Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het cultureel klimaat versterken.

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen.

Sinds half maart verkeert de cultuursector als gevolg van Covid-19 in zwaar weer. De culturele instellingen zijn tot 1 juni gesloten geweest en hebben sindsdien te maken met een groot aantal beperkingen en maatregelen, festivals en evenementen zijn sinds 1 juli onder strikte voorwaarden toegestaan, clubs en discotheken mogen tot 1 september nog helemaal niet heropenen. Zelfstandigen in de sector (kunstenaars, muzikanten, dansers, maar ook de mensen achter de schermen als technici, decorbouwers, cateraars) zagen hun inkomsten vrijwel volledig wegvallen.

Als gevolg van de 1,5-metermaatregel en de capaciteitsbeperkingen voor podia zullen de meerjarig gesubsidieerde culturele instellingen hun prestatieafspraken in 2020 niet kunnen realiseren. Hoewel de gemeente subsidies aan meerjarig gesubsidieerde instellingen continueert en uitstel heeft verleend voor het betalen van huur en gemeentelijke heffingen, is de financiële schade voor de sector door het wegvallen van publieksinkomsten enorm. Het totale financiële probleem bij de meerjarig gesubsidieerde instellingen wordt begroot op € 16,2 mln voor geheel 2020. Om te voorkomen dat belangrijke culturele organisaties door de coronacrisis verdwijnen heeft de gemeente in juli 2020 een noodfonds gevormd voor meerjarig gesubsidieerde instellingen waarvoor faillissement in de komende maanden dreigt. Het fonds heeft een looptijd tot 1 september 2020 en wordt mogelijk gecontinueerd tot het eind van 2020.

Omdat gemeenten deze lasten niet alleen kunnen dragen, hebben de vier grote steden een beroep gedaan op het Rijk om hen te steunen bij de instandhouding van de culturele sector. Dit heeft onder meer geleid tot steunmaatregelen voor de cultuursector tot een bedrag van € 300 mln door het ministerie van OCW en een extra bijdrage voor cultuur in het gemeentefonds van € 60 mln. Rotterdamse instellingen hebben een bedrag van 9,9 mln uitgekeerd gekregen, uit het gemeentefonds ontving Rotterdam een extra bedrag voor cultuur van € 3,1 mln.

Scholen zijn tot 11 mei gesloten geweest. Als gevolg daarvan hebben cultuureducatieprogramma’s ook stilgelegen. Het is nog onduidelijk of de tijdelijke sluiting van de scholen naar aanleiding van Covid-19 invloed heeft op de college-indicator in 2020.

De gevolgen van COVID-19 zullen naar verwachting nog lange tijd doorwerken in de cultuursector. De verwachting is dat de activiteiten in ieder geval in de eerste helft van 2021 maar mondjesmaat herstart kunnen worden.

Ontwikkelingen 2021-2024

Rotterdamse Cultuurvisie
In de Rotterdamse Cultuurvisie; Cultuur ondersteunt de veranderingen in de stad geeft de gemeente de uitgangspunten aan voor het cultuurbeleid op langere termijn. Centraal in het beleid staan inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit. Rotterdam staat voor een culturele sector waarin voor iedere Rotterdammer zonder onderscheid een plek is, als bezoeker, als personeel of als maker. Nieuw aanbod en nieuwe genres krijgen de ruimte. Intensieve samenwerking en wederzijdse verbondenheid zijn kernbegrippen. De thema’s voor het cultuurbeleid voor de langere termijn zijn leidend in de beleidsnota’s, -kaders en -regelingen op het gebied van cultuur in de komende jaren, zoals het beleidskader voor de Bibliotheek, het architectuurbeleid, de popvisie, het Cultuurplan en de regelingen voor projectsubsidies. 

 

Cultuurplan 2021-2024

Met het Cultuurplan ligt vast welke culturele organisaties in de jaren 2021-2024 kunnen rekenen op een jaarlijkse subsidie van de gemeente. Naast de artistieke betekenis van de aanvragers is hun bijdrage aan de drie beleidsspeerpunten inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit een belangrijk criterium bij de beoordeling van hun plannen voor de periode 2021-2024. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) bracht in juni 2020 advies uit aan het college van B&W over de cultuurplanaanvragen. Op basis hiervan heeft het college in september 2020 het verdelingsvoorstel vastgesteld. Dit voorstel wordt eind november 2020 aan de gemeenteraad voor definitieve besluitvorming voorgelegd.

 

Kunst en Cultuur in de gebieden
In 2019 is op Zuid en in Delfshaven gestart met het programma Stadscultuur. Het programma heeft tot doel in verschillende gebieden in Rotterdam waar cultuurparticipatie relatief laag is, culturele activiteiten te ontwikkelen die aansluiten bij de kenmerken van het gebied en de interesses van de bewoners van het gebied. In het kader van de regiodeal voor het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid loopt een cultuurprogramma op Zuid gericht op cultureel talent en de vergroting van het cultuuraanbod in het gebied. De regiodeal wordt gezamenlijk bekostigd door Rijk en Rotterdam gezamenlijk. 

Om laagdrempelige gebiedsgerichte culturele activiteiten en evenementen te stimuleren start per 2021 de subsidieregeling Lokale Culturele Programmering. LCP-coördinatoren verzorgen op basis van deze subsidieregeling de culturele programmering in elk van de veertien gebieden.

Wat willen we bereiken

Het cultureel klimaat versterken

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Het cultureel klimaat versterken

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen

Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
In 2022 is dertig procent van de basisscholen een of meer niveaus gestegen in het Rotterdamse Cultuureducatie Model*. Streefwaarde N.v.t. 15% 22% 28% 30%  
Realisatie N.v.t. 18%        
* Bij deze streefgetallen dient aangemerkt te worden dat ze mede afhankelijk zijn van landelijke subsidieregelingen en dat een van deze regelingen per 2021 afloopt. De regeling wordt verlengd maar onzeker is nog hoe die eruit gaat zien. Ook de wijze waarop de dagprogrammering op Zuid wordt ingericht en aangestuurd vanuit de afdeling Onderwijs zal invloed hebben op het behalen van de streefgetallen.
In het Coalitieakkoord 2018-2022 is opgenomen dat de gemeente wil dat alle kinderen cultuureducatie krijgen. Omdat cultuureducatie opgenomen is in de kerndoelen en eindtermen van het onderwijs, heeft de gemeente deze indicator geformuleerd. Deze stijging toont aan dat de kwaliteit van cultuureducatie is gestegen en dat cultuureducatie in toenemende mate duurzaam geborgd is in het Rotterdamse basisonderwijs, een noodzakelijkheid voor goede cultuureducatie voor alle Rotterdamse kinderen.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatieRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves554867872172172172

Bijdragen rijk en medeoverheden 521 800 700 0 0 0
Overige opbrengsten derden 33 67 172 172 172 172
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves78.47896.58497.39786.69085.80185.973

Apparaatslasten 2.304 2.487 2.524 2.519 2.336 2.336
Inhuur 37 117 118 118 118 118
Overige apparaatslasten 62 65 68 68 129 129
Personeel 2.205 2.305 2.338 2.333 2.089 2.089
Intern resultaat -690 -511 -579 -529 -429 -429
Intern resultaat -690 -511 -579 -529 -429 -429
Programmalasten 76.864 94.608 95.452 84.700 83.895 84.067
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 845 8.698 7.380 680 327 327
Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 68 93 94 94 94 94
Subsidies en inkomensoverdrachten 75.951 85.817 87.978 83.927 83.474 83.645
Saldo voor vpb en reserveringen -77.924 -95.717 -96.525 -86.518 -85.628 -85.800
Saldo voor reserveringen -77.924 -95.717 -96.525 -86.518 -85.628 -85.800
Reserves-593-6.7006.700000

Onttrekking reserves 308 7.050 6.700 0 0 0
Toevoeging reserves 900 13.750 0 0 0 0
Vrijval reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -78.517 -102.417 -89.825 -86.518 -85.628 -85.800

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Het gemeentebestuur werkt aan een stad met een sterk cultureel klimaat. Cultuur is van groot belang voor de economische positie van Rotterdam in binnen- en buitenland, maakt de stad aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven en draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren.

 

Het gemeentebestuur wil, omwille van een sterk cultureel klimaat, optimale omstandigheden creëren voor de productie van kunst en cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Onder kunst en cultuur verstaan we meer dan alleen beeldende kunst, theater, dans, muziek, musea en film. Ook de bibliotheek, culturele evenementen, de creatieve industrie en het beleidsveld Toerisme behoren tot het culturele domein.

 

Om de doelen op het terrein van kunst en cultuur te bereiken, maakt de gemeente beleid, zoals het bibliotheekbeleid, (gemeentelijk) collectiebeleid, architectuurbeleid, toeristisch beleid en het vierjaarlijkse Cultuurplan.