Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en beheer

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het verbeteren van de kwaliteit van de ondergrond (bodemsanering).

Het voorkomen, weren en bestrijden van overlast door plaagdieren.

Het vergroten van bewustwording en kennis over dierenwelzijn en het uitvoeren van de Nota Dierenwelzijn.

Dierenwelzijn en plaagdierbeheersing

Met de actualisatie van de nota Dierenwelzijn blijven we de komende jaren inzetten op bewust huisdierbezit, evenementen in parken en een afwegingskader voor overlastgevende dieren. Daarnaast zijn het actieplan rattenoverlast, de chip je kat- actie en het plan van aanpak agressieve honden een vast onderdeel geworden van het dierenwelzijnsbeleid.

Om de gebiedsgerichte aanpak en dienstverlening naar bewoners te verbeteren, is er zeer recent voor de gemeentelijke medewerkers een informatiepakket overlastgevende dieren ontwikkeld. Het wordt hierdoor makkelijker voor alle gemeentelijke medewerkers om bijvoorbeeld heel gericht voor een bepaald deel van de stad het rattenprobleem in kaart te brengen en wat de mogelijke oorzaken zijn. Dit helpt onze medewerkers om effectiever de problematiek aan te kunnen pakken, hierover te communiceren en inzet te plegen.

In Hillegersberg is de aanpak van het mediteraan draaigatje gestart in samenwerking met het KAD, het landelijke kenniscentrum voor dierplagen. Door middel van verschillende proeven met bestrijdingsmiddelen en -methoden wordt gekeken welke bestrijding het meest effectief blijkt tegen deze mierensoort. Er wordt onder meer gewerkt met nematoden (kleine aaltjes), met heet water en er lopen aanvragen voor de ingebruikname van bepaalde bestrijdingsmiddelen. Hiervoor moet een ontheffing verkregen worden. Eén ontheffing is daarbij tijdelijk toegekend. Voor een ander middel dat was aangevraagd geldt dat de leverancier door toedoen van de coronacrisis niet meer kon leveren.
Het is nu nog te vroeg om de effecten van de aanpak te duiden. Het krijgen van inzicht in de effectiviteit wordt daarbij ook gefrustreerd door het extreme zonnige weer. Door het 'gunstige' weer waren alle voorwaarden voor de mierenpopulatie aanwezig om flink te groeien. Uitbreiding van het overlastgebied lijkt evenwel marginaal, maar de hoeveelheid mieren in het bestaande overlastgebied is fors.

Ontwikkelingen 2021-2024

Nazorg bodemsanering: Landelijk is er de komende jaren extra aandacht voor het verantwoord afbouwen van nazorgverplichtingen.

Wat willen we bereiken

Nazorg bodemsanering

Plaagdierbeheersing

Dierenwelzijn

Wat gaan we daar voor doen

Nazorg bodemsanering

Plaagdierbeheersing

Dierenwelzijn

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en BeheerRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves506450500500500500

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 506 450 500 500 500 500
Lasten exclusief reserves1.8301.8501.9051.9051.9051.905

Apparaatslasten 1.081 934 1.014 1.014 1.014 1.014
Inhuur 16 4 3 3 3 3
Overige apparaatslasten 20 33 35 35 35 35
Personeel 1.044 897 977 976 976 976
Intern resultaat 372 617 596 596 596 596
Intern resultaat 372 617 596 596 596 596
Programmalasten 378 299 296 296 296 296
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 338 286 282 282 282 282
Overige programmalasten 1 13 13 13 13 13
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 40 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -1.324 -1.401 -1.405 -1.405 -1.405 -1.405
Saldo voor reserveringen -1.324 -1.401 -1.405 -1.405 -1.405 -1.405
Saldo -1.324 -1.401 -1.405 -1.405 -1.405 -1.405

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu. Dit Rotterdamse taakveld heeft betrekking op de nazorg bodemsanering, plaagdierbeheersing en het dierenwelzijnsbeleid.