Beheer van de stad

Een schone, hele en veilige buitenruimte die de Rotterdammers en haar bezoekers optimaal kunnen benutten, waarbij wijkgestuurd werken, verduurzaming en circulariteit voorop staan. Dit met het oog op de opgaven van de stad rondom verdichting en klimaatadaptatie die een innovatieve aanpak vereisen

TAAKVELD 1

Afval - Grondstoffen

De gebruikers van de stad in staat stellen om gescheiden en verantwoord afval als grondstof aan te bieden door professionele oplossingen in te zetten, passend bij het gebied

De Grondstoffennota en het programma Rotterdam Circulair zijn separaat vastgesteld en bevatten aanvullende kaders en maatregelen voor de periode 2019-2022

TAAKVELD 2

Begraafplaatsen en crematoria

Gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium zijn voor iedereen veilig, beschikbaar en toegankelijk. Bezoekers zijn tevreden over de dienstverlening en het resultaat van de wijze waarop de gemeente deze (openbare ruimte) beheert en onderhoudt

De inrichting, beheer en onderhoud van de gemeentelijk begraafplaatsen en crematorium dragen bij aan Rotterdamse klimaat- en circulaire doelstellingen (weerbaarheid)

TAAKVELD 3

Cultureel erfgoed - Archeologie

Het duurzaam behoud van het bodemarchief en het vertellen van het ‘’archeologisch verhaal van de stad’’

TAAKVELD 4

Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en beheer

Het verbeteren van de kwaliteit van de ondergrond (bodemsanering)

Het voorkomen, weren en bestrijden van overlast door plaagdieren

Het vergroten van bewustwording en kennis over dierenwelzijn en het uitvoeren van de Nota Dierenwelzijn

TAAKVELD 5

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer

Een mooie, diverse en uitnodigende openbare ruimte met een goed gespreid en toegankelijk recreatief aanbod houdt de stad gezond, leefbaar en aantrekkelijk in de verdichtende omgeving. Onze kenmerkende rivieren, parken, singels, plantsoenen, groen en recreatiegebieden hebben iedere Rotterdammer iets te bieden. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering

TAAKVELD 6

Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII

De gemeente maakt een veilig gebruik van de ondergrond mogelijk

TAAKVELD 7

Overige baten en lasten - Vervoer en materieel

Een duurzaam en goed werkend gemeentelijk wagenpark en circulaire inzamelmiddelen. Waarbij het noodzakelijk is om de emissie van schadelijke stoffen door uitstoot van de gemeentelijke (interne) mobiliteit in Rotterdam te voorkomen dan wel te verminderen ten behoeve van het klimaat en de gezondheid van de Rotterdammer. Rotterdam heeft bovendien een voorbeeldfunctie

TAAKVELD 8

Riolering

Rotterdam, als grote stad in de delta, beheert en onderhoudt haar riolering en stedelijke watersysteem voortvarend om een gezonde en leefbare stad met droge voeten te blijven. Rotterdammers kunnen ondanks de al merkbare effecten van klimaatverandering daardoor vrij van gezondheidsrisico’s dicht op elkaar leven. Ze houden droge voeten en de economische bedrijvigheid in de stad gaat tijdens en na hevige neerslag gewoon door. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering

TAAKVELD 9

Ruimtelijke Ordening - Beheer

De gemeente zorgt ervoor dat relevante geografische informatie actueel, betrouwbaar en eenvoudig toegankelijk is voor alle werkprocessen

Het voldoen aan de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Voor de gemeente is dit een wettelijke taak

TAAKVELD 10

Verkeer en vervoer - Beheer

Bewoners, ondernemers en bezoekers beleven de openbare ruimte als veilig en schoon en de Rotterdamse infrastructuur is optimaal beschikbaar. Bewoners zijn tevreden over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Bij (her)inrichting, beheer en onderhoud van de boven- en ondergrondse infrastructuur wordt bijgedragen aan klimaat- en circulaire doelstellingen

Omschrijving programma

Het college staat voor een kwaliteit van de buitenruimte die enerzijds bijdraagt aan het fijn wonen en leven voor alle Rotterdammers en anderzijds bijdraagt aan een prettig verblijf van bezoekers in onze wereldstad. Het beheer van de openbare ruimte is daarbij een stuwende kracht. Een functionele, aantrekkelijke en goed beheerde buitenruimte is:

 • de motor achter sociale en economische ontwikkelingen
 • een voorwaarde voor de verdichting van de stad en het bevorderen van circulariteit
 • een kans voor het oplossen van effecten van klimaatverandering, het realiseren van de energietransitie en het stimuleren van de ecologische diversiteit binnen de stad
 • een stimulans voor participatie van Rotterdammers, bezoekers en bedrijven
 • een inspiratiebron voor innovaties, (datagestuurde) methoden en technieken

 

Wij doen dat met Slim Beheer: samen met de Rotterdammers in een samenhangende, duurzame gebiedsaanpak in Rotterdamse wijken. Wij stimuleren bewoners en bezoekers de openbare ruimte respectvol te gebruiken en treden op waar de regels en algemeen aanvaarde normen worden overtreden.

Daarbij zetten we in op:

 • meer groen in plaats van steen. Dat maakt Rotterdam mooier en duurzamer en zorgt tegelijk voor wateropvang
 • het met een inhaalslag goed onderhouden van onze kapitaalgoederen, zoals bruggen en wegen. Dit is vastgelegd in de nieuwe Nota Onderhoud Kapitaalgoederen Openbare Ruimte Rotterdam 2019-2022
 • het geven van een vervolg aan de ambities zoals genoemd in het Urgentiedocument Rotterdams Weerwoord. Dit document is begin 2019 aangeboden aan en besproken met de Raad. In oktober 2020 is het uitvoeringsprogramma 2020-2022 aan de raad aangeboden  
 • het gebruiken van zoveel mogelijk circulaire producten voor de inrichting, materiaalkeuze en het onderhoud van wegen, groen en water
 • de vervanging van gemeentelijke voertuigen op natuurlijke momenten door emissieloze opvolgers voor de verbetering van de luchtkwaliteit
 • de bevordering van afvalscheiding door enerzijds de afvalstoffenheffing beter aan te laten sluiten bij het principe “de vervuiler betaalt” en anderzijds het scheiden financieel aantrekkelijker te maken
 • het plaatsen van sensoren in meer containers, zodat we straks in heel Rotterdam op tijd, duurzaam en slim het afval ophalen. Zo helpen we mee te voorkomen dat afval naast de containers komt te staan
 • meer en strenger boetes uitdelen als afval naast de containers wordt gezet
 • het inzetten van bestaande camera’s voor de handhaving hierop
 • het bieden van ondersteuning bij evenementen in de stad vanuit onze expertise

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid       Bron
Omvang huishoudelijk restafval Kg/inwoner Streefwaarde 249 kg/inw per jaar

De streefwaarde is opgenomen in Grondstoffennota 2019-2022. Dit is de streefwaarde voor eind 2022.

De realisatie is jaarlijks. Er zijn geen tussentijdse metingen.

Realisatie 296 kg/inw* (2018)
* Betreft het totaal ongescheiden restafval per inwoner per jaar (inclusief grof huishoudelijk restafval)

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Beheer van de stadRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves239.906237.508250.712253.701257.439260.277

Bijdragen rijk en medeoverheden 3.126 1.175 229 229 229 229
Belastingen 74.566 77.506 82.176 85.011 87.800 90.620
Overige opbrengsten derden 162.625 162.245 169.418 169.451 170.279 170.280
Overige baten -412 -3.418 -1.111 -990 -869 -853
Lasten exclusief reserves372.008375.485383.494388.660387.175393.374

Apparaatslasten 124.762 128.366 127.060 126.653 126.836 126.836
Inhuur 7.047 8.013 6.940 6.940 6.940 6.940
Overige apparaatslasten 4.571 4.465 3.199 3.163 3.277 3.277
Personeel 113.144 115.888 116.921 116.550 116.620 116.620
Intern resultaat -3.043 -4.670 -5.471 -5.460 -5.455 -5.455
Intern resultaat -3.043 -4.670 -5.471 -5.460 -5.455 -5.455
Programmalasten 250.290 251.790 261.905 267.468 265.793 271.993
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 158.354 164.499 162.083 162.025 153.539 154.893
Kapitaallasten 53.110 53.539 65.794 70.058 75.356 78.502
Overige programmalasten 36.625 33.715 34.029 35.385 36.898 38.597
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.201 38 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -132.103 -137.977 -132.782 -134.959 -129.736 -133.098
Saldo voor reserveringen -132.103 -137.977 -132.782 -134.959 -129.736 -133.098
Reserves-4.5828.9289.2989.6425.9746.663

Onttrekking reserves 5.366 11.831 9.298 9.642 5.974 6.663
Toevoeging reserves 9.968 2.903 600 0 0 0
Vrijval reserves 19 0 600 0 0 0
Saldo -136.685 -129.049 -123.484 -125.317 -123.763 -126.435

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Beheer van de stadBegroting
2020
Begroting 2020 (2e Herz.) -125.024
Bijstellingen 10-maands 2020 -4.025
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0
Bijstellingen Afval Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -1.944
Bijstellingen Vervoer & Materieel door beperkende maatregelen Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -570
Exploitatie Begraven en Cremeren Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -661
Modernisering Werkplaatsen Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -858
Rioolheffing actualisatie opbrengst Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0
Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas Reserves 0
Bestemmingsreserve Energietransitie - Verduurzaming gemeentelijk wagenpark Reserves 0
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling Reserves -844
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam Reserves 844
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 8
Begroting na wijzigingen -129.049

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaalslasten
De kapitaallasten zijn aangepast als gevolg van nieuwe en bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen per jaarschijf. In de paragraaf investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.

 

Bijstellingen Afval

Door de coronacrisis wordt meer afval aangeboden waardoor sprake is van onder andere hogere kosten voor het verwerken en ophalen van afval. Daarnaast was meer inzet nodig bij de milieuparken en minder inkomsten uit bedrijfsreinigingsrecht. Met de 2e Herziening is in de begroting van taakveld Afval € 3 mln. verwachte compensatie vanuit het Rijk opgenomen. Deze compensatie is nog niet ontvangen, hierover lopen nog gesprekken. Aanvullend wordt de begroting van taakveld Afval bijgesteld met €1,9 mln. Enerzijds omdat de kosten van de coronacrisis hoger zullen uitkomen dan de verwachte compensatie vanuit het Rijk en anderzijds veroorzaakt door andere onderwerpen waaronder lagere baten van de afvalstoffenheffing en frictiekosten voor het uitplaatsen van de piekfijnwinkels. 

 

Bijstellingen Vervoer & Materieel door beperkende maatregelen
Als gevolg van Covid-19 was er bij Werkplaatsen sprake van een tijdelijk lager aantal productieve uren en een lagere winst op uitbesteed werk. Dit resulteert in een verwacht tekort van € 570.

 

Exploitatie Begraven en Cremeren
Landelijke maatregelen om het Covid -19 virus te beteugelen resulteren in € 312 lagere opbrengsten door een afname van diensten zoals consumpties en rouwdiensten. Eveneens is er sprake van € 349 hogere lasten als gevolg van de uitvoering van de wet op de lijkbezorging en het gebruik van milieuvriendelijke onkruidbestrijding op de begraafplaatsen.

 

Modernisering Werkplaatsen
Binnen de werkplaatsen zijn aanpassingen gedaan om te voldoen aan de wettelijke eisen die nodig zijn voor onderhoud en emissieloze voertuigen voor een bedrag van € 388. Het invoeren van een nieuw voorraadsysteem voor de werkplaatsen leidt tot een andere waardering van de voorraden en eenmalig hogere lasten van € 470.

 

Rioolheffing actualisatie opbrengst
Op basis van geactualiseerde gegevens wordt de verwachte opbrengst aan rioolheffing met € 473 naar beneden bijgesteld. Dit betreft een saldo neutrale mutatie.

 

Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas
De onderzoekskosten naar phoslock (kleiproduct ter bestrijding van blauwalg) vallen lager uit dan begroot. Daardoor kan de onttrekking met € 130 worden verlaagd.
 

Bestemmingsreserve Energietransitie - Verduurzaming gemeentelijke wagenpark
Omdat de levering van voertuigen met een waterstof uitvoering in 2020 in tegenstelling tot wat de verwachting was, helaas niet doorgaat, is het restantbedrag van € 521 niet meer nodig. Het lastenbudget evenals de onttrekking aan de bestemmingsreserve wordt in de begroting verlaagd. Een voorstel om de resterende financiële middelen in 2021 in te zetten voor het verder verduurzamen van het wagenpark volgt.

 

Bestemmingsreserves Gebiedsontwikkeling en Investeringsfonds Rotterdam
Vanwege een nieuwe aanbesteding van het project Bajonetstraat vindt afronding pas plaats in 2021. Zowel de vrijval uit de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling als de toevoeging aan de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam worden hiermee naar beneden bijgesteld.

 

Technische wijzigingen
In dit programma zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Het betreft doorbelaste kosten voor communicatie en HR dienstverlening van programma overhead (€ 160), een bijdrage van programma economische zaken voor project "blue city" (- € 38) en diverse kleinere bijstellingen (- € 114).