Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een transparante en democratische volksvertegenwoordiging die kaders stelt, controleert, goed wordt ondersteund door de griffie en wordt gevoed door bevindingen van de rekenkamer en de ombudsman.

Door de coronacrisis vergaderen de gemeenteraad en de raadscommissies met ingang van 6 april digitaal. De griffie heeft de maand maart gebruikt om een digitaal vergaderplatform in te richten. Aan het digitale vergaderplatform zijn extra kosten verbonden.

Ontwikkelingen 2021-2024

  • toename fractiekosten door uitvoering van het raadsvoorstel over versterking van de positie van de raad
  • de commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR) is namens de Raad belast met het laten uitvoeren van een onafhankelijke audit naar het financiële belang van de gemeente in Feyenoord-city. Dit onderzoek zal extra geld kosten. Hiervoor is nog geen budget beschikbaar
  • door de coronacrisis vergaderen de gemeenteraad en de raadscommissies (deels) digitaal. Aan het digitale vergaderplatform zijn extra kosten verbonden die niet structureel zijn opgenomen in de begroting van de raad

Wat willen we bereiken

Gemeenteraad

Griffie

Rekenkamer

Ombudsman

Wat gaan we daar voor doen

Gemeenteraad

Griffie

Rekenkamer

Ombudsman

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en OmbudsmanRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves653558483483483483

Bijdragen rijk en medeoverheden 114 8 8 8 8 8
Overige opbrengsten derden 539 551 476 476 476 476
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves12.31012.76812.99912.84712.84812.848

Apparaatslasten 6.512 7.506 7.905 7.905 7.905 7.905
Inhuur 351 393 276 276 276 276
Overige apparaatslasten 374 369 453 453 453 453
Personeel 5.787 6.744 7.177 7.177 7.177 7.177
Intern resultaat 306 463 497 497 497 497
Intern resultaat 306 463 497 497 497 497
Programmalasten 5.492 4.799 4.597 4.445 4.445 4.445
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.352 2.879 2.651 2.500 2.534 2.534
Kapitaallasten 36 35 35 34 0 0
Overige programmalasten 1.348 123 130 130 130 130
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.756 1.761 1.782 1.782 1.782 1.782
Saldo voor vpb en reserveringen -11.657 -12.210 -12.515 -12.364 -12.364 -12.364
Saldo voor reserveringen -11.657 -12.210 -12.515 -12.364 -12.364 -12.364
Reserves-66-48-130-130-130-130

Onttrekking reserves 0 30 0 0 0 0
Toevoeging reserves 130 130 130 130 130 130
Vrijval reserves 64 52 0 0 0 0
Saldo -11.723 -12.258 -12.645 -12.494 -12.494 -12.494

Omschrijving taakveld

Elke vier jaar worden 45 raadsleden gekozen die samen de gemeenteraad vormen. De raad vertegenwoordigt de Rotterdammers, geeft de kaders voor het beleid in de stad en controleert het college. De raad kent met ingang van 29 maart 2018 13 raadsfracties die worden ondersteund door fractiebureaus. De raad wordt procesmatig en inhoudelijk ondersteund door de griffie en wordt gevoed door bevindingen van de rekenkamer en de ombudsman.