Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen.

Opstallen in eigendom van sportverenigingen zijn van voldoende kwalitatief niveau.

Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking.

Intensiever gebruik van sportvoorzieningen.

Er wordt uitvoering gegeven aan de eerste tranche van het Integraal Huisvestingsplan Sport (IHP) 2020-2030, terwijl gewerkt wordt aan een uitvoeringsplan voor de tweede tranche. Ook het in 2017 gestarte pakket aan investeringsmaatregelen in sportaccommodaties loopt op enkele onderdelen door in 2021.
 

Ontwikkelingen 2021-2024

Er is in 2020 een Integraal Huisvestingsplan-Sport opgesteld, dat voor de periode 2020-2030 aangeeft welke inspanningen de komende tien jaar nodig zijn om kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen te behouden en te realiseren.
 

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen.

Kwalitatief voldoende opstallen van sportverenigingen

Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking

Intensiever gebruik van sportvoorzieningen

Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun voorzieningen

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen

Kwalitatief voldoende opstallen van sportverenigingen

Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking

Intensiever gebruik van voorzieningen

Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun eigen voorzieningen

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Stijging bezetting naschools gebruik gymzalen. Streefwaarde 24% 24% 25% 26% 26%  
Realisatie 24% 26%        
Stijging bezetting naschools gebruik sporthallen* Streefwaarde 46% 46% 48% 48% 48%  
Realisatie 46% 49%        
Bezettingspercentage buitensportvelden** Streefwaarde N.v.t.          
Realisatie            
* Dit betreft het gebruik over het hele jaar, in de verenigingsperiode zitten de sporthallen al vol.
** Hiervoor wordt nog een meetinstrument ontwikkeld en volgt nog een nulmeting.
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Percentage opstallen van verenigingen dat minimaal op niveau 3 is*

Streefwaarde


Realisatie

nvt nvt nvt 92% nvt nvt
Klanttevredenheid sportvoorzieningen**              
Gymzalen Streefwaarde 6,3 nvt nvt PM nvt nvt
Realisatie 6,4          
Sporthallen Streefwaarde 6,9 nvt nvt PM nvt nvt
Realisatie 7,1          
Zwembaden Streefwaarde 7,5 nvt nvt PM nvt nvt
Realisatie 7,7 (Sportbedrijf)          
Buitensport Streefwaarde 6,3 nvt nvt PM nvt nvt
Realisatie 7,5          
Aantal bezoeken zwembaden*** Streefwaarde 2,1 mln 2,2 mln 2,2 mln 2,3 mln 2,3 mln 2,3 mln
Realisatie 1,97 mln 1,97mln        
Aantal sportaccommodaties waar een duurzaamheidsmaatregel is toegepast**** Streefwaarde N.v.t. PM PM PM PM PM
Realisatie            
* Het gaat hierbij om  86 verenigingsopstallen waarvoor in 2015-2017 een schouw is uitgevoerd en die op basis hiervan in aanmerking zijn komen voor de subsidie “Achterstallig onderhoud”. Er is dus geen realisatiecijfer over 2018. Per 2021  volgt een vervolgmeting van de opstallen die in economisch eigendom zijn van de verenigingen.
** Deze wordt om de drie jaar gemeten. De eerstvolgende meting is in 2021. Streefwaarden klanttevredenheid 2021 worden vastgesteld in de eind 2019 af te sluiten meerjarenovereenkomst 2020-2023 tussen gemeente en Sportbedrijf.
*** Uit het beleidskader Zwemmen. De bezoekaantallen van zwembaden kunnen negatief worden beïnvloed door maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van COVID-19
**** Definiëring en nulmeting wordt opgesteld in het kader van het plan van aanpak “duurzame sportaccommodaties”, onderdeel van het totale beleid rond duurzaamheid. Realisatiecijfers worden begin 2020 geleverd.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten SportaccommodatiesRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves219258451451451451

Bijdragen rijk en medeoverheden 49 40 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 170 218 451 451 451 451
Lasten exclusief reserves52.73158.43453.79853.34154.41755.342

Apparaatslasten 558 497 686 679 679 679
Inhuur 27 29 36 36 36 36
Overige apparaatslasten 17 14 16 16 16 16
Personeel 514 454 634 628 628 628
Intern resultaat -2.263 -2.241 -2.063 -2.065 -2.066 -2.071
Intern resultaat -2.263 -2.241 -2.063 -2.065 -2.066 -2.071
Programmalasten 54.436 60.179 55.175 54.726 55.804 56.733
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 750 1.264 1.051 791 1.955 2.896
Kapitaallasten 1.319 526 481 294 207 196
Overige programmalasten -4 7 7 7 7 7
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 52.370 58.382 53.636 53.635 53.635 53.635
Saldo voor vpb en reserveringen -52.512 -58.176 -53.347 -52.890 -53.967 -54.891
Saldo voor reserveringen -52.512 -58.176 -53.347 -52.890 -53.967 -54.891
Reserves6794141891393939

Onttrekking reserves 679 5.159 189 139 39 39
Toevoeging reserves 0 5.345 0 0 0 0
Vrijval reserves 0 600 0 0 0 0
Saldo -51.833 -57.762 -53.158 -52.751 -53.928 -54.852

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Het college staat voor een hoogwaardige, duurzame en goed toegankelijke infrastructuur aan sportvoorzieningen, zodat dit gezamenlijk voorziet in de vraag aan ruimte voor sport en beweging, evenredig verspreid over de stad.