Samenvatting bijstellingen

In dit onderdeel zijn verschillende samenvattende overzichten van de financiële bijstellingen opgenomen. Voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen wordt verwezen naar de taakvelden.

Financieel kader

Financieel kaderBegroting 2020
Tweede herziening 0
Bijstellingen 10-maands 0
Bezuinigingen/taakstellingen 0
Intensiveringen 0
Kasschuiven 0
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 4.606
Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0
Reserves -4.606
Taakmutaties 0
Technische wijzigingen 0
Totaal 0

Bijstellingen t.o.v. Tweede Herziening 2020

In onderstaande tabel is per programma en taakveld het saldo van de bijstellingen inzichtelijk gemaakt ten opzichte van de Tweede Herziening 2020.

Programma / TaakveldMutatie
2020
(€)
Mutatie
2020
(%)
Algemene middelen49.9673%

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 53.045 3%
Belastingen overig -1.672 5%
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting -7.909 68%
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen -1.291.843 445602%
OZB niet-woningen 7.345 4%
OZB woningen -4.264 7%
Treasury 1.295.904 1299%
Vennootschapsbelasting (VpB) -640 80%
Beheer van de stad-8.05413%

Afval - Grondstoffen -3.188 13%
Begraafplaatsen en crematoria -1.732 97%
Cultureel erfgoed - Archeologie -39 3%
Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer -6 0%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer -2.671 6%
Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII -2.054 1196%
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel -1.983 18%
Riolering -1.231 7%
Ruimtelijke Ordening - Beheer 45 1%
Verkeer en vervoer - Beheer 4.806 4%
Bestuur en dienstverlening-1.6943%

Bestuur - College 114 3%
Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie 1.032 4%
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman -369 3%
Burgerzaken -2.329 12%
Musea - Stadsarchief -142 3%
Cultuur, sport en recreatie-20.25112%

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -11.246 12%
Media -739 3%
Musea - Cultuur -3.636 11%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME 141 1%
Sportaccommodaties -6.018 12%
Sportbeleid en activering 1.247 9%
Economische Zaken-2.87928%

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie 936 28%
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten -2.036 673%
Economische ontwikkeling -1.964 22%
Economische promotie 185 1%
Maatschappelijke Ondersteuning-3.0827%

Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk 1.438 7%
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding 626 1%
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening 149 1%
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen -401 10%
Samenkracht en burgerparticipatie -4.893 5%
Onderwijs7.6029%

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 6.906 9%
Onderwijshuisvesting 696 1%
Openbare orde en veiligheid2259%

Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten -5.300 9%
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht -1.553 4%
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 276 1%
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 6.802 100%
Overhead-3.75124%

Overhead - Activering Overhead 4.596 24%
Overhead - Audit & Control -351 2%
Overhead - Clusterondersteuning -3.660 4%
Overhead - Concernondersteuning -6.323 2%
Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL 1.980 40%
Overige baten en lasten - Verzekering 6 0%
Stedelijke inrichting en ontwikkeling23.2713%

Beheer overige gebouwen en gronden -904 3%
Cultureel erfgoed - Monumenten -7 1%
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 10.301 754%
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving -3.298 8%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap -199 3%
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling -576 8%
Wonen en bouwen 17.955 37%
Verkeer en Vervoer1.88016%

Openbaar vervoer -1.136 16%
Parkeerbelasting 6.095 7%
Parkeren 2.271 10%
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid -6.128 0%
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 779 5%
Volksgezondheid en zorg-57.4975%

Geëscaleerde zorg 18- -5.785 5%
Geëscaleerde zorg 18+ -16.258 12%
Maatwerkdienstverlening 18- -5.181 11%
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo -22.828 13%
Maatwerkvoorziening (Wmo) -4.093 53%
Volksgezondheid 1.414 4%
Wijkteams en Wmo-loketten -4.767 5%
Werk en inkomen14.26415%

Arbeidsparticipatie - Werk 7.856 15%
Begeleide participatie -3.925 6%
Inkomensregelingen - Inkomen 10.333 17%

Totaaloverzicht bijstellingen

In onderstaande tabellen zijn de bijstellingen per soort (ramingsbijstellingen (onvermijdelijk en vermijdbaar), bezuinigingen/taakstellingen, intensiveringen en reserves) uitgesplitst naar taakvelden.

Ramingsbijstellingen onvermijdelijkBegroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Actualisatie arbeidskosten 1.2380000

Arbeidsparticipatie - Werk - 1.194 0 0 0 0
Begeleide participatie 710 0 0 0 0
Inkomensregelingen - Inkomen 1.722 0 0 0 0
Actualisatie BUIG 10.8500000

Inkomensregelingen - Inkomen 10.850 0 0 0 0
Actualisatie Gemeentefonds- 5.0000000

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds - 5.000 0 0 0 0
Actualisatie opbrengsten- 1.7000000

Beheer overige gebouwen en gronden - 1.700 0 0 0 0
Actualisatie overige materiële kosten en indexatie 5500000

Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 550 0 0 0 0
Actualisatie rente- 5290000

Treasury - 529 0 0 0 0
Actualisatie veilingopbrengst brandstofverkooppunten- 2.5820000

Beheer overige gebouwen en gronden - 2.582 0 0 0 0
Actualisatie verkoopopbrengsten 3.7840000

Beheer overige gebouwen en gronden 3.784 0 0 0 0
Bijstellen subsidiebudget Evenementen 2000000

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 200 0 0 0 0
Bijstellen subsidiebudgetten 4500000

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 450 0 0 0 0
Bijstelling arbeidskosten 6500000

Belastingen overig 107 0 0 0 0
Burgerzaken 356 0 0 0 0
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting 6 0 0 0 0
OZB niet-woningen 109 0 0 0 0
OZB woningen 72 0 0 0 0
Bijstellingen Afval- 1.9440000

Afval - Grondstoffen - 1.944 0 0 0 0
Bijstellingen Vervoer & Materieel door beperkende maatregelen- 5700000

Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel - 570 0 0 0 0
Brede aanpak dak en thuislozen 9.7780000

Geëscaleerde zorg 18+ 9.778 0 0 0 0
Covid-19 Kosten inhuur personeel, lab onderzoeken etc00000

Overhead - Clusterondersteuning - 938 0 0 0 0
Volksgezondheid 938 0 0 0 0
Dividend SSC Flex BV 9780000

Overhead - Concernondersteuning 978 0 0 0 0
Dotatie aan voorziening dubieuze debiteuren bijstandsuitkeringen- 2.2910000

Inkomensregelingen - Inkomen - 2.291 0 0 0 0
Dotatie voorziening belastinggeschillen- 4660000

Belastingen overig - 466 0 0 0 0
Exploitatie Begraven en Cremeren- 6610000

Begraafplaatsen en crematoria - 661 0 0 0 0
Extra inzet binnen taakveld- 3.0000000

Wonen en bouwen - 3.000 0 0 0 0
Lagere gebruikskosten in verband met aanscherping Covid19-maatregelen 1.6000000

Overhead - Concernondersteuning 1.600 0 0 0 0
Lagere marktbaten- 7500000

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten - 750 0 0 0 0
Modernisering Werkplaatsen- 8580000

Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel - 858 0 0 0 0
Onderbesteding ICT 6020000

Inkomensregelingen - Inkomen 602 0 0 0 0
Onderbesteding overig apparaat 9280000

Arbeidsparticipatie - Werk 335 0 0 0 0
Begeleide participatie 93 0 0 0 0
Inkomensregelingen - Inkomen 380 0 0 0 0
Overhead - Clusterondersteuning 121 0 0 0 0
Onderbesteding RI en Magis 3.9980000

Begeleide participatie 3.998 0 0 0 0
Onttrekking aan de bestemmingsreserve BUIG- 10.8500000

Inkomensregelingen - Inkomen - 10.850 0 0 0 0
Ramingsbijstelling duurzame projecten- 1.5000000

Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving - 1.500 0 0 0 0
Rijksvergoeding voor uitvoering van Tozo-1 en -2 4.2000000

Inkomensregelingen - Inkomen 4.200 0 0 0 0
Te ontvangen invorderingsrente- 5830000

Belastingen overig - 583 0 0 0 0
Te vergoeden invorderingsrente- 8930000

Belastingen overig - 893 0 0 0 0
Vorming voorziening dubieuze debiteuren Tozo- 4.9000000

Inkomensregelingen - Inkomen - 4.900 0 0 0 0
Vrouwenopvang 1.1410000

Geëscaleerde zorg 18+ 1.141 0 0 0 0
Wabo leges 2020 2.7360000

Wonen en bouwen 2.736 0 0 0 0
Zomercampus00000

Onderwijsbeleid en leerlingzaken - 100 0 0 0 0
Sportbeleid en activering 100 0 0 0 0
Totaal 4.606 0 0 0 0
ReservesBegroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling- 8440000

Verkeer en vervoer - Beheer - 844 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam 8440000

Verkeer en vervoer - Beheer 844 0 0 0 0
Sluitpost Algemene Reserve- 4.6060000

Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen - 4.606 0 0 0 0
Totaal - 4.606 0 0 0 0
TaakmutatiesBegroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Actualisatie taakmutaties 11.1940000

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 11.194 0 0 0 0
Europese richtlijn energieprestatie gebouwen00000

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 71 0 0 0 0
Wonen en bouwen - 71 0 0 0 0
Handhaving energielabel C kantoren- 190000

Wonen en bouwen - 19 0 0 0 0
Mutatie rijksbijdrage brede aanpak dak en thuisloosheid- 9.7780000

Geëscaleerde zorg 18+ - 9.778 0 0 0 0
Mutatie rijksbijdrage maatschappelijke opvang openbare geestelijke gezondhiedszorg- 860000

Geëscaleerde zorg 18+ - 86 0 0 0 0
Mutatie rijksbijdrage vrouwenopvang- 1.1410000

Geëscaleerde zorg 18+ - 1.141 0 0 0 0
Rijksbijdrage Waterschapsverkiezingen- 1050000

Burgerzaken - 105 0 0 0 0
Rijksbijdrage weerbare samenleving- 650000

Samenkracht en burgerparticipatie - 65 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0 0
Technische wijzigingenBegroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
- 18.8440000

Afval - Grondstoffen - 496 0 0 0 0
Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk - 21 0 0 0 0
Arbeidsparticipatie - Werk - 946 0 0 0 0
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten 0 0 0 0 0
Begeleide participatie 801 0 0 0 0
Begraafplaatsen en crematoria 0 0 0 0 0
Beheer overige gebouwen en gronden - 133 0 0 0 0
Belastingen overig 191 0 0 0 0
Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie 170 0 0 0 0
Burgerzaken 622 0 0 0 0
Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten - 500 0 0 0 0
Cultureel erfgoed - Archeologie 0 0 0 0 0
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting 10 0 0 0 0
Geëscaleerde zorg 18- - 65 0 0 0 0
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) - 990 0 0 0 0
Inkomensregelingen - Inkomen 2.119 0 0 0 0
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding - 42 0 0 0 0
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening - 40 0 0 0 0
Musea - Stadsarchief 0 0 0 0 0
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - 9 0 0 0 0
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen - 40 0 0 0 0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 0 0 0 0 0
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht - 358 0 0 0 0
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 25 0 0 0 0
Overhead - Clusterondersteuning - 1.608 0 0 0 0
Overhead - Concernondersteuning - 3.216 0 0 0 0
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel 0 0 0 0 0
OZB niet-woningen 194 0 0 0 0
OZB woningen 129 0 0 0 0
Parkeerbelasting 272 0 0 0 0
Parkeren 161 0 0 0 0
Ruimtelijke Ordening - Beheer - 2 0 0 0 0
Samenkracht en burgerparticipatie - 214 0 0 0 0
Sportbeleid en activering 100 0 0 0 0
Verkeer en vervoer - Beheer 13 0 0 0 0
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid - 31 0 0 0 0
Volksgezondheid - 8.360 0 0 0 0
Wijkteams en Wmo-loketten 202 0 0 0 0
Wonen en bouwen - 6.781 0 0 0 0
Actualisatie apparaatslasten PM&E 6.7580000

Wonen en bouwen 6.758 0 0 0 0
Actualisatie arbeidskosten- 1490000

Arbeidsparticipatie - Werk 1.194 0 0 0 0
Begeleide participatie - 710 0 0 0 0
Inkomensregelingen - Inkomen - 1.747 0 0 0 0
Overhead - Concernondersteuning 1.034 0 0 0 0
Samenkracht en burgerparticipatie 80 0 0 0 0
Actualiseren inhuurbudgetten 700000

Geëscaleerde zorg 18+ 70 0 0 0 0
Bijstelling arbeidskosten- 6500000

Belastingen overig - 107 0 0 0 0
Burgerzaken - 356 0 0 0 0
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting - 6 0 0 0 0
OZB niet-woningen - 109 0 0 0 0
OZB woningen - 72 0 0 0 0
Bijstelling begroting Programma en Projectmanagementbureau Flex 2180000

Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk 46 0 0 0 0
Beheer overige gebouwen en gronden 133 0 0 0 0
Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie 38 0 0 0 0
Bijstellingen Afval 4950000

Afval - Grondstoffen 495 0 0 0 0
Bijstellingen interne leveringen00000

Ruimtelijke Ordening - Beheer - 20 0 0 0 0
Verkeer en vervoer - Beheer 20 0 0 0 0
Budgetoverheveling personeelslasten 440000

Burgerzaken 44 0 0 0 0
Budgetoverheveling ter dekking personele tekorten 2820000

Samenkracht en burgerparticipatie 282 0 0 0 0
Budgetoverheveling vanuit programma Economische Zaken naar Volksgezondheid00000

Afval - Grondstoffen - 38 0 0 0 0
Economische ontwikkeling 10 0 0 0 0
Economische promotie 38 0 0 0 0
Volksgezondheid - 10 0 0 0 0
Budgetverschuiving binnen Integratie 1600000

Samenkracht en burgerparticipatie 160 0 0 0 0
Correctie balans uren 2020 230000

Wonen en bouwen 23 0 0 0 0
Correctie capaciteitsplanning00000

Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling 43 0 0 0 0
Wonen en bouwen - 43 0 0 0 0
Correctie huisvesting Riec00000

Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten 126 0 0 0 0
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid - 126 0 0 0 0
Diverse bijstellingen- 960000

Economische ontwikkeling 360 0 0 0 0
Economische promotie - 360 0 0 0 0
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht 150 0 0 0 0
Parkeerbelasting - 1.700 0 0 0 0
Parkeren 1.454 0 0 0 0
Doorbelasting overhead van projecten00000

Beheer overige gebouwen en gronden - 5 0 0 0 0
Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie 7 0 0 0 0
Burgerzaken 57 0 0 0 0
Economische promotie 91 0 0 0 0
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) - 317 0 0 0 0
Musea - Stadsarchief 41 0 0 0 0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 7 0 0 0 0
Overhead - Activering Overhead 404 0 0 0 0
Overhead - Concernondersteuning - 461 0 0 0 0
Riolering 20 0 0 0 0
Verkeer en vervoer - Beheer 9 0 0 0 0
Wonen en bouwen 146 0 0 0 0
Interne verschuiving budgetten 1.9200000

Overhead - Concernondersteuning 1.920 0 0 0 0
Inzet radicalisering 500000

Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 50 0 0 0 0
Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling 490000

Geëscaleerde zorg 18+ 49 0 0 0 0
Mutatie Personeel en Inhuur Coronaorganisatie 9.3110000

Overhead - Clusterondersteuning 938 0 0 0 0
Volksgezondheid 8.373 0 0 0 0
Onderbesteding overig apparaat- 9280000

Arbeidsparticipatie - Werk - 335 0 0 0 0
Begeleide participatie - 93 0 0 0 0
Inkomensregelingen - Inkomen - 380 0 0 0 0
Overhead - Clusterondersteuning - 121 0 0 0 0
Overhevelen budget Aware online 40000

Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 4 0 0 0 0
Overhevelen budget inhuur 1130000

Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 113 0 0 0 0
Overhevelen budget vuurwerkverbod00000

Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie - 700 0 0 0 0
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 700 0 0 0 0
Overheveling binnen programma00000

Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling 254 0 0 0 0
Wonen en bouwen - 254 0 0 0 0
Overheveling loonkosten naar inhuur en uitbesteed werk- 3000000

Belastingen overig - 300 0 0 0 0
Overige mutaties 9900000

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 990 0 0 0 0
Personeel budgetverschuiving naar kosten uren- 900000

Overhead - Concernondersteuning - 90 0 0 0 0
Personeel budgetverschuiving naar materiële budget- 2000000

Overhead - Concernondersteuning - 200 0 0 0 0
Programma Volksgezondheid en Zorg in lijn brengen met prognose00000

Geëscaleerde zorg 18+ 2.852 0 0 0 0
Maatwerkdienstverlening 18- - 2.852 0 0 0 0
Technische Wijziging Budget-neutrale mutatie op basis van vastgestelde jaarprognose 5370000

Overhead - Concernondersteuning 537 0 0 0 0
Technische wijziging inhuur Verkiezingen- 2410000

Burgerzaken - 241 0 0 0 0
Verschuiven budget inhuur 5000000

Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten 500 0 0 0 0
Verschuiven materieel budget apparaat 750000

Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 75 0 0 0 0
Zomercampus- 1000000

Sportbeleid en activering - 100 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0 0