OZB woningen

Dit taakveld bevat de onroerendezaakbelasting (OZB) op het eigendom van woningen.

De maatregelen die wereldwijd genomen zijn i.v.m. Covid-19 hebben een grote impact op zowel ondernemers als burgers (particulieren). Er zijn nog geen cijfers beschikbaar over betaalgedrag tijdens corona, omdat invordering vanwege de coronacrisis tijdelijk werd stopgezet en weer in augustus is opgestart. Inzicht in het effect hiervan (cijfers) gaan we komende maanden opbouwen.
Het is de verwachting dat er meer betalingsregelingen zullen worden afgesproken, dat het bedrag dat wij oninbaar lijden omhoog gaat en dat er meer faillissementen zullen komen. Voorziening oninbaar lijden zullen we daarop moeten aanpassen en inkomsten zullen lager uitvallen dan begroot (vanwege faillissementen en trager betaalgedrag).
Invordering is zoals genoemd weer opgestart, we houden rekening met moeilijkheden en maken in deze coronatijd ruimhartigere afspraken met die belastingplichtigen die nu niet (volledig) kunnen betalen. Uiteraard binnen de geldende wet- en regelgeving.

Ontwikkelingen 2021-2024

Grote aanpassingen in de gemeentelijke belastingen staan niet op stapel. Uiteraard voeren we aanpassingen in de landelijke wetgeving tijdig door. Rotterdam doet actief mee aan landelijke onderzoek naar de toename van bezwaren via no cure no pay -bureaus. We bereiden ons voor op de ontwikkeling naar één basisregistratie voor objectgegevens. Verder werken we continu aan het verbeteren van de dienstverlening door digitalisering en toegankelijke heldere communicatie, zowel online als fysiek.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten OZB woningenRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves59.29360.05261.57561.57561.57561.575

Bijdragen rijk en medeoverheden 6 0 0 0 0 0
Belastingen 59.287 60.052 61.575 61.575 61.575 61.575
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves4.3515.2535.3305.3305.3375.337

Apparaatslasten 4.329 3.919 4.001 4.002 4.009 4.009
Inhuur 243 215 126 122 122 122
Overige apparaatslasten 126 115 133 133 133 133
Personeel 3.959 3.589 3.743 3.747 3.754 3.754
Intern resultaat 22 10 5 4 4 4
Intern resultaat 22 10 5 4 4 4
Programmalasten 0 1.324 1.324 1.324 1.324 1.324
Overige programmalasten 0 1.324 1.324 1.324 1.324 1.324
Saldo voor vpb en reserveringen 54.942 54.799 56.245 56.245 56.238 56.238
Saldo voor reserveringen 54.942 54.799 56.245 56.245 56.238 56.238
Saldo 54.942 54.799 56.245 56.245 56.238 56.238

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de onroerend zaakbelasting (OZB) op het eigendom van woningen. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van woningen, de heffing en inning van de OZB en het afhandelen van bezwaar en beroep. Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.