Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Naar behoefte passende (langdurige) ondersteuning

In mei is de tweede raadsmonitor welzijn, zorg en jeugdhulp over het jaar 2018 naar de raad verstuurd. Deze monitor bevat cijfers over o.a. de Wmo-voorzieningen zoals de instroom, het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening, uitstroom en cliënttevredenheid. In de raadsmonitor over de eerste helft van 2019 is een toegenomen instroom in het aantal cliënten waar te nemen. Bij de vraagwijzer bijvoorbeeld is het aantal meldingen substantieel toegenomen, waardoor er gemiddeld 710 meldingen per week binnenkomen. In oktober wordt raadsmonitor over de eerste helft van 2019 besproken in commissie ZOCS. Deze wordt vervolgens gelijktijdig met de begroting aangeboden aan de raad.  

 

Naar behoefte passend doelgroepenvervoer
Om verdere zekerheid te verkrijgen dat de dienstverlening van Trevvel aan de gemaakte afspraken voldoet, wordt een aantal onderzoeken ingesteld. Deze richten zich o.a. op de klanttevredenheid, technische infrastructuur en de customer journey. Uiteraard worden de uitkomsten hiervan mede benut om te sturen op een betere dienstverlening door Trevvel. De eerste uitkomsten hiervan zijn reeds gedeeld met de raad; nog voor het eind van dit jaar volgt de rest. De eerste uitkomsten hiervan hebben al geleid tot verbeteracties door Trevvel.

Wat willen we bereiken

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren

Wat gaan we daar voor doen

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Maatwerkdienstverlening 18+ - WmoRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves7.9706.0496.2276.0816.0816.081

Bijdragen rijk en medeoverheden 7.670 5.832 5.903 5.757 5.757 5.757
Overige opbrengsten derden 300 218 324 324 324 324
Lasten exclusief reserves221.813186.819180.609175.222171.129171.199

Apparaatslasten 43.038 4.245 3.894 3.824 3.798 3.825
Inhuur 2.674 497 510 510 510 510
Overige apparaatslasten 724 46 -72 -78 -86 -77
Personeel 39.641 3.702 3.456 3.393 3.374 3.393
Interne resultaat -189 369 -199 14 14 14
Interne resultaat -189 369 -199 14 14 14
Programmalasten 178.964 182.205 176.914 171.384 167.318 167.360
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.182 1.455 -99 -99 -188 -146
Kapitaallasten 414 403 394 0 0 0
Overige programmalasten 23 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 175.345 179.847 176.120 170.983 167.006 167.006
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 500 500 500 500 500
Saldo voor vpb en reserveringen -213.842 -180.770 -174.382 -169.141 -165.048 -165.118
Saldo voor reserveringen -213.842 -180.770 -174.382 -169.141 -165.048 -165.118
Reserves-2.367-3.9490000

Onttrekking reserves 7.633 1.384 0 0 0 0
Toevoeging reserves 10.000 5.333 0 0 0 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -216.209 -184.719 -174.382 -169.141 -165.048 -165.118

Omschrijving taakveld

Dit taakveld omvat de ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) voor zover het Wmo-arrangementen voor ondersteuning aan huis door zorgaanbieders en het doelgroepenvervoer betreft. Wmo-arrangementen voor zorg met verblijf worden verantwoord onder het taakveld Geëscaleerde zorg 18+ .