Rotterdam heeft een economische stedelijke identiteit welke ruimte biedt voor bedrijven om zich in Rotterdam thuis te voelen

De coronacrisis heeft grote impact op de Rotterdamse economie. Het ondernemersklimaat is zwaar aangetast en daarmee staat toekomstige economische groei onder druk. De gevolgen voor de Rotterdamse  economie zijn fors. De economie wordt hard geraakt. De impact verschilt per sector, maar onder meer de horeca, toerisme, de petrochemische industrie, de culturele sector, het maritieme cluster en de specifieke bedrijfsgroepen ZZP’ers, sociaal ondernemers en start-ups & scale ups ondervinden nadelige gevolgen van  de contactbeperkende maatregelen voor vraag naar producten, het stilleggen van productieprocessen en het tot stilstand komen van de (internationale) handel. Ook de ontmoetingsfunctie en aantrekkelijkheid van de stad is aangetast. In 2020 wordt een krimp verwacht van de Rotterdamse economie met ruim 6%. Dat betekent dat veel activiteiten van Economie erop gericht zijn op het herstellen van de economie op de korte  en lange termijn. Voor de korte en middellange termijn zijn onder andere de volgende aanvullende 
activiteiten reeds in 2020 opgestart: 

  1. Beschikbaar stellen van vouchers voor het koppelen van startups aan MKB en multinationals voor  het opzetten van innovatieprojecten;
  2. Het uitvoeren van een promotiecampagne gericht op de regionale en landelijke bezoekersmarkt.

Ontwikkelingen 2021-2024

Om in te spelen op de effecten van de coronacrisis is in samenspraak met stakeholders in de stad en de regio een herstel- en vernieuwingsagenda voor de langere termijn opgesteld.

De komende jaren wordt gewerkt aan herstel en vernieuwing van de Rotterdamse economie aan de hand van zes sporen:

  1. Human capital: naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt;
  2. Brede sectorstructuur: naar een veerkrachtige en weerbare economie;
  3. Versnelling transitiepaden (digitaal, energie, circulair) naar vernieuwing van de economie;
  4. Aantrekkelijke stad: herstellen van de ontmoetingsfunctie en aantrekkingskracht van de stad;
  5. Ondernemerschap en innovatie ecosysteem: Herstellen en versnellen van de vernieuwing van de economie;
  6. Dienstverlening en launching customer: gemeentelijke dienstverlening en rol als leading en launching customer.

Activiteiten onder dit taakveld wordt ondergebracht bij de sporen van de herstel- en vernieuwingsagenda. In 2021 blijven we de ontwikkelingen in de economie continu monitoren en bekijken we of onze inzet hierop aangepast moet worden.


 

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Economische promotieRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves05050000

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 0 50 50 0 0 0
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves11.39313.39213.15812.64812.14212.774

Apparaatslasten 0 1.020 1.044 1.040 1.040 1.021
Inhuur 0 47 39 35 35 35
Overige apparaatslasten 0 11 11 11 11 11
Personeel 0 961 994 994 994 975
Intern resultaat 1.391 831 470 406 406 406
Intern resultaat 1.391 831 470 406 406 406
Programmalasten 10.002 11.542 11.643 11.202 10.696 11.347
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.681 1.726 3.051 2.613 2.613 3.513
Kapitaallasten 122 110 96 96 96 96
Overige programmalasten 1 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 8.197 9.705 8.497 8.493 7.988 7.738
Saldo voor vpb en reserveringen -11.393 -13.342 -13.108 -12.649 -12.143 -12.774
Saldo voor reserveringen -11.393 -13.342 -13.108 -12.649 -12.143 -12.774
Reserves-462900300000

Onttrekking reserves 0 900 300 0 0 0
Toevoeging reserves 462 0 0 0 0 0
Saldo -11.855 -12.442 -12.808 -12.649 -12.143 -12.774

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat activiteiten met als doel het "op de kaart zetten" van de gemeente, waaronder; promotionele activiteiten gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkers, het aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente, investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken, promotie van toerisme, beurzen en jaarmarkten en Citymarketing.