Cultureel erfgoed - Archeologie

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het duurzaam behoud van het bodemarchief en het vertellen van het "archeologisch verhaal van de stad’’.

De doelstellingen van het taakveld die staan vermeld onder 'Wat willen we bereiken' en 'Wat gaan we daarvoor doen' zijn nog actueel. De werkzaamheden hebben door COVID-19 nauwelijks hinder ondervonden. Wel is vanwege de coronacrisis het vertellen van het archeologisch verhaal belemmert door uitstel van tentoonstellingen, schoollessen, etc. Deze worden in september weer opgestart.

Ontwikkelingen 2021-2024

De doelstellingen van het taakveld die staan vermeld onder ''Wat willen we bereiken'' en ''Wat gaan we daarvoor doen'' zijn in de periode 2021-2014 nog actueel.

Wat willen we bereiken

Veiligstellen archeologisch erfgoed

Duurzaam behoud van bodemarchief

Het vertellen van het archeologisch verhaal van de stad

Wat gaan we daar voor doen

Veiligstellen archeologisch erfgoed

Duurzaam behoud van bodemarchief

Het vertellen van het archeologisch verhaal van de stad

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Cultureel erfgoed - ArcheologieRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves302204207208208208

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 302 204 207 208 208 208
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves1.1431.3841.3931.3931.3931.393

Apparaatslasten 990 1.146 1.155 1.154 1.155 1.155
Inhuur 3 2 2 2 2 2
Overige apparaatslasten 16 46 38 38 38 38
Personeel 971 1.099 1.115 1.115 1.115 1.115
Intern resultaat 6 42 14 14 14 14
Intern resultaat 6 42 14 14 14 14
Programmalasten 148 196 224 224 224 224
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 148 196 224 224 224 224
Saldo voor vpb en reserveringen -841 -1.180 -1.186 -1.185 -1.186 -1.186
Saldo voor reserveringen -841 -1.180 -1.186 -1.185 -1.186 -1.186
Saldo -841 -1.180 -1.186 -1.185 -1.186 -1.186

Omschrijving taakveld

Het conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed. Daarnaast is archeologie een wettelijke toetsingsonderdeel van het besluitvormingsproces bij ruimtelijke projecten. Het draagt bij aan een soepel verlopend bouwproces, waarbij verdichting (ook in de ondergrond) steeds vaker aan de orde is.