119.257 -108.113 -108.109 -107.783
Reserves0-2.63611.135000

Onttrekking reserves 0 19.964 11.135 0 0 0
Toevoeging reserves 0 22.600 0 0 0 0
Saldo -99.677 -122.746 -108.122 -108.113 -108.109 -107.783

Omschrijving taakveld

Binnen het taakveld Geëscaleerde zorg 18- gaat het om situaties waarbij de sociale en/of fysieke veiligheid van een jeugdige in het geding kan zijn. In die gevallen kan het nodig zijn effectieve en efficiënte jeugdhulp te bieden en/of samenhangende hulp te organiseren rond de jeugdige en/of het gezin. In sommige situaties is het zelfs noodzakelijk dat de jeugdige naar een residentieel verblijf (24-uurs verblijf + jeugdhulp) gaat.

Vormen van jeugdhulp die onder dit taakveld vallen worden uitgevoerd binnen het samenwerkingsverband Jeugdhulp Rijnmond. Het gaat dan om o.a. Jeugdbescherming, Veilig Thuis, crisishulp, gesloten Jeugdzorg, jeugd-GGZ.