Economische zaken

Een transitie naar een nieuwe economie voor Rotterdam: digitaal, circulair en duurzaam

Rotterdam wordt het centrum van maritieme technologie en dienstverlening Europa

Het Rotterdamse midden- en kleinbedrijf (MKB) wordt klaargemaakt voor de nieuwe economie

Digitalisering krijgt een prominente plek in de aanpak

TAAKVELD 1

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Economie

Effectieve dienstverlening aan het Midden- en kleinbedrijf (MKB) en ondernemers op strategisch niveau en wijk- en bedrijfsniveau

Regeldruk vermindering ondernemers

TAAKVELD 2

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Markten

Het realiseren van voor bezoekers en marktvergunninghouders aantrekkelijke Rotterdamse warenmarkten

TAAKVELD 3

Economische ontwikkeling

Een transitie naar een nieuwe economie voor Rotterdam: digitaal, circulair en draaiend op duurzaam opgewekte energie

Transformatie van haven en stad naar een nieuwe duurzame/emissieloze, op diensten georiënteerde, zichzelf steeds innoverende Maritieme hoofdstad van Europa. Rotterdam wordt het centrum van maritieme technologie en dienstverlening Europa

Vernieuwing, verbreding en veerkrachtverhoging van de Rotterdamse stedelijke economie. Het Rotterdamse MKB klaar maken voor de nieuwe economie is uitgangspunt

TAAKVELD 4

Economische promotie

Rotterdam versterkt haar propositie als aantrekkelijke stad voor bedrijven

Omschrijving Economische Zaken

Wie fijn wil wonen en werken is gebaat bij een stad die zich aanpast aan de nieuwe ontwikkelingen in de economie. Een stad die ook ruimte blijft bieden voor voldoende plekken om te werken en ondernemen, zodat Rotterdam een inclusieve woon-werkstad blijft. Want elke Rotterdammer verdient een kans om zich door werk te ontwikkelen. De gemeente staat voor de transitie naar die nieuwe economie: digitaal, circulair, draaiend op duurzame energie en optimaal gebruik makend van de unieke positie van Rotterdam. De Roadmap Next Economy (RNE) wordt daarbij als leidraad genomen.

De activiteiten die daartoe ondernomen worden zijn in hoofdlijnen:

  • samenwerken met bedrijven, instellingen en ondernemers om diverse doelstellingen op economisch gebied te bereiken

  • dienstverlening aan het MKB op strategisch niveau en wijk- en bedrijfsniveau

  • identificatie en versterking van de investeringsbereidheid van en aan ondernemers

  • stimulering van innovatie en vernieuwing door het versterken van het innovatie ecosysteem in stad en regio

  • aanspreekpunt voor bedrijven en instellingen in de stad en voor de besturen van de ondernemersverenigingen

  • bijdragen aan een aantrekkelijk ondernemersklimaat door het verminderen van regeldruk

  • borgen van voldoende ruimte om te werken door het vaststellen van kaders en uitvoeringsprogramma’s

  • fungeren als opdrachtgever voor Rotterdam Partners zodat er op een gerichte manier uitvoering gegeven kan worden aan het internationaal vermarkten van de stad met als doel het aantrekken van internationale bezoekers, bedrijven en congressen

  • samen met de andere 22 regio gemeenten werken we aan het vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

  • via Innovation Quarter (IQ), de regionale ontwikkelingsmaatschappij, wordt ingezet op regionale internationale acquisitie, business development en ondersteuning en financiering van innovatieve ondernemers en plannen in onze regio

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid  Bron
Functiemenging % Streefwaarde N.v.t. LISA
Realisatie 54,6% (2018)
Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar Streefwaarde N.v.t. LISA
Realisatie 124,9 (2018)
Meer informatie over de BBV-indicatoren is te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Economische ZakenRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves2.8692.0523.0213.6443.6053.521

Bijdragen rijk en medeoverheden 817 665 254 121 83 0
Overige opbrengsten derden 2.050 1.387 2.768 3.523 3.521 3.521
Overige baten 3 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves29.63935.29936.90634.53828.08126.830

Apparaatslasten 6.710 7.378 7.820 7.787 7.789 7.674
Inhuur 37 303 253 226 226 226
Overige apparaatslasten 140 143 143 142 144 143
Personeel 6.534 6.933 7.424 7.419 7.419 7.305
Intern resultaat 2.666 2.674 2.436 2.373 2.373 2.373
Intern resultaat 2.666 2.674 2.436 2.373 2.373 2.373
Programmalasten 20.263 25.247 26.650 24.378 17.920 16.783
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 8.836 11.548 16.017 13.839 9.162 8.275
Kapitaallasten 122 110 96 96 96 96
Overige programmalasten 24 35 85 85 85 85
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 11.280 13.554 10.451 10.358 8.577 8.327
Saldo voor vpb en reserveringen -26.770 -33.247 -33.885 -30.894 -24.476 -23.308
Saldo voor reserveringen -26.770 -33.247 -33.885 -30.894 -24.476 -23.308
Reserves1.5615.8323.8283.10000

Onttrekking reserves 2.023 5.832 3.828 3.100 0 0
Toevoeging reserves 462 0 0 0 0 0
Saldo -25.209 -27.415 -30.056 -27.794 -24.476 -23.308

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Economische ZakenBegroting
2020
Begroting 2020 (2e Herz.) -26.804
Bijstellingen 10-maands 2020 -611
Lagere marktbaten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -750
Bestemmingsreserve Energietransitie Reserves 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 139
Begroting na wijzigingen -27.415

Toelichting financiële bijstellingen

Lagere marktbaten

Door Corona-maatregelen waren de markten een aantal weken afgelast. Ook zijn de markten heringedeeld met minder kramen, zodat er meer ruimte is om de 1,5 meter maatregel te kunnen naleven. Dit heeft nadelige gevolgen voor de marktopbrengsten.

 

Bestemmingsreserve Energietransitie

Met het vaststellen van het Uitvoeringsplan Energietransitie 2020-2022 door het College in juli 2020 is nagenoeg de gehele € 68,2 mln. ETB gelden verdeeld. De planning voor 2020 is voor sommige projecten vertraagd of gaat niet door. Bijvoorbeeld de Co-financiering voor het project Air lab is afgewezen en voor W2C heeft het uitwerken van de business case voor deze partij vertraging opgelopen. Voor de projecten Biondoil, Smart Energy Systems en Bleekaarde zal de uitbetaling gefaseerd en dus niet in 2020 plaatsvinden. Voor deze projecten wordt het budget nu verlaagd. Dit bedrag zal, indien nodig, bij de 1e herziening 2021 weer opgevoerd worden. In totaal worden de programmalasten en gerelateerde onttrekking aan de bestemmingsreserve Energietransitie in 2020 met € 3,1 mln. naar beneden bijgesteld.

 

Technische wijzigingen

Dit betreft diverse kleinere technische wijzigingen.