Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Markten

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het realiseren van aantrekkelijke Rotterdamse warenmarkten voor bezoekers en marktvergunninghouders.

2020 stond tot nog toe in het teken van de coronacrisis. De coronacrisis heeft grote impact op de Rotterdamse economie. Het ondernemersklimaat is zwaar aangetast en daarmee staat de economische groei onder druk. De gevolgen voor de Rotterdamse economie zijn fors. Deze gevolgen verschillen per sector, en ook de kooplieden van de Rotterdamse warenmarkten ondervinden nadelige gevolgen van de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen. Zo waren de markten een aantal weken volledig afgelast en staan de markten inmiddels weer in een aangepaste opstelling, met minder kramen en bredere looppaden. Hierdoor zijn er minder marktplaatsen beschikbaar. Wel hebben alle vaste plaatshouders een plek kunnen krijgen op hun markt in de nieuwe coronaopstelling. Vanwege de coronamaatregelen kan de uitwerking van de marktvisie en de daarbij geplande pilots pas naar verwachting in 2021 starten. Samen met de koopman zorgen wij ervoor dat de markt, ook met de verschillende aanpassingen vanwege coronamaatregelen, zo goed mogelijk doorgang kan vinden.

Ontwikkelingen 2021-2024

Nadat de marktvisie is afgerond, gaan wij samen met o.a. de koopman werken aan een drietal pilots om de markt een kwalitatieve impuls te geven. Het streven is om de markt het vliegwiel van de wijk te maken. De pilots zullen zich richten op het stimuleren van het ondernemerschap op de markt, een alternatieve aanpak afval en de sociale rol van de markt in de wijk. De pilots kunnen pas starten op het moment dat de coronamaatregelen het toelaten.

Wat willen we bereiken

Realiseren van aantrekkelijke warenmarkten

Wat gaan we daar voor doen

Realiseren van aantrekkelijke warenmarkten

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- MarktenRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves1.9081.2272.7193.5233.5223.522

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 1.905 1.227 2.719 3.523 3.522 3.522
Overige baten 3 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves3.1272.9613.1473.1433.1513.151

Apparaatslasten 1.138 1.106 1.382 1.376 1.377 1.377
Inhuur 16 3 3 3 3 3
Overige apparaatslasten 25 34 15 15 16 16
Personeel 1.097 1.068 1.363 1.358 1.358 1.358
Intern resultaat 1.177 1.172 1.186 1.186 1.186 1.186
Intern resultaat 1.177 1.172 1.186 1.186 1.186 1.186
Programmalasten 812 683 580 581 588 588
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 788 648 495 497 503 503
Overige programmalasten 24 35 85 85 85 85
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -1.219 -1.734 -429 380 372 372
Saldo voor reserveringen -1.219 -1.734 -429 380 372 372
Saldo -1.219 -1.734 -429 380 372 372

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Tot het taakveld Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen behoort de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente. In dit Rotterdamse taakveld gaat het om:

  • regelen straathandel, markten alsook veemarkten
  • marktgelden en staanplaatsgelden markten (via baten categorie 3.7)