Baten en lasten op concernniveau

In de tabel hieronder worden meerjarig de baten en lasten gepresenteerd naar verantwoordingscategorieën.

Overzicht van baten en lasten ConcernRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves3.551.6005.154.5143.663.0173.576.9233.545.1803.483.050

Bijdragen rijk en medeoverheden 2.391.836 2.782.968 2.546.971 2.504.406 2.471.397 2.445.698
Belastingen 330.351 339.744 356.371 360.231 363.020 365.920
Dividenden 146.170 116.892 87.004 87.575 93.915 94.958
Financieringsbaten 11.111 1.297.053 5.701 5.158 4.584 4.043
Overige opbrengsten derden 673.816 659.479 665.325 633.276 617.115 560.247
Overige baten -1.685 -41.621 1.644 -13.724 -4.851 12.184
Lasten exclusief reserves3.514.1954.037.6603.842.6013.616.8753.495.5693.416.537

Apparaatslasten 1.010.733 1.104.131 1.056.633 1.052.837 1.046.748 1.038.173
Inhuur 123.438 152.082 82.148 82.303 79.700 76.274
Overige apparaatslasten 30.268 25.150 27.106 26.580 28.142 28.140
Personeel 857.027 926.899 947.379 943.954 938.907 933.759
Intern resultaat -57.963 -68.317 -74.291 -71.284 -71.929 -75.293
Intern resultaat -57.963 -68.317 -74.291 -71.284 -71.929 -75.293
Programmalasten 2.561.425 3.001.846 2.860.258 2.635.322 2.520.750 2.453.658
Financieringslasten 37.372 22.824 20.478 25.503 28.345 28.257
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 723.330 892.208 893.338 745.627 663.755 629.203
Kapitaallasten 134.542 170.768 146.476 157.826 172.206 170.854
Overige programmalasten 83.041 129.463 62.834 64.116 65.506 66.962
Salariskosten WSW en WIW 55.791 51.744 59.786 61.036 62.311 60.823
Sociale uitkeringen 862.707 991.466 959.891 889.616 857.488 827.038
Subsidies en inkomensoverdrachten 664.643 743.373 717.456 691.599 671.138 670.520
Saldo voor vpb en reserveringen 37.405 1.116.854 -179.583 -39.952 49.611 66.513
Vennootschapsbelasting4.7991.440800800800800

Saldo voor reserveringen 32.606 1.115.414 -180.383 -40.752 48.811 65.713
Reserves-1.321-1.115.414180.38340.752-48.811-65.713

Onttrekking reserves 114.147 323.381 256.375 117.451 59.404 46.144
Toevoeging reserves 200.333 1.516.464 93.710 94.064 125.516 124.156
Vrijval reserves 84.864 77.669 17.718 17.365 17.300 12.300
Saldo 31.284 0 0 0 0 0

Baten en lasten per programma en taakveld

In de tabel hieronder worden de baten, lasten en reservemutaties per programma gepresenteerd voor het begrotingsjaar 2020.

Programma / TaakveldBatenLastenSaldo
Algemene middelen 3.691.531 1.472.583 2.218.948
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 1.835.656 7 1.835.649
Belastingen overig 33.605 - 953 34.557
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting 4.088 320 3.768
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 148.603 1.440.736 - 1.292.133
OZB niet-woningen 197.975 9.881 188.095
OZB woningen 60.052 5.253 54.799
Treasury 1.411.552 15.899 1.395.653
Vennootschapsbelasting (VpB) 0 1.440 - 1.440
Beheer van de stad 249.340 378.388- 129.049
Afval - Grondstoffen 110.695 89.284 21.412
Begraafplaatsen en crematoria 5.545 5.486 60
Cultureel erfgoed - Archeologie 204 1.384 - 1.180
Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer 450 1.850 - 1.401
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 1.540 47.069 - 45.529
Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII - 1.210 672 - 1.882
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel 37.885 28.914 8.971
Riolering 78.462 63.248 15.214
Ruimtelijke Ordening - Beheer 183 6.254 - 6.071
Verkeer en vervoer - Beheer 15.584 134.227 - 118.642
Bestuur en dienstverlening 13.564 78.707- 65.143
Bestuur - College 167 4.577 - 4.410
Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie 3.134 25.081 - 21.947
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman 640 12.898 - 12.258
Burgerzaken 9.316 30.638 - 21.322
Musea - Stadsarchief 307 5.513 - 5.206
Cultuur, sport en recreatie 25.414 274.276- 248.862
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 7.917 110.334 - 102.417
Media 586 22.516 - 21.930
Musea - Cultuur 4.872 42.423 - 37.551
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME 2.570 18.990 - 16.420
Sportaccommodaties 6.017 63.780 - 57.762
Sportbeleid en activering 3.452 16.233 - 12.781
Economische Zaken 7.884 35.299- 27.415
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie 40 2.429 - 2.389
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten 1.227 2.961 - 1.734
Economische ontwikkeling 5.667 16.517 - 10.850
Economische promotie 950 13.392 - 12.442
Maatschappelijke Ondersteuning 21.537 213.064- 191.527
Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk 2.344 21.205 - 18.862
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding 7.001 62.819 - 55.818
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening 727 18.457 - 17.729
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen 7.215 11.760 - 4.545
Samenkracht en burgerparticipatie 4.250 98.823 - 94.573
Onderwijs 68.175 198.516- 130.341
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 67.980 135.313 - 67.333
Onderwijshuisvesting 194 63.203 - 63.009
Openbare orde en veiligheid 18.892 160.610- 141.718
Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten 13.943 79.708 - 65.765
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht 1.860 43.894 - 42.034
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 3.089 37.008 - 33.919
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 0 0 0
Overhead 13.357 454.934- 441.577
Overhead - Activering Overhead 0 - 23.877 23.877
Overhead - Audit & Control 320 18.778 - 18.459
Overhead - Clusterondersteuning 0 88.891 - 88.891
Overhead - Concernondersteuning 7.539 360.925 - 353.386
Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL 1.204 4.156 - 2.951
Overige baten en lasten - Verzekering 4.294 6.061 - 1.767
Stedelijke inrichting en ontwikkeling 433.509 481.939- 48.430
Beheer overige gebouwen en gronden 204.821 176.919 27.901
Cultureel erfgoed - Monumenten 0 660 - 660
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 85.779 74.111 11.668
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 23.476 66.145 - 42.669
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap 8.000 14.170 - 6.170
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling 4.659 12.348 - 7.690
Wonen en bouwen 106.774 137.585 - 30.810
Verkeer en Vervoer 181.958 142.706 39.252
Openbaar vervoer 35.625 43.918 - 8.294
Parkeerbelasting 115.190 26.393 88.796
Parkeren 11.293 31.630 - 20.336
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 22 6.150 - 6.128
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 19.828 34.614 - 14.786
Volksgezondheid en zorg 133.064 801.402- 668.337
Geëscaleerde zorg 18- 19.551 133.458 - 113.907
Geëscaleerde zorg 18+ 6.611 161.164 - 154.553
Maatwerkdienstverlening 18- 2.238 53.934 - 51.696
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo 4.700 201.910 - 197.210
Maatwerkvoorziening (Wmo) 0 11.775 - 11.775
Volksgezondheid 95.007 125.888 - 30.881
Wijkteams en Wmo-loketten 4.957 113.272 - 108.315
Werk en inkomen 697.338 863.140- 165.802
Arbeidsparticipatie - Werk 15.534 59.416 - 43.883
Begeleide participatie 3.655 76.383 - 72.728
Inkomensregelingen - Inkomen 678.149 727.340 - 49.191
Totaal 5.555.563 5.555.563 0