De gemeente Rotterdam presenteert op deze website de 10-maandsrapportage 2020.

 

Bij de Begroting 2021 en Tweede Herziening 2020 zijn de baten en lasten per programma voor de periode 2020-2024 vastgesteld. De 10-maandsrapportage bevat enkel een actualisatie van het lopende boekjaar. Begrotingswijzigingen die een meerjarig effect hebben, zijn dan ook uitsluitend verwerkt voor de jaarschijf 2020. De meerjarige verwerking volgt volgend jaar in de Voorjaarsnota 2021.

 

Via de link kunt u de samenvatting van de 10-maandsrapportage in pdf downloaden. In de leeswijzer wordt de opbouw van de website toegelicht.