Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid

Dit taakveld is overgeheveld en is nu te vinden onder het programma Verkeer en Vervoer.

Voortgang en ontwikkeling 2020

Ga naar vorig P&C-document

Dit taakveld is overgeheveld en is nu te vinden onder het programma Verkeer en Vervoer.

 

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - BereikbaarheidRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves4900000

Bijdragen rijk en medeoverheden 49 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves5.56500000

Apparaatslasten 5.500 0 0 0 0 0
Inhuur 1.218 0 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 97 0 0 0 0 0
Personeel 4.185 0 0 0 0 0
Intern resultaat 20 0 0 0 0 0
Intern resultaat 20 0 0 0 0 0
Programmalasten 46 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 46 0 0 0 0 0
Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -5.515 0 0 0 0 0
Saldo voor reserveringen -5.515 0 0 0 0 0
Saldo -5.515 0 0 0 0 0