Specifieke arrangementen en passend werk bieden aan Rotterdammers met een arbeidsbeperking

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Gemeentelijke garantiebanen
Steeds meer mensen met een arbeidsbeperking vinden binnen de gemeente een baan. Eind 2019 zullen er 340 gemeentelijke garantiebanen zijn gerealiseerd. Het aantal gemeentelijke garantiebanen is aan het einde van het tweede tertaal 289. Ook in het tweede tertaal loopt de realisatie van het aantal gemeentelijke garantiebanen wat achter op de taakstelling. Dit tertaal is gestart met het organiseren van Multi Serviceteams, die de clusters mogelijkheden gaan bieden om tijdelijke werkzaamheden slimmer in te richten. Op die manier zullen relatief snel meer gemeentelijke garantiebanen worden gecreëerd. In het derde tertaal zullen de teams operationeel worden, wat de verwachting rechtvaardigt dat de opgelopen achterstand in realisatie van het aantal gemeentelijke garantiebanen zal worden ingelopen.
 
Garantiebanen (regionaal)
Het aantal banen dat meetelt voor de Wet Banenafspraak (garantiebanen) in de regio Rijnmond is het afgelopen kwartaal met een aantal van 74 teruggelopen. Die geringe terugloop is conform de landelijke trend. Volgens UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is de daling een gevolg van de ‘uitstroom’ van werknemers op een garantiebaan naar een Nieuw Beschut-baan, urenverlies van mensen die werken in een garantiebaan en tot slot lijkt er sprake van een seizoenseffect. Mensen werken in het vierde kwartaal van een jaar meer dan in het eerste kwartaal.
 
Nieuw beschut

Tot en met augustus zijn 83 werkplekken voor nieuw beschut werken gerealiseerd. De doelstelling voor 2019 is 224 werkplekken te realiseren. Deze doelstelling is afgeleid vanuit de taakstelling die SZW aan de gemeenten oplegt. Het achterblijven van de realisatie wordt veroorzaakt door de beperkte toename van nieuw beschut-geïndiceerde werkzoekenden. Het achterblijven van dit aantal is een landelijke trend. In september verschijnt een onderzoeksrapport van het ministerie van SZW waarin de oorzaken staan van de in veel gemeenten achterblijvende instroom in nieuw beschut werk. Vooruitlopend op dit rapport wordt een plan uitgewerkt om de vindbaarheid van de kandidaten en daarmee de instroom in nieuw beschut werk te vergroten. Eind 2019 zullen vermoedelijk 97 werkplekken nieuw beschut zijn gerealiseerd. Aan alle potentiële kandidaten voor nieuw beschut werk en reeds geïndiceerde werkzoekenden die nog niet toe zijn aan een werkplek wordt (een traject naar) nieuw beschut werk aangeboden.

 

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

1.1 Meer mensen met een loonwaarde < 100% WML vinden werk (extra banen)

1.2 Arbeidsontwikkeling

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

1.1 a Werksoorten en arrangementen aanbieden passend bij de (ontwikkel)capaciteit en inzetbaarheid van de mensen

1.1 b Een optimale infrastructuur bieden qua ontwikkelfunctie en rendement

1.2 Inzetten op professionele, methodische arbeids en mensontwikkeling

Effect indicatoren 201820192020202120222023
1.A Gerealiseerde taakstelling garantiebanen Gemeentelijk (gemeente Rotterdam als werkgever) Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie 95% 85%        
1.B Gerealiseerde taakstelling garantiebanen Regionaal (arbeidsmarktregio Rijnmond, gecorrigeerd met WIW/ID afbouw) Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie 101,4% 79% (Q1)        
2. Gerealiseerde taakstelling Nieuw Beschut Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie 31% 37%        
3. Tevredenheid SW medewerkers (o.b.v. 2 jaarlijks MTO; procentuele stijging t.o.v. vorig MTO) Streefwaarde   102%   104%    
Realisatie n.v.t. n.n.b.        
De genoemde realisatie cijfers over 2019 zijn cijfers t/m tweede tertaal 2019, tenzij anders aangegeven.
Prestatie indicatoren 201820192020202120222023
1.A Aantal gerealiseerde garantiebanen Gemeentelijk Streefwaarde 304 340 375 409  442  475
Realisatie 287,5 289        
1.B Aantal gerealiseerde garantiebanen Regionaal Streefwaarde 3.837 4.800 5.800 6.800    
Realisatie 3.889 3.815 (Q1)        
2. Aantal gerealiseerde werkplekken Nieuw Beschut Streefwaarde 172 224 PM PM    
Realisatie 54 83        
De genoemde realisatie cijfers over 2019 zijn cijfers t/m tweede tertaal 2019, tenzij anders aangegeven.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Begeleide participatieRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves12.99612.13013.89412.30912.50912.509

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.385 1.144 2.600 1.000 1.000 1.000
Financieringsbaten 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 11.730 11.050 11.294 11.309 11.509 11.509
Overige baten -119 -64 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves77.73278.84882.69781.55381.16980.097

Apparaatslasten 18.753 22.502 28.606 27.488 27.945 29.098
Inhuur 3.105 4.494 4.733 2.459 2.195 2.195
Overige apparaatslasten 880 638 633 635 635 758
Personeel 14.767 17.370 23.240 24.393 25.115 26.145
Interne resultaat -7.250 -7.491 -11.289 -13.879 -15.940 -18.061
Interne resultaat -7.250 -7.491 -11.289 -13.879 -15.940 -18.061
Programmalasten 66.229 63.837 65.380 67.944 69.164 69.060
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 4.718 2.055 3.330 2.662 3.280 2.527
Kapitaallasten 70 55 41 40 16 0
Overige programmalasten 150 2.240 4.271 4.244 4.212 4.212
Salariskosten WSW en WIW 57.775 57.245 55.508 58.768 59.426 60.090
Sociale uitkeringen 714 730 730 730 730 730
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.802 1.512 1.500 1.500 1.500 1.500
Saldo voor vpb en reserveringen -64.736 -66.718 -68.803 -69.244 -68.660 -67.588
Saldo voor reserveringen -64.736 -66.718 -68.803 -69.244 -68.660 -67.588
Reserves01160000

Onttrekking reserves 0 116 0 0 0 0
Saldo -64.736 -66.601 -68.803 -69.244 -68.660 -67.588

Omschrijving taakveld

Rotterdam heeft de ambitie om zoveel mogelijk Rotterdammers naar vermogen onderdeel te laten zijn van de maatschappij. Een deel van hen profiteert niet van de aantrekkende economie en groeiende werkgelegenheid. Oorzaak is vaak een arbeidsbeperking en het niet of minder kunnen voldoen aan de werkgeverseisen op de reguliere arbeidsmarkt. Deze inwoners hebben een kwetsbare arbeidsmarktpositie, hebben soms aangepast werk nodig, met begeleiding op of aanpassing van de werkplek. In veel gevallen ligt hun verdienvermogen (de loonwaarde) op de reguliere arbeidsmarkt onder het wettelijk minimumloon. De gemeente zorgt voor passend werk en werk dat actief bijdraagt aan groei en ontwikkeling voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.
 
Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie van:

  • doelgroep nieuw beschut werken
  • mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen

 

Tot dit taakveld behoren niet:

  • participatievoorzieningen gericht op (her)integratie in het arbeidsproces, die vallen onder Arbeidsparticipatie - Werk en Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk
  • de baten die betrekking hebben op het Wsw-budget (integratie-uitkering sociaal domein). Deze horen thuis onder taakveld Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
  • doelgroep dagbesteding. Dagbesteding zelf valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
  • maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo en Geëscaleerde zorg 18+)

 

Er zijn twee prioritaire doelgroepen:

  • primair de mensen voor wie de gemeente Rotterdam als werkgever vanuit diverse wettelijke regelingen en/of verplichtingen altijd werk heeft gecreëerd (vooral wet sociale Werkvoorziening), Nieuw Beschut Werken, gemeentelijke garantiebanen, HPK 1 t/m 3), gericht op duurzame inzetbaarheid
  • secundair voor Rotterdammers om vanuit een werkende positie hun mogelijkheden met betrekking tot werk optimaal te ontdekken, ontwikkelen en benutten

 
De basis voor de arrangementen is gevarieerd: soms via een arbeidscontract, dan wel via het aanbieden van werkervaringsplaatsen of het faciliteren van ontwikkeling of dagbesteding (zonder arbeidsrelatie). In welke vorm dan ook betekent het dat mensen werken aan het verwezenlijken van hun potentie op hun eigen niveau en daarmee werken aan een positief zelfbeeld: trots op hun werk en bijdrage.

Om de doelen te bereiken bouwt de gemeente onder meer aan een arbeids- en mensontwikkelbedrijf voor een brede doelgroep, dat via methodische coaching en begeleiding mensen ondersteunt en in staat stelt hun aspiraties, vaardigheden en competenties te ontwikkelen en te behouden.