Cultuur, sport en recreatie

Stimuleren van het culturele en sportieve klimaat en vergroten van de participatie van Rotterdammers op deze terreinen

Werken aan een optimaal vrijetijdsaanbod, een toonaangevend evenementenbeleid en een stevige voedingsbodem voor de creatieve industrie

Bijdragen aan een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en participatie op het gebied van natuur en milieu door het betrekken van Rotterdammers bij duurzaamheid en door het bevorderen van een duurzame en gezonde levensstijl

TAAKVELD 1

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Optimale voorzieningen bieden voor de presentatie van een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek met ruimte voor nieuw talent

Cultuurmakers stimuleren en in staat stellen hun talent te ontwikkelen en zich te professionaliseren, opdat zij mede zorgdragen voor een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek

Bijdragen aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren opdat zij beschikken over de benodigde 21ste-eeuwse vaardigheden om volwaardig te kunnen participeren in de Rotterdamse samenleving

Ervoor zorgen dat Rotterdammers zo min mogelijk belemmeringen ondervinden als zij kunst en cultuur willen ervaren, beoefenen en beleven

De aantrekkelijkheid van Rotterdam voor bewoners, bedrijven en bezoekers verder ontwikkelen zodat de stad ook op langere termijn nationaal en internationaal interessant is als vestigingsplaats en toeristische trekpleister

TAAKVELD 2

Media

Meer film-, tv- en mediaproducties afkomstig van Rotterdamse makers

Meer film-, tv- en mediaproducties die Rotterdam, het verhaal van de stad en haar bewoners tonen

Het ontwikkelen van nieuwe vormen van film-, tv- en mediaproducties

Het ontwikkelen van een toekomstbestendige mediasector die zich graag in Rotterdam vestigt, zich voor lange tijd aan de stad committeert en hier ook graag investeert

Betekenisvolle aandacht voor inclusiviteit en het perspectief van nieuwe generaties

Het ontwikkelen van een evaluatie-instrumentarium waarin de bovenstaande doelen zowel kwalitatief als kwantitatief gewogen kunnen worden, in samenwerking met (inter)nationale partijen, zoals het Nederlands Filmfonds, het IFFR, de NPO, Cinecrowd, etc.

Zorgen voor optimale toegankelijkheid van kennis, informatie, taal en cultuur door middel van ICT en een breed scala aan media, zoals boeken, video en audio

TAAKVELD 3

Musea - Cultuur

Optimale voorzieningen bieden voor de presentatie van een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek met ruimte voor nieuw talent

Cultuurmakers stimuleren en in staat stellen hun talent te ontwikkelen en zich te professionaliseren, opdat zij mede zorgdragen voor een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek

Bijdragen aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren opdat zij beschikken over de benodigde 21ste-eeuwse vaardigheden om volwaardig te kunnen participeren in de Rotterdamse samenleving

Ervoor zorgen dat Rotterdammers zo min mogelijk belemmeringen ondervinden als zij kunst en cultuur willen ervaren, beoefenen en beleven

De aantrekkelijkheid van Rotterdam voor bewoners, bedrijven en bezoekers verder ontwikkelen zodat de stad ook op langere termijn nationaal en internationaal interessant is als vestigingsplaats en toeristische trekpleister

TAAKVELD 4

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME

Het bieden van een laagdrempelig aanbod van voorzieningen, educatie en expertise op gebied van natuur en milieu, waarbij ervaringsgericht leren centraal staat en met focus op de doelgroepen kinderen, jongeren en gezinnen

Groeninitiatieven vanuit de samenleving op het gebied van natuur- en milieueducatie

Vitale speeltuinen, verspreid over de stad welke een rol vervullen in de wijk en veilig spelen voor kinderen mogelijk maken

Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanboden deskundige leiding

TAAKVELD 5

Sportaccommodaties

Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen (goed onderhouden, voldoen aan eisen van de tijd, capaciteit op orde)

Opstallen in eigendom van sportverenigingen zijn van voldoende kwalitatief niveau

Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking

Intensiever gebruik van sportvoorzieningen

Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun voorzieningen

TAAKVELD 6

Sportbeleid en activering

Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel een leven lang te laten bewegen of sporten met extra aandacht voor een aantal specifieke doelgroepen: kinderen in achterstandssituaties, ouderen en mensen met een beperking

Benutten kracht van sportevenementen en topsport

Vitale sportverenigingen en overige sportaanbieders en sportief ondernemerschap

Gezond opgroeien in je eigen buurt

Omschrijving programma

Cultuur, Sport en Recreatie dragen bij aan talentontwikkeling, activering en verbinding. Ook dragen cultuur, sport en recreatie bij aan gezondheid, een aantrekkelijk vestigingsklimaat en betrokkenheid van bewoners bij de stad. Cultuur en Sport versterken via sportevenementen en culturele programma’s de nationale en internationale profilering van Rotterdam.

 

Sport

Voor Sport leidt dat tot vier doelstellingen (‘Ambities’ in de Sportnota 2017+), te weten:

 1. de sportvoorzieningen worden versterkt (de stad nodigt uit tot bewegen en sport)
 2. meer Rotterdammers zijn in beweging
 3. bewegen en sport worden ‘breed’ ingezet
 4. benutten kracht van sportevenementen en topsport

 

Groen

Voor Natuur- en Milieueducatie zijn er (beleidskader “NME heeft de toekomst”, november 2013) vier doelstellingen:

 1. herijking en vernieuwing van het basispakket en het borgen van een toekomstbestendige infrastructuur aan NME-voorzieningen
 2. het ontwikkelen van een pluspakket van NME-activiteiten vanuit verschillende partijen (organisaties, bedrijven, bewoners) als aanvulling op het basispakket
 3. meer samenhang en verbindingen realiseren tussen de producten op het gebied van NME en andere beleidsproducten
 4. het werven van meer opdrachtgevers voor NME en de NME-infrastructuur breder benutten

De uitvoerende taken op het gebied van NME en kinderboerderijen zijn met ingang van 1 januari 2019 verzelfstandigd.

 

Cultuur

Cultuur heeft voor de komende jaren de volgende doelstellingen:

 1. het cultuuraanbod sluit aan bij de diversiteit van de bevolking en de dynamiek van de stad; elke Rotterdammer kan in het aanbod iets van zijn gading vinden
 2. de culturele sector profileert zichzelf en de stad met de enorme diversiteit aan kunst en cultuur die de stad rijk is en die in de stad gecreëerd wordt
 3. gevestigde organisaties en in het bijzonder nieuwe makers worden ondersteund en gefaciliteerd in hun ontwikkeling en presentatiemogelijkheden
 4. de culturele sector verbindt zich met andere domeinen in het gemeentelijk beleid en ontwikkelt maatschappelijke toepassingsmogelijkheden

De gemeente zoekt continu naar mogelijkheden om belangen, ambities en initiatieven in de culturele sector met elkaar te verbinden en elkaar te laten versterken, opdat zij bijdragen aan de genoemde doelstellingen.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid  Bron
Niet-sporters (% huishoudens waarin niet 1 X per week wordt gesport, 19-80 jaar) % Streefwaarde   RIVM
  Realisatie 54,1 (2016)
Beschrijving RSO-indicatorEenheid  Bron
Sporters (landelijke richtlijn sportdeelname onderzoek, % inwoners dat > 12 x per jaar sport, 6-80 jaar) % Streefwaarde 2021 67% Afdeling Onderzoek en Business Intelligence gemeente Rotterdam
  Realisatie 2017 66%

Toelichting BBV indicatoren

Het verhogen van de sport- en beweegdeelname onder Rotterdammers is één van de speerpunten van het gemeentelijk beleid op het gebied van sport. De sportparticipatie wordt sinds 1995 elke twee jaar gemeten met het Vrijetijdsonderzoek (VTO). Het vorige college had een doelstelling sportparticipatie van 60 % in 2018 (meting eind 2017). In 2017 kwam de sportparticipatie, gemeten met het Vrijetijds Onderzoek (VTO) volgens de landelijke Richtlijn voor Sportonderzoek (RSO) uit op 66% (op basis van 1.800 respondenten uit een steekproef van 12.000 Rotterdammers).

Het verschil tussen de twee sportparticipatie-cijfers die gemeten worden door enerzijds het RIVM (openbaar cijfer niet-sporters dat gepubliceerd wordt op waarstaatjegemeente.nl, 54,1% in 2016)  en anderzijds ons eigen sportparticipatiecijfer dat gemeten wordt middels de landelijke Richtlijn voor sportdeelname onderzoek door OBI (66% sporters in 2017), wordt verklaard door verschillende onderzoeksmethoden met een verschillende aanpak in het veldwerk, verschillen in vraagstelling (12 x per jaar of 1 x per week), verschillende leeftijdsgroepen die worden onderzocht en verschillende meetjaartallen.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Cultuur, sport en recreatieRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves4.8635.3215.4364.6874.6874.687

Bijdragen rijk en medeoverheden 893 1.305 700 0 0 0
Overige opbrengsten derden 3.967 4.017 4.736 4.687 4.687 4.687
Overige baten 4 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves219.720249.239242.032229.646227.750229.096

Apparaatslasten 9.601 10.327 10.796 10.764 10.459 10.459
Inhuur 276 510 394 394 394 394
Overige apparaatslasten 234 236 272 272 373 373
Personeel 9.091 9.580 10.130 10.099 9.691 9.691
Intern resultaat -8.577 -8.921 -9.093 -8.945 -8.596 -8.600
Intern resultaat -8.577 -8.921 -9.093 -8.945 -8.596 -8.600
Programmalasten 218.697 247.833 240.329 227.827 225.887 227.238
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 13.376 23.371 20.579 12.726 11.832 13.023
Kapitaallasten 1.501 526 481 294 207 196
Overige programmalasten 771 956 1.198 1.199 1.199 1.199
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 203.050 222.981 218.071 213.608 212.649 212.821
Saldo voor vpb en reserveringen -214.857 -243.917 -236.596 -224.960 -223.063 -224.410
Saldo voor reserveringen -214.857 -243.917 -236.596 -224.960 -223.063 -224.410
Reserves992-4.9456.8891393939

Onttrekking reserves 2.867 18.492 6.889 139 39 39
Toevoeging reserves 1.875 25.037 0 0 0 0
Vrijval reserves 0 1.600 0 0 0 0
Saldo -213.864 -248.862 -229.706 -224.820 -223.024 -224.371

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Cultuur, sport en recreatieBegroting
2020
Begroting 2020 (2e Herz.) -249.612
Bijstellingen 10-maands 2020 750
Bijstellen subsidiebudget Evenementen Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 200
Bijstellen subsidiebudgetten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 450
Zomercampus Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 100
Bestemmingsreserve Aanloopkosten depot Collectiegebouw Reserves 0
Bestemmingsreserve bouw nieuw dierenasiel Reserves 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 0
Begroting na wijzigingen -248.862

Toelichting financiële bijstellingen

Bijstellen subsidiebudget Evenementen

Als gevolg van corona vinden niet alle evenementen doorgang. Het budget evenementenfonds wordt hiermee verlaagd.

 

Bijstellen subsidiebudgetten

De nieuwe landelijke decentralisatieregeling Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022 is per 1 januari 2019 van kracht. Rotterdam heeft daarom met ingang van 2020 de lokale regeling voor de inzet van cultuurcoaches aangepast. Naast specifieke inhoudelijke criteria is in de nieuwe regeling een eigen bijdrage van 30% van de loonkosten van de cultuurcoach door school en/of instelling verplicht, wat leidt tot de onderschrijding. 

 

Zomercampus

Dit betreft een bijdrage vanuit Sport aan de zomercampus.

 

Bestemmingsreserve Aanloopkosten depot Collectiegebouw

Bij de 2e herziening 2020 is er onttrokken aan de bestemmingsreserve "Aanloopkosten depot Collectiegebouw". Een deel van die onttrekking moet ten  gunste komen van taakveld "Beheer overige gebouwen en gronden". De eerdere onttrekking is hierop aangepast.

 

Bestemmingsreserve bouw nieuw dierenasiel

Vanwege het realiseren van een nieuw dierenasiel worden er ontwikkelkosten gemaakt. Deze worden onttrokken aan de bestemmingsreserve.

 

Technische wijzigingen

Dit betreft diverse kleine wijzigingen binnen het programma.