Inkomensregelingen - Inkomen

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Elke Rotterdammer die daar recht op heeft ontvangt tijdig een (juiste) bijstandsuitkering

Elke werkzoekende kan rekenen op passende en betrouwbare dienstverlening

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Aanvraag uitkering
In 2019 is er door de gemeente onder aanvragers van een bijstandsuitkering onderzoek gedaan naar hun beleving van het aanvraagproces. Het uitgangspunt hierbij is ervoor te zorgen dat het aanvraagproces met minder stress rondom inkomen gepaard gaat. Deze kennis biedt een basis om vanuit de leefwereld van de werkzoekenden ons aanvraag proces aan te passen. Hierbij is er ook aandacht voor schuldenproblematiek. Dit zal in de komende periode tot aanpassingen van onze processen leiden.

 

Variabele inkomsten
Mensen met een laag inkomen hebben te maken met een complexe inkomenssituatie, doordat zij een beroep moeten doen op meerdere inkomstenbronnen. Naast de uitkering, kan dat (deeltijd) werk zijn, maar ook diverse toeslagen (en kwijtscheldingen). De gemeente onderzoekt samen met partners, zoals het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, of er manieren gevonden kunnen worden waardoor er, bijvoorbeeld voor minder zelfredzame werkzoekenden, meer overzicht en rust bij variabele inkomenssituaties. Door het creëren van meer overzicht en rust, wordt het actief zoeken en accepteren van werk gestimuleerd.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

1.1 Tijdig besluiten op een aanvraag uitkering levensonderhoud (algemene bijstand) en bijzondere bijstand

1.2 Terechte bijstandsuitkeringen verstrekken

2.1 De Rotterdamse burger ervaart een goede dienstverlening

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

1.1 a Aanvragen (algemene en bijzondere bijstand) behandelen en dienstverlening verbeteren

1.1 b Het aanvraag- en beheerproces digitaliseren

1.2 a De methode inkomstenverrekening verbeteren

1.2 b Handhaven en uitvoeren van (her)onderzoeken

2.1 a Een betrouwbare en voorspelbare dienstverlening

2.1 b Correcte bejegening

2.1 c Advies geven en begeleiding bieden aan ondernemers

Effect indicatoren 201820192020202120222023
1.1 Saldo tekort BUIG Streefwaarde € 0 € 0 € 0 € 0    
Realisatie + € 0,9 mln n.n.b.        
1.2 Rechtmatige verstrekking van bijstand (%) Streefwaarde 97% 97% 97% 97%    
Realisatie 97,86% n.n.b.        
2.2 Klachten over bejegening Streefwaarde   Min 10% Min 10% Min 10%    
Realisatie n.v.t. Min 15%        
De genoemde realisatie cijfers over 2019 zijn cijfers t/m tweede tertaal 2019, tenzij anders aangegeven.
Prestatie indicatoren 201820192020202120222023
1.1 Percentage besluiten bijstandsaanvraag (Levensonderhoud en Bijzondere Bijstand) binnen de wettelijke termijn Streefwaarde 90% 90% 90% 90%    
Realisatie 91,7%  92,3%        
1.2 Tijdig (binnen 4 weken) verwerken van inkomstenverrekeningen Streefwaarde 90% 90% 90% 90%    
Realisatie 90,9%  96,0%        
1.3 Heronderzoeken
(aantal)
Streefwaarde 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000  
Realisatie 6.074  4.502        
2.1 Telefonische bereikbaarheid Streefwaarde 90% 90% 90% 90%    
Realisatie 84%  87%        
De genoemde realisatie cijfers over 2019 zijn cijfers t/m tweede tertaal 2019, tenzij anders aangegeven.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Inkomensregelingen - InkomenRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves545.168532.942502.379471.350462.840461.961

Bijdragen rijk en medeoverheden 545.043 532.942 502.379 471.350 462.840 461.961
Overige opbrengsten derden 111 0 0 0 0 0
Overige baten 14 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves602.246586.335568.792533.943524.898524.218

Apparaatslasten 45.312 48.569 49.087 45.590 45.387 43.686
Inhuur 10.405 9.670 7.236 6.082 5.967 5.391
Overige apparaatslasten 690 1.206 1.779 1.782 1.782 2.280
Personeel 34.217 37.693 40.072 37.726 37.638 36.015
Interne resultaat 1.040 3.675 7.005 9.410 11.471 13.592
Interne resultaat 1.040 3.675 7.005 9.410 11.471 13.592
Programmalasten 555.895 534.091 512.700 478.943 468.040 466.941
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 15.103 15.641 15.600 15.649 15.740 15.731
Kapitaallasten 1.564 2.264 3.249 3.188 2.765 1.675
Overige programmalasten 2.846 101 101 101 101 101
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 534.027 512.588 488.948 454.414 442.694 442.694
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.355 3.498 4.802 5.592 6.741 6.741
Saldo voor vpb en reserveringen -57.079 -53.393 -66.414 -62.594 -62.058 -62.258
Saldo voor reserveringen -57.079 -53.393 -66.414 -62.594 -62.058 -62.258
Reserves41.43812.1976.890000

Onttrekking reserves 1.206 3.721 6.890 0 0 0
Toevoeging reserves 5.895 0 0 0 0 0
Vrijval Reserves 46.127 8.476 0 0 0 0
Saldo -15.640 -41.196 -59.524 -62.594 -62.058 -62.258

Omschrijving taakveld

Binnen het taakveld Inkomensregelingen biedt de gemeente inkomensondersteuning aan Rotterdammers die dit nodig hebben door het verstrekken van uitkeringen. Daarnaast vindt er binnen dit taakveld handhaving plaats, wat bijdraagt aan de rechtmatigheid van de verstrekte uitkeringen.

Dienstverlening is niet alleen een product of dienst die de gemeente biedt, maar ook de manier waarop ze deze product of dienst levert: de persoonlijke bejegening door de ambtenaar. De ambtenaren zijn attent en werken Rotterdammergericht: Ze handelen proactief, situationeel, passen het gedrag aan de klant en de omstandigheden aan. De dienstverlening is mensgericht. Het contact is vriendelijk, open, respectvol en beleefd. Ze luistert, leeft zich in in de situatie van de ander en zijn betrokken. Ze neemt persoonlijk contact op als de situatie erom vraagt. Ze is bereikbaar en service wordt geboden door een medewerker met kennis van zaken.

De dienstverlening is duidelijk. Er is inzicht in de servicenormen en hoe de gemeente daarop presteert. Informatie over de tevredenheid van de dienstverlening wordt gebruikt voor verbetering van de dienstverlening. De informatie is eenduidig, duidelijk, volledig, juist en actueel. Informatie over producten en diensten is digitaal beschikbaar of afneembaar.
Klachten en bezwaren worden gezien als een aanleiding om te leren hoe de dienstverlening aan de uitkeringsgerechtigden kan worden verbeterd. Fouten maken mag en zijn aanleiding om te verbeteren. Klachten gaan vaak over tijdigheid en kwaliteit van de organisatie en over de bejegening van ambtenaren. De klachten, met name bejegeningsklachten, worden tot een minimumniveau teruggedrongen.

Tot het taakveld Inkomensregelingen behoren:

  • inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet
  • IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers)
  • IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)
  • kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004)
  • kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004